Research on using Welsh language in everyday life welcomed

The First Minister of Wales, along with the heads of S4C and BBC Cymru Wales, has welcomed research jointly commissioned by the three partners into the use of the Welsh language.

Published: 8 August 2013
This type of research is extremely important to us as we develop services that are both relevant and attractive to our audiences."
— Rhodri Talfan Davies, Director, BBC Cymru Wales

The objective of the research by Beaufort Research was to gain an understanding into the linguistic tendencies of Welsh people during day-to-day scenarios, including their social and professional lives and their use of language across mass and social media. The project also looked at the public’s attitude towards using Welsh and at the factors hindering its usage.

The results of the research have been published to coincide with the 2013 Denbigh and District National Eisteddfod. They will be discussed during a special session arranged by Cyfrwng and S4C on ‘The Maes’ at the Eisteddfod on Friday 9 August 2013.

The research showed that there are many factors which influence the use of language and the attitudes of Welsh speakers towards the language. There is great willingness towards making more use of the language with 84% of those asked indicating that they would welcome the chance to use the language more. The research also showed that a lack of confidence and worry about the standard of their Welsh can hinder their ability to use the language further.

There was a lack of knowledge about Welsh language provision in the media and about the availability of Welsh language services online, this was seen as an area that needs to improve. The results also show that more needs to be done to develop Welsh as an online language among the majority of Welsh speakers as well as using social media through the medium of Welsh.

First Minister of Wales, Carwyn Jones, said: “The aim of this research was to gain a better understanding of people’s usage of the Welsh language and to identify strategies to encourage more people to speak Welsh in their daily lives.

“Encouraging young people to use more Welsh is one of the priorities in our strategy, A living language: a language for living. It is therefore interesting to note the results of the research regarding the engagement of the 16-24 year old age group with the language. It underlines the need to increase the provision of Welsh-medium activities for young people, and to increase their awareness of the value of the language.

“This was also a theme of the national conversation on the future of the language culminating in Y Gynhadledd Fawr – where people from across Wales, and from all backgrounds and abilities in Welsh, were part of the conversation about the future of the language.

“This research will help us to shape our policies for the language as we respond to the challenges of the 2011 Census figures and the information and opinions shared through Y Gynhadledd Fawr.”

The Chief executive of S4C, Ian Jones, said: “The reason I raised the possibility of doing this kind of research originally was so that we can understnad how the people of Wales feel about using Welsh language services in general. Developing a full picture in this respect is important to us in broadcasting – and to others across Wales. Its good to hear that 81% of Welsh speakers had watched S4C within the month of the survey, but looking to the future, we must try to understand fully the audience’s attitudes if we’re going to provide what the people of Wales want in the media.

“The research confirms what we believed, that the use of digital platforms and social media are becoming increasingly more important. That is heartening giveing the emphasis S4C now places on reaching audiences in as many ways as possible.

The Director of BBC Cymru Wales, Rhodri Talfan Davies, said: “This type of research is extremely important to us as we develop services that are both relevant and attractive to our audiences. The report notes concerns about Welsh language online services, which is something that BBC Cymru Wales is already addressing with a new and significant investment in developing a new Welsh language online service – ‘Cymru Fyw’. Our aim is to create a distinctive and topical service to expand the appeal and reach of Welsh language online services and of course encourage Welsh language use among the young.

“We’re also focussed on those who are less confident in using their Welsh as we undertake the biggest ever radio research project, which coincides with Sgwrs Radio Cymru, to ensure that the station is welcoming and offers variety to those Welsh speakers who want to do more through the medium of Welsh. We share the ambition of our partners in this research to secure a prosperous and rich future for the use of the Welsh language.”

 

Notes to Editors

Beaufort Research asked 483 Welsh speakers (aged 16+) in a quantitative survey along with a more detailed study with 30 Welsh speakers between November 2012 and March 2013.

A session arranged in partnership between Cyfrwng and S4C will be staged Friday morning, August 9, (11:00am, theatrgenedlaethol@eisteddfod building) where two research projects will be discussed – one from Bangor University on the effect of the Cyw service towards the Welsh language development of children from Non-Welsh speaking backgrounds, and the Beaufort Research project on the usage of the Welsh language.

