Building work completed at BBC Cymru Wales’ new broadcast centre in Cardiff

BBC Cymru Wales will be handed the keys to its new broadcast centre in Central Square in Cardiff today.

Published: 17 April 2018
 • Cardiff developers, Rightacres Property, to hand keys of new HQ to BBC Director-General Tony Hall
 • BBC Wales decision to relocate set to release over £1bn of economic benefits
 • Once complete in late 2019, the centre will be open to the public and creative sector partners

Developed by Cardiff-based Rightacres Property, with the support of Cardiff Council, Central Square is set to be the most accessible BBC building in the UK - open both to the public and a wide range of partners in the creative sector.

More than eighty production companies will have open access to the building, and the Welsh language broadcaster S4C will also have a base at the new centre.

A new economic impact study published today by BOP Consulting has found that BBC Wales’ decision to relocate - triggering the biggest urban regeneration project in Wales - is on track to deliver a £1.1 billion economic boost to Wales, leading to the creation of 1,900 additional jobs over a ten year period.

Overbury and Sheppard and Robson will now begin and 18 month fit-out process for live IP broadcast technology. BBC television, radio and online teams are expected to move from the current centre in Llandaff in autumn 2019.

The Director-General of the BBC Tony Hall and Director of BBC Wales Rhodri Talfan Davies will today join Paul McCarthy, the Chief Executive of Rightacres Property and Cllr Huw Thomas, Leader of Cardiff Council, for the official handover of the building. They will celebrate the milestone with building constructors ISG and the Cardiff-born architect, Gerard Evenden - from Foster and Partners - who designed the building.

Tony Hall, Director-General of the BBC, says: “Central Square is a major milestone in the development of Wales’ creative sector. It’s a remarkable centre that will be a creative home for the BBC in Wales for generations to come. Alongside the major investment we’re making right now in Welsh programming - from Valleys Cops and Keeping Faith to Radio Cymru 2 - I believe this brilliant new centre will become a real magnet for new creative talent.”

Director of BBC Wales, Rhodri Talfan Davies, says: “We are enormously grateful to all our partners. They have gone the extra mile from day one to help realise our vision for this new centre. The media landscape is changing at a speed never seen before - and Central Square is a crucial part of our strategy to modernise and renew BBC Wales, and to ensure we serve all our audiences across Wales.”

Paul McCarthy, the Chief Executive of Rightacres Property, says: “The completion of the BBC centre is testament to the successful partnership between ourselves as developer, the BBC, Cardiff Council and Legal & General. It marks an important milestone in the development of Central Square and has been a team effort from start to finish.”

Cllr Huw Thomas, Leader of Cardiff Council, says: “The decision by BBC Wales to relocate to this stunning new development is both brave and bold; benefitting the Corporation with a new home in Wales that features some seriously impressive new facilities whilst also contributing over £1 billion to the Welsh economy over the next decade and I am proud of the role that the Council has played in bringing the corporation into the heart of the city.”

 • Economic impact study by BOP Consulting is available on request
 • Work on the wider Central Square area, a 1.5 million sq ft mixed use regeneration scheme, began in 2014 with One Central Square now fully occupied. Two Central Square is under construction and the whole building has been pre-let to Hugh James Solicitors and Cardiff University’s School of Journalism. It will be ready for occupation in September 2018. Plans for a replacement bus station have also now been approved as part of a new, state of the art transport hub - to be updated after Wednesday. HM Revenue and Customs will move 4,000 staff from Llanishen to Five Central Square in 2020. With 266,000 sq ft, it is the largest office deal ever signed in Wales.

