Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 39

Listen to find out how to ask about what people do in their spare time.
Namoonni yeroo hojiirraa bilisa ta’anitti maal akka hojjetan akkaataa ittiin gaafattu hubachuuf caqasi.

Session 39 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

What do you do in your spare time?

Listen to find out how to ask about what people do in their spare time.
Namoonni yeroo hojiirraa bilisa ta’anitti maal akka hojjetan akkaataa ittiin gaafattu hubachuuf caqasi.

Listen to the audio and take the quiz. Sagalee kana caqasitii battalicha hojjedhu.

Show transcript Hide transcript

Caalii
Yooyyaa! Barataan Afaan Ingilizii kamiyyuu isa malee baruu kan hindandeenye qooqa barbaachisoo kan isiniif dhiheessu gara Essential English Conversation’tti baga nagaan dhufte. Ani Caaliidha. Qaphii kana keessatti, namoonni, guyyaa hojii hinqabne maal akka raawwatan akkatti gaafattu baratta.
Namoonni lama hojii hinqabne maal akka hojjetan yoo walgaafatan caqasi.

Sam
What do you do in your spare time?

Rob
I play the guitar in a band. What about you?

Sam
I like exercising.

Caalii
Hubachuuf yoo si rakkise, hinyaadda’iin; shaakaluuf akka sigargaaruuf haasawicha addaan qoodna.
Jalqaba, Saam, ‘yeroo hojii hinqabnetti’ ‘in your spare time’ jette itti dabaluun ‘Maal hojjettaa…?’ ‘What do you do…?’ jettee Roobiin gaafattee. Kana jechuun yeroo hojiirra bilisa taatu jechuudha. Caqasiitii irradeebi’i.

What do you do in your spare time?

Caalii
Roob ittaansuun, ‘Baandii kessattan gitaara taphadha’ ‘I play the guitar in a band’ jedhe. Waa’ee taphannaa meeshaalee muuziqaa ittiin ‘taphannuu’ dubbachuuf jecha ‘play’ jedhu fayyadamna. Jechi ‘band’ jedhu ‘baandii muuziqaa’ jechuudha.

I play the guitar in a band.

Caalii
Roob ittaansuun gaafii walfakkaataa gaafatame sana deebisee ‘Atihoo?’ jechuudhaan Saamiin gaafate. Caqasiitii irradeebi’i.

What about you?

Caalii
Dhumarratti, Saam akka ispoortii hojjechuu jaallattu himte. Waan hojjachuu jaalattu tokko ‘I like’ eega jettee booda jecha ‘-ing’ xumuraarratti ittaansuun ibsuu dandeessa. Fakkeenyaaf yoo muuvii kan ilaaluu kan jaallatu ta’e, ‘I like watching movies’ jechuu dandeessa. Caqasiitii irradeebi’i.

I like exercising.

Caalii
Dansa! Ammammoo namoonni gara garaa wayita yeroo hojjiirra bilisa ta’e wayita qabaatan gochawwan raawwatan yoo dudubbatan caqasuudhaan maal akka jette mirkaneeffadhu.

What do you do in your spare time?

I go fishing by the river. What about you?

I like playing sports.

What do you do in your spare time?

I play basketball with my friends. What about you?

I like meeting friends.

Caalii
Tole, irradeebinee haayaallu. Himoota Afaan Ingiliziitiin caqasiitii irradeebi’i. Yeroo kanatti tokkoo-tokkoosaanii al lama dhageessa.

What do you do in your spare time?
What do you do in your spare time?

I play the guitar in a band.
I play the guitar in a band.

What about you?
What about you?

I like exercising.
I like exercising.

Caalii
Baay’ee gaarii! Afaan Ingilizii hagam dansaa akka yaadattu haa ilaallu. Himoota qooqakeetiin caqasiitii Afaan Ingilizii keessatti maal akka ta’an himi.

Yeroo hojirra bilisa taatu maal hojjattaa?
What do you do in your spare time?

Baandii keessaan gitaara taphadha.
I play the guitar in a band.

Atihoo?
What about you?

An ispoortii hojjachuun jaaladha.
I like exercising.

Caalii
Misha! Tole, amma namoonni yeroo hojiirra bilisa ta’an maal akka hojjatan akkaataa ittiin gaafattu ni beekta. Saamiif deebii laachuudhaan shaakali. Gaafii walfakkaatu ‘Atihoo?’ ‘What about you?’ jettee gaafachuu hindagatiin.

What do you do in your spare time?
I like exercising.

Caalii
Baay’ee gaarii, ammammoo deebiikee sirreeffachuuf haasawicha guutummaasaa irradeebi’iitii caqasi.

Sam
What do you do in your spare time?

Rob
I play the guitar in a band. What about you?

Sam
I like exercising.

Caalii
Hojii gaarii! Amma namoonni yeroo hojiirra bilisa ta’an maal akka hojjetan Afaan Ingiliziitiin gaafachuu ni dandeessa. Waan baratte shaakaluu hindagatiin. Hiriyaa tokko barbaaddadhuutii wayita hojiirra bilisa ta’utti maal akka raawwatu Afaan Ingiliziin gaafachuun shaakali. Barnoota dabalataa Essential English Conversation‘iin yeroo ittaanutti walitti deebina. Nagatti! Bye!

Check what you’ve learned by putting the words in the correct order.
Jechoota tartiiba sirrii ta’een tarreessuun waan hanga ammaatti baratte mirkaneeffadhu.

Wayita hojiirra bilisa taatuutti maal hojjettaa?

3 Questions

Put the words in the correct order.
Jechoota tariiba sirrii ta’een tarreessi.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of Essential English, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
Kutaa barnootaa Afaan Ingilizii Barbaachisoo kan qooqa daran faayida-qabeessa ta’an keessatti barannuufi daandeettii dhageettiikee ittiin shaakaltutti yeroo itaanu walitti deebina.

Shaakala dabalataaf miseensa garee Feesbookii keenyaa ta’i!

Session Vocabulary

 • What do you do in your spare time?
  Wayita hojirraa bilisa taatutti maal hojjettaa?

  I play the guitar in a band.
  Baandii keessattan gitaara taphadha.

  I like exercising.
  An ispoortii hojjachuun jaaladha.

  I go fishing by the river.
  Qurxummii qabuufan gara lagaa deema.

  I like playing sports.
  Ispoortii adda addaa taphachuu jaaladha.

  I play basketball with my friends.
  Hiriyootakoo waliin kubbaa kachoo taphadha.

  What about you?
  Atihoo?