1

บทเรียน 1: You Ask We Answer Thai
Everything you need to know to become a better English speaker

เลือกบทเรียน

 1. 1 You Ask We Answer Thai

บทเรียนย่อย 1

4 กรณีที่สามารถใช้ passive ได้

Today's question from Thailand is about when to use the active and the passive forms - join Sian and Clare as they answer this question and share with you 4 occasions when you should use the passive structure.
วันนี้เรามีคำถามจากท่านผู้ชมชาวไทย ถึงการใช้รูปประโยค active และ passive ค่ะ มาดูคลิปที่ชานและแคลร์ตอบข้อสงสัย พร้อมแนะนำ 4 กรณีการใช้รูปประโยค passive ค่ะ

บทเรียนย่อยในบทเรียนนี้

คะแนนจากบทเรียนย่อย 1

0 / 3

 • 0 / 3
  แบบฝึกหัด 1

แบบฝึกหัด 1

4 reasons to use the passive

What is the difference in meaning between these two sentences?

a) Sian is filming Clare.

b) Clare is being filmed.

Watch the video to find out! :)

Watch the video.

เราจะใช้รูปประโยค passive เมื่อใด?

เราใช้รูปประโยค active เพื่อเน้นถึงบุคคลหรือสิ่งที่กำลังเป็นผู้กระทำในประโยค

 • Sian is filming Clare (the focus is on the person doing the action - Sian).

และใช้รูปประโยค passive เมื่อต้องการเน้นที่บุคคลหรือสิ่งของที่เป็นผู้ถูกกระทำในประโยค

 • Clare is being filmed (the focus is on Clare and the person doing the action is not important).

How do we form the passive?

Subject + be verb + past participle

ในการเปลี่ยน tense ให้เปลี่ยน 'be verb'.

 • The fridge is checked regularly. (present)
 • Clare is being filmed. (present continuous)
 • I was told to arrive at 10. (past)
 • My lunch has been eaten. (present perfect)
 • Food will be removed at the end of the week. (future)

4 reasons to use the passive

1) When we don't know who did the activity 

 • My lunch has been eaten. 

2) When it's not important or it's obvious who did an activity

 • My room has been cleaned. (by the cleaners)

3) In polite, formal English (written notices)

 • The fridge is checked regularly.

4) To avoid blaming someone

 • I was told to arrive at 10! (Clare doesn't want to blame Sian for giving her false information!) 

Passive quiz!

3 Questions

มาฝึกเปลี่ยนรูปประโยค active เหล่านี้ ให้เป็นประโยค passive ดูนะคะ!
Change these active sentences into passive sentences!

ยินดีด้วยคุณทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว
Excellent! เยี่ยม! แย่หน่อย! คุณทำคะแนนได้:
x / y

Go to our Facebook, Instagram and YouTube pages for more fun with English!

Join us for our next episode of You Ask We Answer to learn more about English pronunciation, grammar and vocabulary.

กลับมาติดตามตอนต่อไปของ You Ask We Answer เพื่อฝึกการออกเสียง ไวยากรณ์ และคำศัพท์เพิ่มเติมนะคะ

หลักไวยากรณ์จากบทเรียนย่อย

 • 4 reasons to use the passive

  1) When we don't know who did the activity 

  • My lunch has been eaten. 

  2) When it's not important or it's obvious who did an activity

  • My room has been cleaned. (by the cleaners)

  3) In polite, formal English (written notices)

  • The fridge is checked regularly.

  4) To avoid blaming someone

  • I was told to arrive at 10! (Clare doesn't want to blame Sian for giving her false information!)