1

ਯੂਨਿਟ 1: English Together

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 1

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  First Impressions

  02 Oct 2017

  In today’s episode we are talking about first impressions and asking how reliable they are.
  ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ ਹਨ

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 2

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Mobile Phone Addiction

  13 Oct 2017

  Is it possible to spend too much time on your mobile phone? In today’s episode we will be discussing mobile phone addiction.
  ਕੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਲ਼ਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।  

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 3

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Happy at Work

  20 Oct 2017

  Are you happy in your job? In today’s episode we will be discussing whether people enjoy going to work.

  ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ? ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ।

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 4

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Can We Control Pain?

  27 Oct 2017

  Can we control pain?
  In today’s episode we will be discussing whether it’s possible to control physical pain.

  ਕੀ ਅਸੀਂ ਦਰਦ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
  ਅੱਜ ਦਾ ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਸਰੀਰਕ ਦਰਦ ਰੋਕ ਸਕਣਾ ਸੰਭੰਵ ਹੈ।

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 5

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  What would you do if you found a wallet full of cash?

  03 Nov 2017

  What would you do if you found a wallet full of cash?
  In today’s episode we will be discussing money and honesty.

  ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਬਟੂਆ ਲੱਭੇ?
  ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। 

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 6

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  How long should we wash our hands?

  10 Nov 2017

  How long should we wash our hands?
  In today’s episode we will be discussing handwashing and hygiene.

  ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?
  ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਧੋਣ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। 

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 7

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Can we change our personality?

  17 Nov 2017

  Can we change our personality?
  In today’s episode we will be discussing if it’s possible to change who we are.

  ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
  ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਦਲਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ?

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 8

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Is one career enough?

  24 Nov 2017

  Is one career enough?
  In today’s episode we will be discussing how the world of work is changing.

  ਕੀ ਇੱਕ ਕਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਹੈ?
  ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ।

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 9

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Can we teach the girls of the future with books of the past?

  01 Dec 2017

  Can we teach the girls of the future with books of the past?
  In today’s episode we will be discussing how men and women are portrayed in primary school textbooks around the world.
  ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਪੜਾਓਗੇ?
  ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ?

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 10

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Lonely in London

  08 Dec 2017

  Do you think large cities make people lonely?
  In today’s episode we will be discussing how easy it is to make friends in a large city.

  ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਲਾਪਾ ਲਿਉਂਦੇ ਹਨ?
  ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ।

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 11

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  What makes a good boss?

  30 Nov 2017

  What makes a good boss?

  In today’s episode we will be discussing the qualities of a good boss.

  ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬੌਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ?
  ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬੌਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 12

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Why do we need sleep?

  22 Dec 2017

  Why do we need sleep?
  In today’s episode we will be discussing how sleep is related to our health.

  ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?
  ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨੀਂਦ ਦਾ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ।

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 13

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  How to solve the problem of waste

  29 Dec 2017

  How to solve the problem of waste.
  In today’s episode we will be discussing recycling and possible solutions to the problem of waste.
  ਕੁੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ
  ਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਵਾਧੂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੁੜਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। 

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 14

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Inventions that made the modern economy

  05 Jan 2018

  Which inventions do you think made the modern economy?
  In today’s episode we will be discussing which inventions we think are vital to the modern economy.

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 15

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Roadmending grandmothers

  12 Jan 2018

  Do you think people should take complete responsibility for their local area
  In today’s episode we will be discussing how whether it was a good thing for a group of grandmothers to fix the road in their village.

   

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 16

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Is literature important?

  19 Jan 2018

  Do you think reading great literature is important?
  In today’s episode we will be discussing how whether it is important for people to read fiction. 

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 17

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Fathers and parenting

  26 Jan 2018

  Do you think fathers spend enough time with their children?
  In today’s episode we will be discussing the possible benefits of fathers spending more time with their children.

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 18

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Plastic bottle panic!

  02 Feb 2018

  In today’s episode we are talking about the issues surrounding bottled drinks and the environment.

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 19

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Changing consumer tastes

  09 Feb 2018

  In today’s episode we are talking about the issues surrounding bottled drinks and the environment.

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 20

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  How close is too close?

  16 Feb 2018

  How close do you like to stand to someone when you talk to them?
  In today’s episode we will be discussing how people in different countries think about personal space.

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 21

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Tanzania’s app-based health insurance

  23 Feb 2018

  Tanzania’s app-based health insurance
  In today’s episode we will be discussing how mobile phones are changing our lives – for the better.

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 22

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Late for the wedding!

  02 Mar 2018

  What are weddings like where you live?
  In today’s episode we will be discussing the similarities and differences between weddings in different cultures.

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 23

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Pet therapy

  09 Mar 2018

  Today we will be discussing the idea that our relationships with animals can lead to positive health benefits.
  ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਉੱਪਰ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 24

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Right-handed or left-handed – which is better?

  16 Mar 2018

  Right-handed or left-handed – which is better?
  In today’s episode we will be discussing whether being right-handed or left-handed makes a difference.

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 25

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  How late is too late?

  20 Mar 2018

  How important for you is it that people are on time?
  In today’s episode we will be discussing how people think about time.

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 26

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  How to split the bill

  29 Mar 2018

  Going to restaurants can be a wonderful experience… until the bill arrives!
  On today’s episode we are talking about the cultural issues surrounding who pays the bill.

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 27

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Hypnotism – madness or medicine?

  06 Apr 2018

  Hypnotism – madness or medicine?
  In today’s episode we will be discussing the possible advantages and disadvantages of hypnotism.

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 28

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  No man is an island

  13 Apr 2018

  Is it better to live in a big city or somewhere quiet?
  In today’s episode we will be discussing the places where we live.

  ਕੀ ਬਹਿਤਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਂਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਵਸਣਾ?
  ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 29

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Age is just a number

  20 Apr 2018

  Age is just a number
  In today’s episode we will be discussing how we can achieve our dreams at any age.

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 30

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Persuasion

  26 Apr 2018

  Persuasion
  In today’s episode we will be discussing how best to persuade other people about our ideas

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 31

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Gender pay gap

  04 May 2018

  Gender pay gap
  In today’s episode we will be discussing the issue of gender pay gap in our society.

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 32

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Safe as houses

  11 May 2018

  Safe as houses
  In today’s programme we will be discussing issues around housing in different cultures.

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 33

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  You don’t have to be macho to be male

  18 May 2018

  You don’t have to be macho to be male
  In today’s episode we will be discussing male primary school teachers.

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 34

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Divorce parties

  25 May 2018

  Divorce parties
  In today’s episode we will be discussing people celebrating their divorce with a party

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 35

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Good morning India!

  01 Jun 2018

  In today’s episode we discuss the effects caused by millions of new internet users in developing economies.