Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language
1

Unit 1: Listen Here

 • Completed

  Session 1

  1 Activity

  Why does X mean ‘kiss’ in English?

  09 Nov 2018

  Millions of people finish their messages with an X, which means ‘kiss’ in English. Learn how X came to mean ‘kiss’ in today’s episode!
  Namoonni miliyoonotaan lakkaa’aman dhaamsasaanii ‘X’n xumuru; kana jechuunis Afaan Ingiliziitiin dhungoo jechuudha. Kutaa har’aa keessatti akkamitti ‘X’, ‘dhungoo’ jechuu akka ta’e hubadhu.

 • Completed

  Session 2

  1 Activity

  Why do teenagers leave their homework to the last minute?

  23 Nov 2018

  Today we examine one scientist’s analysis of teenagers, homework and the brain. Can she explain why teenagers leave their homework to the last minute?
  Har’a xiinxala saayintistii tokkoo hojmanee fi sammuu ijoollee umurii waggoota kudhanoota keessaarratti dhiheesite sakataana. Ijoolleen hojmaneesaanii hanga daqiiqaa dhumaatti maaliif akka utuu hinhojjetin turan ibsuu dandeessii?

 • Completed

  Session 3

  1 Activity

  Why do penguins waddle?

  30 Nov 2018

  Penguins have a distinctive walk, or ‘waddle’. Today we discover the scientific theory that explains why penguins waddle.
  Pengunoonni deemsa adda ta’e, ykn ‘deemsa gatantarri’ qabaatuu. Har’a yaadrimee (theory) saayinsaawaa kan maaliif pengunoonni deemsa gatantarri fakkaatu akka deeman hubanna.

 • Completed

  Session 4

  1 Activity

  How does fat affect the brain?

  07 Dec 2018

  How does fat affect the brain? Today we listen to part of a scientific discussion and explain the ideas around this topic.
  Coomni akkamitti sammuurratti dhiibbaa uumaa? Har’a kutaa marii saayinsaawaa caqasuudhaan yaadawwan waa’ee mataduree kanaa ibsina.

 • Completed

  Session 5

  1 Activity

  What can chickens teach us about productivity?

  14 Dec 2018

  Can the behaviour of chickens teach us about our own behaviour? Some studies say it can! Today we are explaining the ideas behind this theory.
  Amalli lukkuuwwanii waa’ee amala keenyaa nu barsiisuu danda’aa? Qo’annoowwan muraasni akka danda’am himu. Har’a yaadawwan yaadrimee kana duuba jiru ibsina.

 • Completed

  Session 6

  1 Activity

  What can thinking about death teach us about life?

  04 Jan 2019

  Can considering death help to improve our lives? Today we listen to the thoughts of an end-of-life carer.
  Waa’ee du’a hubachuun jireenya keenya fooyyessuu danda’aa? Har’a yaadawwan kunuunsitu namoota du’uutti jiranii caqasna.

 • Completed

  Session 7

  1 Activity

  What happens when we see robots that look like us?

  07 Jan 2019

  Robots can often look like humans, but how does this make us feel? Listen to learn great language around this topic.

  Roobootonni yeroo hedduu nama fakkaachuu ni danda’au, garuu kun akka maaltu nutti dhaga’amu taasisaa? Mata duree kana ilaalchisee afaan cimsitee barachuudhaaf dhaggeeffadhu.

 • Completed

  Session 8

  1 Activity

  Why are songs getting faster?

  17 Jan 2019

  Modern life moves very quickly, but why does music need to move quickly too?

  Jireenyi hammaayaa saffisaan deemaa jira, garuu muuziqaanis ammoo maaliif dafee dafee deemuun barbaachisee?

 • Completed

  Session 9

  1 Activity

  Why do we say 'you' to describe personal experiences?

  25 Jan 2019

  People often say ‘you’ when describing their own experiences. Today we examine one psychologist’s theory about why this happens.

  Namoonni yeroo waa’ee muuxannoo isaanii ibsanitti yeroo hedduu ‘you’ jedhu. Har’a kun maaliif akka ta’e ilalchisee yaadi-rimee ogeessa xinsamuu tokkoo ilaalla.

 • Completed

  Session 10

  1 Activity

  Why was salt so important?

  01 Feb 2019

  Nowadays we judge status and wealth with cars and clothes – but how was it measured in the past? Today we find out why salt was so important!

  Yeroo kana sadarkaafi qabeenya konkolaataawwaniifi uufataan murteessina – garuu dur akkamiin safarama turee? Har’a soogiddi maaliif akka barbaachisaa ta’e ilaalla!