GE

Facts and figures

 • Central Square is 14,454 Square metres (net internal area) (that’s around 150,000 square feet)
 • It is roughly half the size of the current Llandaff sites and less expensive to operate on a like-for-like basis
 • It will be the first broadcast centre in the world to have a Live IP core meaning that it will have the most advanced technology of any broadcast centre in the UK
 • The excavated material from the site would fill 19 Olympic size swimming pools
 • The metal decking on the upper floors is equivalent to two standard size rugby pitches
 • There is more glass in the building then the glasshouse roof at the National Botanic Garden for Wales
 • Rainwater harvesting tanks at Central Square collect enough rainwater for 27,000 flushes
 • Bydd y cwmni datblygu o Gaerdydd, Rightacres Property, yn rhoi allweddi’r Pencadlys newydd i Gyfarwyddwr Cyffredinol y BBC Tony Hall
 • Penderfyniad BBC Cymru i adleoli am ryddhau dros £1bn o fuddion economaidd
 • Pan fydd wedi’i gwblhau ddiwedd 2019, bydd y ganolfan ar agor i’r cyhoedd ac i bartneriaid y sector creadigol

Bydd BBC Cymru Wales yn cael yr allweddi ar gyfer ei ganolfan ddarlledu newydd yn Sgwâr Canolog yng Nghaerdydd heddiw.

Y cwmni o Gaerdydd, Rightacres Property sydd wedi datblygu Sgwâr Canolog, gyda chymorth Cyngor Caerdydd. Hwn fydd adeilad mwyaf hygyrch y BBC yn y DU - bydd ar agor i’r cyhoedd ac amrywiaeth eang o bartneriaid yn y sector creadigol.

Bydd dros wyth deg o gwmnïau cynhyrchu yn cael mynediad agored i'r adeilad, a bydd gan y darlledwr iaith Gymraeg, S4C safle yn y ganolfan newydd hefyd.

Yn ôl astudiaeth newydd o’r effaith economaidd a gyhoeddwyd heddiw gan BOP Consulting, mae penderfyniad BBC Cymru i adleoli - sydd wedi sbarduno’r prosiect adfywio trefol mwyaf yng Nghymru - ar y trywydd iawn i sicrhau hwb economaidd gwerth £1.1 biliwn i Gymru, gan arwain at greu 1,900 o swyddi ychwanegol dros gyfnod o ddeng mlynedd.

Bydd Overbury a Sheppard a Robson nawr yn cychwyn ar 18 mis o waith gosod technoleg darlledu uwch IP Byw. Mae disgwyl y bydd timau teledu, radio ac ar-lein y BBC yn symud o’r ganolfan bresennol yn Llandaf yn ystod hydref 2019.

Heddiw, bydd Cyfarwyddwr Cyffredinol y BBC Tony Hall a Chyfarwyddwr BBC Cymru Wales Rhodri Talfan Davies yn ymuno â Paul McCarthy, Phrif Weithredwr Rightacres Property a’r Cynghorydd Huw Thomas, Arweinydd Cyngor Caerdydd, i drosglwyddo'r adeilad yn swyddogol. Byddant yn dathlu’r garreg filltir gyda’r cwmni adeiladu ISG a’r pensaer sy’n enedigol o Gaerdydd, Gerard Evenden - o Foster and Partners - a ddyluniodd yr adeilad.

Dywedodd Tony Hall, Cyfarwyddwr Cyffredinol y BBC: “Mae Sgwâr Canolog yn garreg filltir bwysig iawn o ran datblygu sector creadigol Cymru. Mae’n ganolfan arbennig a fydd yn gartref creadigol i’r BBC yng Nghymru am genedlaethau i ddod. Ochr yn ochr â’n buddsoddiad mawr mewn rhaglenni o Gymru nawr - o Valleys Cops a Keeping Faith i Radio Cymru 2 - rwy’n credu y bydd y ganolfan newydd wych hon wir yn denu talentau creadigol newydd.”

