1

Unit 1: English Together

 • Xumurame

  Session 1

  1 Activity

  First Impressions

  05 Feb 2018

  How accurate are our first impressions of people when we first meet them? In today’s episode we will be discussing first impressions.
  Yeroo jalqabaatiif wayita namoota waliin walitti dhufnu, miirri keenya jalqabaa isaaniif qabaannu hangam sirriidha? Qophii har’aa keessatti miira jalqabaarratti mari’anna.

 • Xumurame

  Session 2

  1 Activity

  Mobile phone addiction

  16 Feb 2018

  Is it possible to spend too much time on your mobile phone? In today’s episode we will be discussing mobile phone addiction.
  Bilbilakee harkaarratti yeroo hedduu dabarsuun danda’amaa? Qophii har’aa keessatti waa’ee araada bilbila harkaa mari’anna.

   

 • Xumurame

  Session 3

  1 Activity

  Happy at Work

  04 Oct 2017

  Are you happy in your job? In today’s episode we will be discussing whether people enjoy going to work.
  Hojiikeetti gammachuu qabdaa? Kutaa qophii har’aatiin namoonni hojiitti bobba’uusaanitti gammachuu qabaachuu isaanii mari’anna.

 • Xumurame

  Session 4

  1 Activity

  Can we control pain?

  02 Mar 2018

  Can we control pain? In today’s episode we will be discussing whether it’s possible to control physical pain.
  Dhukkubbii to’achuu dandeenyaa? Kutaa qophii har’aatiin dhukkubbii qaamarraa to’achuun danda’amu irratti mari’anna.

 • Xumurame

  Session 5

  1 Activity

  What would you do if you found a wallet full of cash?

  30 Jan 2018

  What would you do if you found a wallet full of cash? In today’s episode we will be discussing money and honesty.
  Boorsaa maallaqa guutuu osoo argatte maal goota? Kutaa qophii har’aan waa’ee maallaqaafi amantummaa ilaalla.

 • Xumurame

  Session 6

  1 Activity

  How long should you wash your hands?

  16 Mar 2018

  How long should you wash your hands? In today’s episode we will be discussing handwashing and hygiene.
  Yeroo hangami harka dhiqachuu qabna? Kutaa qophii har’aan waa’ee harka dhiqachuufi qulqullinaa mari’anna.

 • Xumurame

  Session 7

  1 Activity

  Can we change our personality?

  23 Mar 2018

  Can we change our personality? In today’s episode we will be discussing if it’s possible to change who we are.
  Namummaa/nameenya keenya jijjiiruu dandeenyaa? Kutaa qophii keenya har’aan eenyu akka taane jijjiiruun danda’amu isaarratti mari’anna.

 • Xumurame

  Session 8

  1 Activity

  Is one career enough?

  29 Mar 2018

  Is one career enough?
  In today’s episode we will be discussing how the world of work is changing.

  Hojiin tokko gahaadhaa?
  Kutaa qophii keenya har’aan attamin hojiin namootaa jijjiiramaa akka jiru ilaalla.

 • Xumurame

  Session 9

  1 Activity

  Can we teach the girls of the future with books of the past?

  06 Apr 2018

  Can we teach the girls of the future with books of the past?
  In today’s episode we will be discussing how men and women are portrayed in primary school textbooks around the world.

  Kitaabilee duriin dubartoota labata borii barsiisuu dandeenyaa?
  Kutaa qophii har’aan jarri dhiiraafi dubartoonni attamin kitaabilee mana barnootaa sadarkaa jalqabaa keessatti akka fakkeeffaman ilaalla.

 • Xumurame

  Session 10

  1 Activity

  Lonely in London

  13 Apr 2018

  Do you think large cities make people lonely?
  In today’s episode we will be discussing how easy it is to make friends in a large city.

  Magaalaawwan gurguddoo nama qofaatti hambisu jettee yaaddaa?
  Kutaa qophii har’aan magaalaa guddoo keessa hiriyyaa godhachuun akkam akka salphaa akka ta’e ilaalla.

 • Xumurame

  Session 11

  1 Activity

  What makes a good boss?

