Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 3

Listen to find out how to talk about your likes and dislikes.
Akkaataa waa’ee jaalalaafi jibba qabdu ittiin dubbattu hubachuuf caqasi.

Sessions in this unit

Session 3 score

0 / 4

 • 0 / 4
  Activity 1

Activity 1

How do I talk about likes and dislikes?

Jechoota/ gaaleewwan kanneen haalaan gaariirraa gara haalaan gadheetti tartiibaan tarreessi:

 • don’t like
 • like
 • really hate
 • love
 • don’t mind

Deebiikee mirkaneeffachuuf caqasi. Ittaansuudhaan barreeffama kanaa gad jiru waliin walbira qabii ilaali.

Show transcript Hide transcript

Caalii
Yooyyaa! Gara sagantaa barnootaa How do I… tti baga nagaan dhufte! An Caaliidha. Saamiis naa waliin jirti.

Sam
Hello, everybody. Welcome!

Caalii
Kutaa kana keessatti malawwan garagaraa wantota jaalannuufi hinjaalanne ittiin ibsinu ilaalla. Namoota waa’ee bunaa dubbatan caqasuudhaan haajalqabnu. Hubachuun kan sirakkisu yoo ta’e, hinyaadda’iin, akka hubattuuf gara boodaatti sigargaarra. Ammaaf, nama kamtu waa’ee bunaarratti miira cimaa qaba jettee akka yaaddu murteessi.

I like coffee.

I love coffee.

I don’t mind coffee.

I really hate coffee!

Caalii
Hubattee? Tole, namni inni dhumarra dubbate sun waa’ee bunaa ilaalchisee miira cimaa qaba! Egaa, Sam, qooqawwan jaalalaafi jibba waan tokkoof qabnu ibsuuf nu gargaaran haa ilaalluu?

Sam
Yes, let’s do it!

Caalii
Himawwan kanneen hunda keessatti, namoonni waa’ee ‘coffee’, isa maqaa ta’e, dubbachaa turan. Dubbataan jalqabaa waa’ee bunaa dubbachuuf jecha maal fayyadamee? Irradeebine haa caqasnu:

I like coffee.

Caalii
Gochi fayyadamame ‘like’ jaallachuu jechuudha. Faallaa jecha ‘like’ ibsuu yoo barbaadde, fuuldurasaa jecha ‘don’t’ jedhu fayyadamuu sibarbaachisa. Egaa, ‘I don’t like coffee’ ta’a jechuudha.

Sam
Now, let’s quickly practise the pronunciation together! Repeat after me:
‘I like coffee.’
‘I don’t like coffee.’

Caalii
Baay’ee gaarii! Dubbataan ittaanu gocha biraa fayyadame. Kam akka ta’e hubachuuf irradeebine haacaqasnu.

I love coffee.

Caalii
‘Love’ jechi kun ‘like’ irracaala miira haalaan cimaa ta’edhaa?

Sam
Yes, it is! Let’s practise the pronunciation together. Repeat after me:
‘I love coffee.’

Caalii
Ittaansuun, dubbataa kanbiraa caqasuudhaan gaaleen ittaanu maal akka ture haa hubannu.

I don’t mind coffee.

Caalii
Tole, egaa namni kun ‘don’t mind’ ‘mufii hinqabu’ fayyadame; kanaafuu fedhiinsaa hangas mara gaarii ykn gadhee miti - nama fedhiisaa giddu galeessa ta’eedha. Akkasumas haala akkanaa kan ‘like’ irra adda ta’eetti – yeroo mara ‘don’t’ fayyadamna.

Sam
And let’s practise the pronunciation together. Repeat after me:
‘I don’t mind coffee.’

Caalii
And, we have one more. Namni dhumarraa sun waa’ee bunaa maal jedhe?

I really hate coffee!

