Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 5

Listen to find out how to use what we have learned in the last four lessons.
Kutaalee barnootaa afran taran keessatti waan baranne itti dhimma bahuuf caqasi.

Session 5 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

Meeting new people: Review

Listen to find out how to use what we have learned in the last four lessons.
Kutaalee barnootaa afran taran keessatti waan baranne itti dhimma bahuuf caqasi.

Listen to the audio and take the quiz. Sagalee caqasiitii qormaata fudhadhu.

Show transcript Hide transcript

Ammayyuu
Akkami! Barataan Afaan Ingilizii kamiyyuu isa malee baruu kan hindandeenye qooqa barbaachisoo kan siif dhiheessu, gara Essential English Conversation baga nagaan dhufte. Ani Ammayyuudha.

Kutaa kana keessatti, wantoota barnoota afran yeroo darbe baranne ni shaakalta. Barnoota yeroo darbe baranne keessatti akkaataa maqaalee keenya ittiin ibsinuufi namoota biroos gaafannu, eessarraa akka dhufne, maal akka hojjannuufi lakkoofsa bilbilaa keenya akkatti kenninu baranneerra. Haasawa kana caqasi.

Sarah
Hello, I'm Sarah. What's your name?

Matthew
Hi. My name's Matthew. Nice to meet you.

Sarah
Where are you from?

Matthew
I’m from Leeds. How about you?

Sarah
I’m from Cardiff. What do you do?

Matthew
I’m an engineer.

Sarah
What’s your phone number?

Matthew
It’s 0113 496 0578.

Sarah
Thanks!

Ammayyuu
Hangam yaadatta? Mee si haa gaafannu. Deebii sirrii otoo hin dhagahiin dura, maal akka jettu yaaduuf yeroon siif kennameera.

Tole, gaaffii jalqabaa- Akkamiin ‘Hayyee, maqaankee eenyu?’ jetta.
Hello, what’s your name?

Ammayyuu
Amma, ‘Maqaankoo …’ jedhiiti maqaakee itti dabalii himi.
My name’s Matthew.

Ammayyuu
Ammammoo, ‘Si argachuukootti gammadeera’ jedhi.
Nice to meet you.

Ammayyuu
Amma, ‘Eessarraa dhufte?’ jechuun gaafadhu?
Where are you from?

Ammayyuu
Ammammoo, Ani jedhiiti bakka irraa dhufte itti dabali.
I’m from Leeds.

Ammayyuu
Amma, ‘Atihoo?’ jedhii gaafadhu.
How about you?

Ammayyuu
Ammammoo, ‘Maal hojjatta?’ jechuun gaafadhu.
What do you do?

Ammayyuu
Amma, ‘Ani injiinara’ jedhi.
I’m an engineer.

Ammayyuu
Ammammoo, ‘lakkoofsi bilbilakee meeqa?’ jedhii gaafadhu.
What’s your phone number?

Ammayyuu
Amma, ’01 13 496 0578’ jedhi.
0113 496 0578

Ammayyuu
Dhumarratti, ‘Galatoomii’ jedhi.
Thanks!

Ammayyuu
Hubachuuf yoo si rakkise hinyaadda’iin, dabaltee akka shaakaltuuf si gargaarra.

Kanaafuu, gaaleewwan Afaan Ingilizii dabalii caqasiiti irra deebi’i.


Hello, I'm Sarah. What's your name?

Hi. My name's Matthew. Nice to meet you.

Where are you from?

I’m from Leeds.

How about you?

I’m from Cardiff.

What do you do?

I’m an engineer.

What’s your phone number?

It’s 0113

496

0578

Thanks!

Ammayyuu
Gaariidha, amma haasawa guutuu dabalii caqasi.

Sarah
Hello, I'm Sarah. What's your name?

Matthew
Hi. My name's Matthew. Nice to meet you.

Sarah
Where are you from?

Matthew
I’m from Leeds. How about you?

Sarah
I’m from Cardiff. What do you do?

Matthew
I’m an engineer.

Sarah
What’s your phone number?

Matthew
It’s 0113 496 0578.

Sarah
Thanks!

Ammayyuu
Gaarii hojjette! Amma wayita nama waliin wal agartu akkamiin maqaa akka gaafattu, eessarraa akka dhufte, maal akka hojjattuufi lakkoofsa bilbilakee akkamiin akka kennitu baratteetta.
Qophiiwwan Essential English Conversation dabalataaf yeroo ittaanu walitti deebina. Nagaatti!

Check what you’ve learned by choosing the correct answer to the question.
Gaaffiichaaf deebii sirrii ta’e filachuun waan baratte hubadhu.

Meeting new people: Review

3 Questions

Choose the correct answer.
Deebii sirrii filadhu.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of Essential English, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
Barnoota Essential English ittaanu kan dandeettii caqasuukee ittiin shaakaltuufi qooqa barbaachisoo barannutti walitti deebina.

Shaakala dabalataaf miseensa garee Feesbookii keenyaa ta’i!

Session Vocabulary

 • Hello.
  Hayyee.

  Hi.
  Hayyee.

  I'm ______.
  Ani…dha.

  My name's ______.
  Maqaankoo….dha.

  What's your name?
  Maqaankee eenyu?

  Nice to meet you.
  Si arguukootiin gammadeera.

  Where are you from?
  Ati eessarraati?

  I’m from ______.
  Ani…irraan dhufe.

  How about you?
  Atihoo?

  What do you do?
  Maal hojjatta?

  I’m a/ an______.
  Ani…dha.

  What’s your phone number?
  Lakkoofsi bilbilakee meeqa?

  It’s ______.
  …dha.

  Thanks!
  Galatoomi.