  20 Apr 2018

  What makes a good boss?
  In today’s episode we will be discussing the qualities of a good boss.

  Maaltu hoogganaa gaarii nama taasisa?
  Kutaa har’aa keessatti waantawwan gaarummaa hoogganaa agarsiisan irratti mari’anna.

 • Xumurame

  Session 12

  1 Activity

  Why do we need sleep?

  27 Apr 2018

  Why do we need sleep?
  In today’s episode we will be discussing how sleep is related to our health.

  Hirriba maaliif barbaanna?
  Kutaa har’aa keessatti hiribbi akkamiin fayyaa keenya waliin akka walqabatu mari’anna.

 • Xumurame

  Session 13

  1 Activity

  How to solve the problem of waste

  04 May 2018

  How to solve the problem of waste.
  In today’s episode we will be discussing recycling and possible solutions to the problem of waste.

  Rakkoo balfaa akkamiin akka furamu.
  Kutaa har’aa keessatti waa’ee deebisanii homishatti jijjirruu fi rakkina balfaatiif furmaatawwan malan mari’anna.

 • Xumurame

  Session 14

  1 Activity

  Inventions that made the modern economy

  11 May 2018

  Which inventions do you think made the modern economy?
  Kalaqqawwan kamtu dinagdee ammayyaa tolche jette yaada?

  In today’s episode we will be discussing which inventions we think are vital to the modern economy.
  Kutaa har’aa keessatti kalaqqawwan kamtu dinagdee ammayyaatiif barbaachisaadha jenne akka yaannuu mari’achuuf deemna.

 • Xumurame

  Session 15

  1 Activity

  Road-mending grandmothers

  18 May 2018

  Do you think people should take complete responsibility for their local area?
  In today’s episode we will be discussing whether it was a good thing for a group of grandmothers to fix the road in their village.

  Namoonni naannawasaaniitti ittigaafatamummaa waliigalaa fudhachuu qabu jettee yaaddaa?
  Kutaa har’aa keessatti gareen akkoowwan daandiin gandasaanii hojjechuu ilaalchisee kun yaada gaarii ita’uufi dhiisuusaa mar’anna.

 • Xumurame

  Session 16

  1 Activity

  Is literature important?

  25 May 2018

  Do you think reading great literature is important?
  In today’s episode we will be discussing whether it is important for people to read fiction.

  Ogbarruu beekamaa dubbisuun barbaachisaadha jette yaadda?
  Kutaa har’aa keessatti, asoosama dubbisuu faayidaa namootaaf qabaachuusaarratti mari’anna.

 • Xumurame

  Session 17

  1 Activity

  Fathers and parenting

  01 Jun 2018

  Do you think fathers spend enough time with their children?
  In today’s episode we will be discussing the possible benefits of fathers spending more time with their children.

  Abbootiin daa’immansaanii waliin yeroo gahaa ta’e dabarsu jettee yaaddaa?
  Qophii har’aa keessatti abbootiin daa’immansaanii waliin yeroo heddu dabarsuun faayidaalee qabaachuu malan irratti mari’achuuf jirra.

 • Xumurame

  Session 18

  1 Activity

  Plastic bottle panic

  06 Jun 2018

  Plastic Bottle Panic!
  In today’s episode we are talking about the issues surrounding bottled drinks and the environment.

  Sodaa Qaruuraa Pilaastikii
  Kutaa har’aa keessatti waa’ee dhimmoota dhugaatiiwwan qaruuraadhaan qophaa’aniifi haala naannoorratti dubbana.

 • Xumurame

  Session 19

  1 Activity

  Changing consumer tastes

  15 Jun 2018

  Changing Consumer Tastes
  In today’s episode we are discussing how global trends are affecting the things we eat and drink.

  Fedhi maamiltootaa/fayyadamtootaa jijjiiru
  Kutaa har’aa keessatti, haalli deemsa addunyaa waan nyaannuufi dhugnuurratti akkamiin akka dhiibba uumurratti mari’anna.

 • Xumurame

  Session 20

  1 Activity

  How close is too close?