Dywedodd Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr BBC Cymru: “Rydyn ni’n ddiolchgar dros ben i’n holl bartneriaid. Maen nhw wedi mynd gam ymhellach o’r diwrnod cyntaf un i’n helpu ni i wireddu ein gweledigaeth ar gyfer y ganolfan newydd hon. Mae’r tirwedd cyfryngol yn newid yn gyflymach nag erioed o’r blaen - ac mae Sgwâr Canolog yn rhan hanfodol o’n strategaeth i foderneiddio ac adnewyddu BBC Cymru, a sicrhau ein bod ni’n gwasanaethu ein holl gynulleidfaoedd ar hyd a lled Cymru.”

Dywedodd Paul McCarthy, Prif Weithredwr Rightacres Property: “Mae cwblhau'r gwaith yng nghanolfan y BBC yn dyst i’r bartneriaeth lwyddiannus rhyngom ni fel datblygwyr, y BBC, Cyngor Caerdydd a Legal & General. Mae hon yn garreg filltir bwysig o ran datblygu Sgwâr Canolog, ac mae wedi bod yn ymdrech tîm o'r dechrau i’r diwedd.”

Dywedodd y Cynghorydd Huw Thomas, Arweinydd Cyngor Caerdydd: “Mae penderfyniad BBC Cymru i adleoli i’r datblygiad newydd hynod hwn yn benderfyniad dewr a beiddgar; mae’r Gorfforaeth yn elwa ar gartref newydd yng Nghymru sy’n cynnwys cyfleusterau newydd hynod o drawiadol ac sydd hefyd yn cyfrannu dros £1 biliwn i economi Cymru dros y degawd nesaf, ac rwy’n falch o’r rôl yr oedd gan y Cyngor o ran dod â’r gorfforaeth i ganol y ddinas.”

 • Mae’r astudiaeth o’r effaith economaidd gan BOP Consulting ar gael.
 • Dechreuodd y gwaith ar ardal ehangach Sgwâr Canolog, sef cynllun adfywio defnydd cymysg 1.5 miliwn troedfedd sgwâr, yn 2014. Mae rhif Un Sgwâr Canolog bellach yn llawn. Mae rhif Dau Sgwâr Canolog wrthi’n cael ei adeiladu, ac mae’r adeilad cyfan wedi cael ei ragosod i Hugh James Solicitors ac Ysgol Newyddiaduraeth Prifysgol Caerdydd. Bydd yn barod iddynt symud yno ym mis Medi 2018. Mae cynlluniau ar gyfer gorsaf fysiau newydd hefyd wedi cael eu cymeradwyo fel rhan o ganolfan drafnidiaeth newydd, o’r radd flaenaf - bydd diweddariad ar ôl ddydd Mercher. Bydd Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi yn symud 4,000 o staff o Lanisien i rif Pump Sgwâr Canolog yn 2020. Dyma’r cytundeb mwyaf i gael ei lofnodi yng Nghymru ar gyfer swyddfa, sy’n 266,000 troedfedd sgwâr.

GE

Ffeithiau a ffigurau

 • Mae Sgwâr Canolog yn 14,454 metr sgwâr (arwynebedd mewnol net) (tua 150,000 troedfedd sgwâr).
 • Yn fras, mae tua hanner maint safleoedd presennol Llandaf, ac mae’n llai drud i’w redeg ar sail gyfatebol.
 • Dyma’r ganolfan ddarlledu gyntaf yn y byd i gael craidd IP Byw, sy’n golygu y bydd y dechnoleg fwyaf arloesol yn y DU yn y ganolfan ddarlledu hon.
 • Byddai'r deunydd sydd wedi’i gloddio ar y safle yn llenwi 19 pwll nofio maint Olympaidd.
 • Mae’r decin metel ar y lloriau uchaf yn cyfateb i ddau faes rygbi maint safonol.
 • Mae mwy o wydr yn yr adeilad na sydd yna ar do’r tŷ gwydr mawr yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.
 • Mae tanciau cynaeafu dŵr glaw yn Sgwâr Canolog yn casglu digon o ddŵr glawr ar gyfer 27,000 fflysh.

Related About The BBC Articles