Beginners English

beginner level

این یک رشته برنامه های آموزشی صوتی انگلیسی ابتدایی است که افغان ها را در آموختن زبان انگلیسی کمک می کند. 

شما در هر درس برخی از کلمه ها و عباراتی  را آموزید که می توانید بطور آنی آنها را بکار برید.

این برنامه ها به شما کمک می کنند تا در مورد خود و خانواده خود صحبت کنید، و همچنان  شما را در محاوره های روزمره حین خرید، مسافرت، سفارش غذا و نوشیدنی در یک رستورانت و غیره در صحبت کردن کمک خواهد کرد.


برنامه های انگلیسی را معلم/آموزگار مجرب زبان انگلیسی ما که Ian  نام دارد تدریس می کند. احمد و صوفیه دو دانش آموز و کریم به عنوان مترجم، Ian  را در این برنامه ها همراهی می کنند. کریم  دستورالعمل ها یا توضیحات  دشواری را به زبان دری به شما ارائه می کند،  شما فقط بر روی زبان انگلیسی که باید بیاموزید تمرکز کنید.

با شنیدن برنامه ها، می توانید زبان انگلیسی خود را در کنار دو دانش آموز ما تقویت کنید.

 

در برخی حالات صوفیه و احمد مانند سایر دانش آموزان در ادای کلمات و جملات اشتباه می کنند. Ian انها را  درتصحیح اشتباه شان کمک می کند، پس شما نیز مانند صوفیه و احمد گوش کنید و صحبت به انگلیسی را تمرین کنید، اگر یکبار اشتباه کردید نگران نباشید، به تمرین ادامه بدهید و به Ian  گوش دهید،  شما خواهید دید که به انگلیسی درست صحبت می کنید. 

شانس خوب