  22 Jun 2018

  How close do you like to stand to someone when you talk to them?
  Nama tokkotti wayita dubbattu hangam itti dhihaattee dhaabachuu feeta?

  In today’s episode we will be discussing how people in different countries think about personal space.
  Kutaa har’aa keessatti, namoonni biyyoota garagaraa jiraatan akkaataa namootaan walitti siqan ilaalchisee waan isaan yaadan mari’anna.

 • Xumurame

  Session 21

  1 Activity

  Tanzania’s app-based health insurance

  29 Jun 2018

  Tanzania’s app-based health insurance
  In today’s episode we will be discussing how mobile phones are changing our lives – for the better.

  Beenyaa fayyaa Taanzaaniyaa appii (fayadama) irratti hudaa’eKutaa har’aa keessatti akkamiin bilbilli harkaa jireenya keenya akka jijjiiraa jiran(gara gaariitti) mari’aanna.

 • Xumurame

  Session 22

  1 Activity

  Late for the wedding

  06 Jul 2018

  What are weddings like where you live?
  In today’s episode we will be discussing the similarities and differences between weddings in different cultures.

  Cidhawwan bakka ati jiraattutti maal fakkaatu?
  Kutaa keenya har’aa keessatti, walittidhufeenyaafi garaagarummaa, cidhawan, aadaawwan garagaraa keessatti qaban mari’anna.

 • Xumurame

  Session 23

  1 Activity

  Pet therapy

  13 Jul 2018

  Today we will be discussing the idea that our relationships with animals can lead to positive health benefits.

  Har’a, walquunamtiin beeyladoota waliin qabnu, fayyaaf faayidaalee gaarii gara argamsiisuutti nu geessuu danda’a yaada jedhurratti mari’anna.

 • Xumurame

  Session 24

  1 Activity

  Right-handed or left-handed – which is better?

  20 Jul 2018

  Right-handed or left-handed – which is better?
  Harka mirgaan fayyadamuumoo harka bitaa - kamtu irra wayya?

  In today’s episode we will be discussing whether being right-handed or left-handed makes a difference.
  Sagantaa har’aa keessatti bitaacha ta’uu ykn mirgaan hojjachuun garaagarummaa qabaachuuf dhiisuu ilaalchisee mari’anna.

 • Xumurame

  Session 25

  1 Activity

  How late is too late?

  27 Jul 2018

  How important for you is it that people are on time?
  Siif, namoonni sa’aatii kabajanii argamuun hagam barbaachisaadha?

  In today’s episode we will be discussing how people think about time.
  Sagantaa har’aa keessatti namoonni waa’ee yeroo/sa’aatii akkamitti akka yaadan mari’anna.

 • Xumurame

  Session 26

  1 Activity

  How to spit the bill

  01 Aug 2018

  Going to restaurants can be a wonderful experience… until the bill arrives! In today’s episode we are talking about the cultural issues surrounding who pays the bill.

 • Xumurame

  Session 27

  1 Activity

  Hypnotism - madness or medicine?

  02 Aug 2018

  Hypnotism – madness or medicine?
  Hipnootisiim – maraattummaa moo qorichaa?

  In today’s episode we will be discussing the possible advantages and disadvantages of hypnotism.

  (Hipnootisiim – jechuun malla qalbii sammuu namaa sillimii keessa galchuun waan dur durii keessa darban akka yaadataniifi fi waan gaafataman himan ittiin godhamuudha).

  Kutaa har’aa keessatti, bu’aafi miidhaa hipnotiism qabu mari’anna.

 • Xumurame

  Session 28

  1 Activity

  No man is an island

  15 Aug 2018

  Is it better to live in a big city or somewhere quiet? In today’s episode we will be discussing the places where we live.

  Magaalaa guddaa tokko keessamoo bakka callisaa ta’e tokko keessa jiraachuu wayyaa? Sagantaa har’aa keessatti bakkawwan iddoo jiraannuu mari’anna.

 • Xumurame

  Session 29

  1 Activity

  Age is just a number

  16 Aug 2018

  Age is just a number
  Umriin lakkoofsa.