The research report is available on the Beaufort Research website

DI

This is a joint press release from the Welsh Government, S4C and BBC Cymru Wales

Welsh language version

CROESAWU YMCHWIL AR DDEFNYDDIO’R GYMRAEG MEWN BYWYD BOB DYDD

Mae Prif Weinidog Cymru a phenaethiaid S4C a BBC Cymru wedi croesawu adroddiad ymchwil a gomisiynwyd ar y cyd gan y tri chorff i’r defnydd o’r Gymraeg.

Nod yr ymchwil gan Beaufort Research oedd deall mwy am arferion iaith pobl Cymru mewn nifer o sefyllfaoedd o ddydd i ddydd, yn cynnwys eu bywyd cymdeithasol, yn y gweithle ac ar draws y cyfryngau torfol a’r cyfryngau cymdeithasol. Edrychodd y prosiect hefyd ar agweddau’r cyhoedd tuag at ddefnyddio’r Gymraeg, ac ar y ffactorau sydd yn annog a rhwystro defnydd.

Cyhoeddir canlyniadau’r ymchwil i gyd-fynd ag Eisteddfod Genedlaethol Dinbych a’r Cyffiniau 2013, a byddant yn cael eu trafod mewn sesiwn arbennig sydd yn cael ei drefnu gan Cyfrwng ac S4C ar faes yr Eisteddfod ddydd Gwener 9 Awst 2013.

Dangosodd yr ymchwil bod nifer o ffactorau’n dylanwadu ar ddefnydd ieithyddol ac agweddau siaradwyr Cymraeg tuag at yr iaith. Mae parodrwydd mawr i wneud mwy drwy gyfrwng y Gymraeg yn gyffredinol, gyda 84% o’r rhai a holwyd yn nodi y byddent yn croesawu’r cyfle i wneud mwy yn yr iaith. Dangosodd yr ymchwil hefyd bod diffyg hyder a phryder am safon eu Cymraeg yn gallu rhwystro rhai rhag gwneud mwy o ddefnydd ohoni.

Roedd diffyg ymwybyddiaeth yn aml o arlwy’r cyfryngau Cymraeg, yn ogystal ag argaeledd gwasanaethau Cymraeg ar-lein, a gwelwyd hynny yn faes ble mae angen gwella. Mae’r canlyniadau’n dangos fod angen gwneud mwy i ddatblygu’r Gymraeg fel iaith ar-lein ymysg y rhan fwyaf o Gymry Cymraeg, gan gynnwys defnyddio cyfryngau cymdeithasol trwy gyfrwng y Gymraeg,

Dywedodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones: "Nod yr ymchwil hwn oedd cael gwell dealltwriaeth o ddefnydd pobl o'r iaith Gymraeg ac i nodi strategaethau i annog mwy o bobl i siarad Cymraeg yn eu bywydau bob dydd.

“Mae annog pobl ifanc i ddefnyddio mwy o’r Gymraeg yn un o flaenoriaethau ein strategaeth, Iaith fyw: iaith byw. Diddorol, felly, yw nodi canlyniadau’r ymchwil ynghylch ymwneud y grŵp oedran 16-24 oed â’r iaith. Mae’n tanlinellu’r ffaith fod angen cynyddu’r ddarpariaeth o weithgareddau Cymraeg ar gyfer pobl ifanc, a chynyddu eu hymwybyddiaeth o werth yr iaith.

“Roedd hon hefyd yn thema yn y sgwrs genedlaethol ar ddyfodol yr iaith a arweiniodd at Y Gynhadledd Fawr – lle bu pobl o bob cwr o Gymru, ac o bob cefndir a gallu yn y Gymraeg, yn rhan o’r drafodaeth am ddyfodol yr iaith.

“Bydd yr ymchwil hwn yn ein helpu i lywio ein polisïau ar gyfer yr iaith wrth i ni ymateb i heriau ffigyrau Cyfrifiad 2011 a'r wybodaeth a safbwyntiau a rannwyd yn ystod y Gynhadledd Fawr."

