1

บทเรียน 1: English in the News
Improve your English through the language of the news

เลือกบทเรียน

 1. 1 English in the News
 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 1

  1 แบบฝึกหัด

  English in the News - Mobile phone use by young people

  20 Nov 2017

  ผลการศึกษาพบว่า ทุกวันนี้วัยรุ่นคุยโทรศัพท์น้อยลง มาฟังชานและแคลร์พูดถึงข่าวนี้ และฝึกการใช้วลีภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโทรศัพท์กันค่ะ

  Young people are talking less on their mobile phones. Join Sian and Clare to find out more about this story and to learn vocabulary relating to phones. (Background image: Getty Images)

   

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 2

  1 แบบฝึกหัด

  English in the News - Happiness

  22 Jun 2017

  จากรายงาน การจัดอันดับประเทศตามดัชนีความสุขโลก ชานและแคลร์ มานำเสนอประโยคและสำนวนที่พูดถึงความสุข

  A world happiness report has been published. Join Sian and Clare to find out which country is top and to learn some great phrases and idioms relating to happiness. (Background image: Getty Images)

   

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 3

  1 แบบฝึกหัด

  English in the News - Hot Weather

  22 Jun 2017

  เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่สหราชอาณาจักรอากาศร้อนมากค่ะ แต่เด็กนักเรียนชายกลับถูกห้ามไม่ให้ใส่ขาสั้นไปโรงเรียน! มาติดตามชานกับแคลร์พูดถึงรายงานข่าวนี้กันว่า เด็กนักเรียนชายเขาประท้วงกันอย่างไรนะคะ และฝึกการใช้คำศัพท์ที่พูดถึงอากาศร้อนด้วยค่ะ

  The UK had some unusually hot weather last week, but these school boys were not allowed to wear shorts to school! Join Sian and Clare to find out what they did to protest against this…. and learn some great phrases for taking about hot weather! (Background image: Getty Images)

   

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 4

  1 แบบฝึกหัด

  English in the News - Drinking Coffee

  06 Jul 2017

  ผลการศึกษาชี้ว่า การดื่มกาแฟอาจช่วยให้มีชีวิตยืนยาวขึ้นได้! ตามชานและแคลร์ไปฟังข่าวนี้ และฝึกการใช้คำศัพท์กับสำนวนเกี่ยวกับการดื่มด้วยค่ะ

  Studies suggest that drinking coffee could make you live longer! Join Sian and Clare to find out more about this story - and to learn some great words and idioms for talking about drinking coffee (Background image: Getty Images)

   

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 5

  1 แบบฝึกหัด

  English in the News - Money & Shopping

  19 Jul 2017

  เงินสามารถช่วยให้คุณมีความสุขมากขึ้นได้หรือไม่? มาติดตามชานกับแคลร์คุยกันถึงข่าวนี้ เพื่อช่วยคุณฝึกการใช้คำศัพท์และสำนวนใหม่ๆ เกี่ยวกับเงินและการช้อปปิ้งค่ะ

  Can money make you happier? Join Sian and Clare to find out more about this news story - and to learn some great words and idioms for talking about money and shopping (Background image: Getty Images)

   

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 6

  1 แบบฝึกหัด

  English in the News - อารมณ์: กริยาวลี 3 แบบ

  03 Aug 2017

  เจ้าชายวิลเลียม ประธานคำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพจิต
  ติดตามชานและแคลร์ ไปคุยถึงข่าวนี้กัน และฝึกการใช้กริยาวลี 3 แบบ เกี่ยวกับการเก็บอารมณ์ และการแบ่งปันความรู้สึก

  Prince William has some advice about mental health! Join Sian and Clare to find out more about this news story - and to learn three phrasal verbs for talking about hiding and sharing emotions (Background image: Getty Images)

   

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 7

  1 แบบฝึกหัด

  English in the News - Facebook and mindreading

  14 Aug 2017

  เฟสบุ๊กกำลังพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออ่านความคิดของมนุษย์! มาฟังชานกับแคลร์คุยถึงเรื่องนี้กัน และมาเรียนรู้สำนวนเกี่ยวกับสมองและความคิดกันค่ะ

