Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Vocabulary Reference

How do I give advice?

song lyrics
ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ 

a diary
ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ

a headache
ਸਿਰ-ਦਰਦ 

take medicine
ਦਵਾਈ ਲਓ

get fit
ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ 

a gym
ਇੱਕ ਜਿੰਮ

How do I start a conversation?

What’s your name?
ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ?

My name’s…
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ…।

I’m…
ਮੈਂ ਹਾਂ...।

Nice to meet you.
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। 

Nice to meet you, too.
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ।

Where are you from?
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਥੋਂ ਹੋ?

I’m from…
ਮੈਂ … ਤੋਂ ਹਾਂ।

What do you do?
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ?

I’m a...
ਮੈਂ ਇੱਕ...ਹਾਂ।

How do I talk about my likes and dislikes?

I like…
ਮੈਨੂੰ... ਪਸੰਦ ਹੈ।

I don’t like…
ਮੈਨੂੰ... ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

I love…
ਮੈਨੂੰ...ਪਿਆਰਾ ਹੈ।

I hate…
ਮੈਨੂੰ...ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ।

I don’t mind…
ਮੈਂ...ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦਾ।

really
ਅਸਲ ਵਿੱਚ

coffee
ਕੌਫੀ

chocolate
ਚਾਕਲੇਟ

How do I talk about my morning routine?

wake up
ਜਾਗਣਾ

get up
ਉੱਠਣਾ 

have a shower
ਸ਼ਾਵਰ ਲੈਣਾ/ਨਹਾਉਣਾ

have breakfast
ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ

at 7 o’clock
ਸੱਤ ਵਜੇ

How to talk about the weather?

It's windy.
ਹਵਾ ਹੈ।

It's rainy.
ਮੀਂਹ ਹੈ। 

It's raining.
ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

It's snowing.
ਬਰਫ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

The sun is shining.
ਸੂਰਜ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

cool
ਠੰਢਾ

warm
ਨਿੱਘਾ 

How do I talk about where I live?

I live in a
ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇੱਕ 

city
ਸ਼ਹਿਰ

town
ਕਸਬਾ

village
ਪਿੰਡ

north
ਉੱਤਰ

south
ਦੱਖਣ

east
ਪੱਛਮ

west
ਪੂਰਬ

How do I talk about someone's appearance?

mother
ਮਾਂ

boyfriend
ਲੜਕਾ ਦੋਸਤ 

pretty
ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ

handsome
ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ

long
ਲੰਬਾ

short
ਛੋਟਾ

blonde
ਸੁਨਿਹਰੇ

dark
ਗ੍ਹਾੜਾ/ਕਾਲਾ

How do I make a phone call?

Hello?
ਹੈਲੋ?

Hello, is ______ there, please?
ਹੈਲੋ, ਕੀ ______ ਉਥੇ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ?

Sorry, he/she's not here at the moment.
ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਉਹ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

Can I take a message?
ਕੀ ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਲਵਾਂ?

It's ok. I'll call back later.
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ।

Hello, can I speak to _______, please?
ਹੈਲੋ, ਕੀ ਮੈਂ ______ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ?

Yes. Who’s speaking, please?
ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ?

It’s _____.
ਇਹ _____ਹੈ। 

How do I order in a cafe?

a black coffee
ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਕੌਫ਼ੀ

a green tea
ਇੱਕ ਗਰੀਨ ਟੀ

a cheese sandwich
ਇੱਕ ਪਨੀਰ ਸੈਂਡਵਿੱਚ

takeaway
ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ

have here
ਇਥੇ ਹੀ ਖਾਓਗੇ

How do I order in a restaurant?

To start…
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ

For main…
ਮੁੱਖ ਭੋਜਨ ਵਾਸਤੇ

For dessert…
ਮਿੱਠੇ ਵਾਸਤੇ

To drink…
ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ

I’ll have…
ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ...

the soup
ਸੂਪ

the fish
ਮੱਛੀ

with vegetables
ਸਬਜ਼ੀ ਨਾਲ

the chocolate cake
ਚਾਕਲੇਟ ਕੇਕ

water
ਪਾਣੀ

How do I make requests?

borrow
ਉਧਾਰ

open the window
ਖਿੜਕੀ ਖੋਲੋ

sit
ਬੈਠੋ

How do I talk about how I feel?

relaxed
ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ

relaxing
ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ 

bored
ਉਕਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ

boring
ਉਕਤਾਉਣ ਵਾਲਾ/ਅਕਾਊ 

excited
ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ

exciting
ਦਿਲਚਸਪ

weekend
ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਆਖੀਰ/ਸ਼ਨੀ-ਐਤਵਾਰ

day off
ਛੁੱਟੀ

(to have) nothing to do
ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣਾ

How do I book an appointment?

book
ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ

appointment
ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ

how about…
ਇਸ ਬਾਰੇ...

perfect
ਮੁਕੰਮਲ/ਬਿਲਕੁਲ

see you then
ਫ਼ਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ

How do I give opinions?

karaoke
ਜਪਾਨੀ ਸੰਗੀਤ

awful
ਡਰਾਵਣਾ

love
ਪਿਆਰ 

fine
ਠੀਕ

opinion
ਰਾਏ

personally
ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ

How do I talk about my childhood hobbies?

play football
ਫ਼ੁੱਚਬਾਲ ਖੇਡਣਾ

watch films
ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣਾ

listen to music
ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨਾ

a lot of
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ

not…much
ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ

How do I talk about future arrangements?

as usual
ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ

day off
ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ

listen to music
ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨਾ

cinema
ਸਿਨੇਮਾ

 

How do I talk about future plans?

start running
ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ 

take a class
ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ  

modal verb
ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ

How do I invite someone to do something?

invite
ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ

free
ਮੁਫ਼ਤ

slightly
ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ

How do I reply to invitations?

cinema
ਸਿਨੇਮਾ

That sounds lovely!
ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ!

How do I say no politely?

I'm busy.
ਮੈਂ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ।

theatre
ਥੀਏਟਰ

How do I give directions?

left
ਖੱਬੇ

right
ਸੱਜੇ

the first…
ਪਹਿਲਾ

the second…
ਦੂਜਾ

road
ਸੜਕ

supermarket
ਸੁਪਰ-ਮਾਰਕਿਟ

cinema
ਸਿਨੇਮਾ

How do I ask for information politely?

the nearest supermarket
ਨੇੜਲੀ ਸੁਪਰ-ਮਾਰਕਿਟ 

the toilet
ਟਾਇਲਟ 

Excuse me!
ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ! 

Sorry!
ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ 

Sorry to bother you.
ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ।

How do I talk about my habits?

always
ਹਮੇਸ਼ਾਂ

often
ਅਕਸਰ

sometimes
ਕਈ ਵਾਰ

hardly ever
ਕਦੇ ਹੀ

never
ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ 

once
ਇੱਕ ਵਾਰ

twice
ਦੋ ਵਾਰ

three times
ਤਿੰਨ ਵਾਰ

How do I talk about my abilities?

football
ਫ਼ੁੱਟਬਾਲ 

to play (football)
ਫ਼ੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ

cooking
ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ

to cook
ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ

dancing
ਨੱਚਣਾ

to dance
ਨੱਚਣ ਲਈ

to speak (a language)
ਬੋਲਣ ਲਈ (ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ)

Session Grammar

  • There is no grammar support for this series