Dywedodd Prif Weithredwr S4C, Ian Jones: “Y rheswm y codais y posibilrwydd o wneud y math yma o ymchwil yn wreiddiol oedd i ni gael deall sut mae pobl Cymru’n teimlo ynglŷn â defnyddio gwasanaethau Cymraeg yn gyffredinol. Mae datblygu darlun llawn yn hyn o beth yn bwysig i ni ym maes darlledu – ac i eraill ar draws Cymru. Mae’n braf iawn i weld bod 81% o Gymry Cymraeg wedi gwylio S4C o fewn mis yr arolwg ond wrth edrych i’r dyfodol, mae’n rhaid ceisio deall agweddau’r gynulleidfa yn llawn os ydyn ni’n mynd i ddarparu’r hyn y mae pobl Cymru am ei gael gan y cyfryngau.

“Mae’r ymchwil yn cadarnhau’r hyn roedden ni’n ei gredu, sef bod defnydd o blatfformau digidol a’r cyfryngau cymdeithasol yn dod yn fwyfwy pwysig. Mae hynny’n galondid o ystyried y pwyslais y mae S4C bellach yn ei roi ar gyrraedd y gynulleidfa mewn cymaint â phosib o ffyrdd.”

Dywedodd Cyfarwyddwr BBC Cymru Wales, Rhodri Talfan Davies: “Mae ymchwil o’r math yma yn holl bwysig wrth ddatblygu gwasanaethau sy’n berthnasol ac yn ddeniadol i’n cynulleidfaoedd. Mae’r adroddiad yn nodi pryderon ynglŷn â gwasanaethau ar-lein Cymraeg, sy’n fater y mae BBC Cymru Wales eisoes yn mynd i’r afael â hi gyda budsoddiad newydd a sylweddol i ddatblygu gwasanaeth ar-lein Cymraeg newydd – ‘Cymru Fyw’. Ein bwriad yw creu gwasanaeth fydd yn gyfoes ac unigryw ac yn ehangu apêl a chyrhaeddiad gwasanaethau Cymraeg ar-lein, ac wrth gwrs, annog y defnydd o’r Gymraeg ymhlith yr ifanc.

“Mae ein ffocws hefyd wedi’i hoelio ar bobol sy’n llai hyderus eu Cymraeg wrth i ni gynnal y prosiect ymchwil radio mwyaf erioed, sy’n mynd law yn llaw â Sgwrs Radio Cymru, er mwyn gwneud yn siŵr bod yr orsaf yn groesawgar ac yn cynnig amrywiaeth i’r ganran sylweddol hynny o siaradwyr Cymraeg sydd am wneud mwy trwy gyfrwng y Gymraeg. Ry’n ni’n rhannu dyhead ein partneriaid yn yr ymchwil hyn i sicrhau dyfodol ffyniannus a chyfoethog yn y defnydd o’r Gymraeg.”

Nodiadau

Holodd cwmni Beaufort Research 483 o siaradwyr Cymraeg (oedran 16+) mewn arolwg meintiol a chynhaliwyd astudiaeth ansoddol, fanylach gyda 30 o siaradwyr Cymraeg rhwng Tachwedd 2012 a mis Mawrth 2013.

Cynhelir sesiwn ar y cyd rhwng Cyfrwng ac S4C ar fore Gwener, Awst y 9fed, (11.00am, adeilad theatrgenedlaethol@eisteddfod) ble bydd dau brosiect ymchwil yn cael eu trafod – un gan Brifysgol Bangor ar effaith gwasanaeth Cyw ar ddatblygiad iaith plant o gefndir Di-Gymraeg, a phrosiect Beaufort Research ar y defnydd o’r iaith Gymraeg.

Mae’r adroddiad ymchwil ar gael ar wefan Beaufort Research

DI

Mae hyn yn ddatganiad ar y cyd gan Lywodraeth Cymru, S4C a BBC Cymru Wales