Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Vocabulary Reference

Why does X mean ‘kiss’ in English?

Xs
Danuun qubee X

alphabet
Qubee

know of
Know of (wayita waa’ee waan tokko bal’inaan beekuu dhabnu fayyadamna).

know about
Know about (wayita waa’ee waantokkoorratti beekumsi ykn hubannoon bal’aafi olaanaa ta’e qabnu fayyadamna).

the penny has dropped
the penny has dropped (wayita jennu, dhumarratti waantokko hubanneerra ykn nuu galeera jechuudha.)

Why do teenagers leave their homework to the last minute?

the last minute
daqiiqaa dhumaa

neuroscientist
saayintistii sirna nervii

pre-frontal cortext
Maqaa kutaa sammuu keessaa tokko ta’eef kennameedha

forehead
adda

fore
fuuldura

forethought
wantokko dura dursanii yaaduu

cognitive
kogniitiv ykn beekumsa

adolescent
ijoolee umrii dargaggummaatti gala jiran

expectations
wantota ni ta’u jedhamanii eegaman

development
guddina

Why do penguins waddle?

waddle
deemsa akka gatanttarri

stiff
kan hindadachaane hindachaane

upright
ol-sorooraa ykn ol-dhaabbataa

posture
akkaata ijaarsa qaamaa (dhaabbi)

ungainly
gatantaraa ykn mudhukaa deemuu

clumsy
daagii

fossils
ambaalee

anatomy
qo’annoo ijaarsa qaamaa

to adapt
itti baruu ykn madaquu

How does fat affect the brain?

dietary fat
soorata coomaa

carbohydrate
kaarboohaydireetii

to underlie
bu’ura sababa waan tokkoo

composition
walitti dhufee ykn makamee

organ
kutaa qaama keessaa

reflect
ibsuu/mul’isuu

no way
kan hindanda’amne

What can chickens teach us about productivity?

bird-brain
nama gowwaa ta’e tokko

flock
gurmuu lukkuuwwanii(maqaa tuutaa)

to lay (eggs)
buusuu(killee/buuphaa)

to increase dramatically
haalaan dabaluu

hierarchy
gulantaa/ sadarkaa

hierarchical
sadarkaawaa/gulantaawaa

a dog-eat-dog environment
haala waldorgommiin olaanaan mijaawuu dhabuufi badiinsa fiduu

a pecking order
gulantaa uumamaa

What can thinking about death teach us about life?

depressing
dhiphisaa

end-of-life companion
Miiltoo/gargaaraa yeroo dhuma jireenya (lubbuun baatuu)

profound
ulfaataa

a reality check
mirkaneessa dhugaa qabatamaa

complacent
kan itti quuftu/gammaddu

chill out
bashannanuu

achiever fever
Humnaan milkaa’ina kan argatu (qarxamsaa)

What happens when we see robots that look like us?

robots
roobootota

relatable
kan walitti dhiyaatudha

unsettling
Kan hin tasgabboofne

to dip off
keessa gadi galchuuf

to humanise
Nama fakkeesuuf

Why is music getting faster?

vocals
sagaleewwan/yeedaloo

streaming
dabarsuu

track
toora

influence
dhiibbaa

playlist
tarree muuziqaa

feed into
keessa galchi

chorus
irra-deebii

Why do we say 'you' to describe personal experiences?

in general
waliigalatti

generally
walumaagala

generic
bu’uurri

construct
ijaari

Why was salt so important?

wealth
qabeenya

wealthy
qabeenya

status
sadarkaa

medieval
Yeroo durii

afford
Dandeettii kaffaluu

passion
Dheebotamaa

integrity
Amanamummaa

aggressive
Hamaa

salty
hammaataa/kan irratti waliif hin galamne

Session Grammar

  • There is no grammar support for this series