  Facebook is developing technology to read our minds! Join Sian and Clare to find out more about this news story - and to learn three phrases relating to the brain and the mind (Background image: Getty Images)

   

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 8

  1 แบบฝึกหัด

  English in the News - New royal baby

  30 Aug 2017

  ดยุกและดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ ทรงประกาศข่าวดีเรื่องเจ้าหญิงเคททรงพระครรภ์ครั้งที่ 3 มาฟังชานกับแคลร์ คุยกันถึงข่าวนี้และฝึกการใช้คำศัพท์เกี่ยวกับการตั้งครรภ์

  The Duke and Duchess of Cambridge have announced that they are having a third baby. Join Sian and Clare to find out more about this news story - and to learn words relating to pregnancy (Background image: Getty Images)

   

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 9

  1 แบบฝึกหัด

  English in the News - Television award ceremony

  08 Sep 2017

  งานประกาศผลและแจกรางวัลเอ็มมี สำหรับรายการโทรทัศน์ในสหรัฐอเมริกา จัดไปเรียบร้อยที่นครลอสแอนเจลิสนะคะ
  ส่วนชานและแคลร์ มีคำศัพท์ที่ใช้ได้กับงาน พิธีการบนเวที และการแข่งขันฟุตบอลมาฝากค่ะ!!

  The Emmys took place in Los Angeles. Join Sian and Clare to find out more about this news story - and to learn words relating to ceremonies - and football!  (Background image: Getty Images)

   

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 10

  1 แบบฝึกหัด

  English in the News - Body clock

  28 Sep 2017

  รางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ปีนี้ เป็นของนักวิจัยที่ค้นพบนาฬิกาชีวิตค่ะ ตามชานและแคลร์ไปอ่านข่าวนี้ และฝึกการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ 'การนอน' กันค่ะ

  Researchers win Nobel Prize for discovering why we sleep - Join Sian and Clare to find out more about this news story and to learn words relating to sleep! (Background image: Getty Images)

   

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 11

  1 แบบฝึกหัด

  English in the News - Stormy weather

  18 Oct 2017

  ช่วงที่ผ่านมา สภาพอากาศไม่ค่อยดีทั้งในสหราชอาณาจักรและประเทศไทยเลยค่ะ ตามชานกับแคลร์ไปคุยถึงข่าวนี้กัน รวมถึงฝึกการใช้คำศัพท์และวลีเกี่ยวกับลมและฝนกันค่ะ

  There has been bad weather this week in the UK and in Thailand - Join Sian and Clare to find out more about this week's news story and to learn words relating to wind and rain! (Background image: Getty Images)

   

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 12

  1 แบบฝึกหัด

  English in the News - Arguments

  03 Nov 2017

  ยกเลิกกฎห้ามนักฟุตบอลติดสัญลักษณ์ดอกป๊อปปี้แล้ว! มาดูชานกับแคลร์คุยถึงข่าวนี้ พร้อมนำเสนอคำศัพท์ ที่เกี่ยวข้องกับข้อถกเถียงด้วยค่ะ

  Fifa lifts its ban on players wearing poppies during football matches. Join Sian and Clare to find out more about this week's news story and to learn words relating to arguments! (Background image: Getty Images)

   

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 13

  1 แบบฝึกหัด

  English in the News - Pollution: How to describe graphs

  17 Nov 2017

  ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กำลังเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปีค่ะ มาติดตามชานและแคลร์คุยกันถึงข่าวนี้ และฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายกราฟด้วยค่ะ

  Levels of carbon dioxide are rising for the first time in four years. Join Sian and Clare to find out more about this story and to learn how to talk about graphs. (Background image: Getty Images)

   

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 14

  1 แบบฝึกหัด

  English in the News - Mobile phone use by young people

  20 Nov 2017

  ผลการศึกษาพบว่า ทุกวันนี้วัยรุ่นคุยโทรศัพท์น้อยลง มาฟังชานและแคลร์พูดถึงข่าวนี้ และฝึกการใช้วลีภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโทรศัพท์กันค่ะ

  Young people are talking less on their mobile phones. Join Sian and Clare to find out more about this story and to learn vocabulary relating to phones. (Background image: Getty Images)