Caalii
Really hate’ ‘haalaan jibba’ jedhan. ‘Hate’ qofa fayyadamuu dandeessa, yoo ‘really’ fayyadamte ammo miira jiru daran cimsaata jechuudha. Akkasumas ‘really’ ‘like’ fi ‘love’ fuuldura galchite fayyadamuun miirakee daran gaarii gochuus ni dandeessa. Falla isaammoo ‘don’t like’ fuldura galchuun daran gadhee ykn badaa gochuu dandeessa.

Sam
Yes, so you can say ‘I really like coffee’ or ‘I really love coffee’. The way you say ‘really’ is important here, so let’s practise together. Repeat after me:
‘really’
‘I really hate coffee!’
‘I really love coffee!’

Caalii
Thanks, Sam. Malawwan jaalalakeefi jibbakee ittiin ibsitu kanneen baratteetta. Ammammoo yeroonsaa kan shaakaltuudha.
‘Chocolate’ chokkolaataadhaaf miira haalaan gaarii ta’e akka qabdu yaadi. Sababa heddu gaarii ta’eef, ‘really’ fayyadamuu yaadadhu. Sana booda, walbira qabdee ilaaluuf akka siif toluuf deebii Saam dhaggeeffadhu.

Sam
I really love chocolate.

Caalii
Did you say the same? ‘I really like chocolate’ jechuullee ni dandeessa turte, garu miira inni agarsiisu hangas cima hinta’u malee.
Ammammoo miirrikee faallaa ‘like’ akka ta’etti yaadi, garuumoo akka ‘hate’ haalaan cimaa akka hinta’initti. Waa’ee ‘chocolate’ maaltu akka sitti dhagahamu nutti himi. Sana booda, walbira qabdee ilaaluuf akka siif toluuf deebii Saam dhaggeeffatta.

Sam
I don’t like chocolate.

Caalii
Did you say the same?

Sam
Well done! Now you know how to talk about things you ‘love’, ‘like’, ‘don’t mind’, ‘don’t like’ and ‘hate’, find a friend and tell them about the foods you like and don’t like!

Caalii
Good idea! We really like it when you practise! Bye!

Sam
Bye!

Learn more!

1. Faallaan 'like' maalidha?
Don’t like.

2. 'Love' fi 'hate', gaaleewwan 'like' fi 'don’t like' irra caalaa miira cimaa ibsuu?
Eeyyee, 'love', 'like' irracaalaa dhaadheffamaadha, akkasumas 'hate', 'don’t like' irra caalaa dhaadheffamaadha.

3. 'Love' fi 'hate' daran kanarra cimsuu danda'aa?
Eeyyee, miira daran cimaa taasisuuf 'really' fayyadamuu dandeessa. Akkasumas 'like' fi 'I don’t like' fuuldura 'really' fayyadamuu dandeessa.

4. 'Don’t mind' miira gadheedhaa?
Lakkii, gaaleen kun 'don’t' yoo fayyadamellee, miira gadhee ibsa jechuu miti. 'Don’t mind' yoo fayyadamte, waa’ee waantokkoo miira heddu gaariis ta’e gadhee hinqabu jechuu keeti; wanti dubbachaa jirtu siif ni ta’a jechuudha.

How do I talk about likes and dislikes?

4 Questions

Put the words in the correct order.
Jechoota tartiiba sirrii ta’een tarreessi.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Tell us what foods you like and dislike on our Facebook group!
Garee Feesbookii keenyarratti nyaatawwan jaalattuufi hinjaalanne nutti himi.

Join us for our next episode of How do I…, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
Qooqa daran faayida-qabeessa ta’an dabalataa kan keessatti barannuufi dandeettiiwwankee caqasuu kan ittiin shaakaltu sagantaa keenya How do I...'n yeroo ittaanu walitti haadeebinu.

Session Vocabulary

 • I like…
  Nan jaalladha…

  I don’t like…
  Hinjaalladhu...

  I love…
  Nan jaaladha…

  I hate…
  Nan jibba…

  I don’t mind…
  Mufii hinqabu...

  really
  dhugumatti/ qabatamaatti

  chocolate
  chokkolaataa

  coffee
  buna