1

Bài 1: Quizzes

Bộ phận chọn bài

  1. 1 Quizzes

Phần 11

Challenge your English with this quiz on zero and first conditional!

Các phần trong bài này

0 / 8

  • 0 / 8
    Bài tập 1

Bài tập 1

Zero and first conditional

Challenge your English in this quiz!

Zero and first conditional

8 Questions

Test your understanding of zero and first conditional with our quiz!

Chúc mừng bạn đã hoàn thành Trắc nghiệm
Excellent! Bạn làm rất tốt! Bad luck! Điểm bạn đạt được:
x / y

More

Did you like that? Try our other quizzes here.