  In today’s episode we will be discussing how we can achieve our dreams at any age.
  Kutaa har’aa keessatti umrii kamittiyyuu akkamiin abjuu keenya akka fiixaan baafannurratti mari’anna.

 • Xumurame

  Session 30

  1 Activity

  Persuasion

  29 Aug 2018

  Persuasion
  Amansiisuu

  In today’s episode we will be discussing how best to persuade other people about our ideas.
  Kutaa har’aa keessatti, akkamitti akka gaariitti yaada keenya namoota biroo akkatti amansiisnu mari’anna.

 • Xumurame

  Session 31

  1 Activity

  Gender pay gap

  07 Sep 2018

  Gender pay gap
  Garaagarummaa kaffaltii saala gidduutti hubatamu

  In today’s episode we will be discussing the issue of gender pay gap in our society.
  Kutaa har’aa keessatti dhimma garaagarummaa kaffaltii saalaa haawaasa keenyaa keessa jiruu mari’anna.

 • Xumurame

  Session 32

  1 Activity

  Safe as houses

  11 Sep 2018

  Safe as houses

  In today’s programme we will be discussing issues around housing in different cultures.

 • Xumurame

  Session 33

  1 Activity

  You don’t have to be macho to be male

  21 Sep 2018

  You don’t have to be macho to be male.
  In today’s episode we will be discussing male primary school teachers.

  Dhiira ta’uuf qama cimina dhiirummaa qabaachuun sirra hinjiru.
  Kutaa har’aa keessatti waa’ee barsiisota dhiiraa mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa mari’anna.

   

 • Xumurame

  Session 34

  1 Activity

  Divorce parties

  26 Sep 2018

  Divorce parties
  Afeerra/dhangaa hiika gaahila

  In today’s episode we will be discussing people celebrating their divorce with a party
  Sagantaa har’aa keessatti waa’ee namoonni cida qopheessuun sirna hiika isaanii ayyaneeffatan mar’ianna.

 • Xumurame

  Session 35

  1 Activity

  Good morning India!

  28 Sep 2018

  In today's episode we discuss the effects caused by millions of new internet users in developing economies.
  Kutaa har’aa keessatti fayyaddamtooota intarneetii haaraa miliyoonotaan lakkaa'aman dinagdee guddachaa jirurratti jijiraama maalii akka fidan mari'anna.

 • Xumurame

  Session 36

  1 Activity

  How important is the sea?

  05 Oct 2018

  How important is the sea?
  In today’s episode we will be discussing whether people value the sea enough.

  Galaannichi hangam barbaachisaadhaa?
  Sagantaa har’aa keessatti, namoonni galaanaaf bakka ta’e yoo kennanuufi dhiisuusaanii mari’anna.

 • Xumurame

  Session 37

  1 Activity

  The Fourth Industrial Revolution

  12 Oct 2018

  The Fourth Industrial Revolution
  Warraaqsa Industrii Afraffaa

  In today’s episode we will be discussing how technology continues to change the way we live our lives.
  Sagantaa har’aa keessatti, akkaataa teeknooliijiin, jireenya jiraannu jijjiiruu ittifuee jiru mari’achuuf jirra.

 • Xumurame

  Session 38

  1 Activity

  Eat your leftovers!

  10 Sep 2019

  In today’s episode we will be discussing the relationship between food, individuals and the community.
  Sagantaa har’aa keessatti walitti dhufeenya nyaata, namootaafi hawaasa gidduu jiru mari’achuuf jirra.

 • Xumurame

  Session 39

  1 Activity

  Should we pay kids to do homework?

  26 Oct 2018

  In today's episode we will be discussing whether children should be paid to do their maths homework.
  Kutaa har’aa keessatti waa'ee daa'immaan hoj-maneesaanii hojjechuuf kaffalamuufiin irra jiraachuuf dhiisuurratti mar'anna.

 • Xumurame

  Session 40

  1 Activity

  Cold callers

  02 Nov 2018

  In today’s episode we are discussing unwanted phone calls and what we can do to avoid them.
  Kutaa har’aa keessatti waa’ee bilbilawwan hinbarbaachisneefi ofirraa dhorkuuf maal gochuu akka dandeenyu mari’achuuf jirra.