Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 37

Listen to find out how to ask people how often they do an activity.
Namoonni yeroo hagam-hangamiitti hojii tokko akka raawwatan akkaataa ittiin gaafattu hubachuuf caqasi.

Session 37 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

How often do you play football?

Listen to find out how to ask people how often they do an activity.
Namoonni yeroo hagam-hangamiitti hojii tokko akka raawwatan akkaataa ittiin gaafattu hubachuuf caqasi.

Listen to the audio and take the quiz. Sagalee kana caqasitii battalicha hojjedhu.

Show transcript Hide transcript

Caalii
Yooyyaa! Barataan Afaan Ingilizii kamiyyuu isa malee baruu kan hindandeenye qooqa barbaachisoo kan isiniif dhiheessu gara Essential English Conversation baga nagaan dhufte. Ani Caaliidha. Kutaa kana keessatti, namoonni yeroo hagaamiif waan tokko akka hojjetan akkamiin akka gaaffattu baratta.
Namoonni lama yeroo hagam hagamiitti irradeddeebi’uun waan tokko hojjetan wayita walitti dudubbatan caqasi.

Lisa
How often do you play football?

David
I play football once a week. How about you?

Lisa
About twice a week.

Caalii
Hubachuuf yoo si rakkise, hinyaadda’iin; shaakaluuf akka sigargaaruuf haasawicha addaan qoodna.
Jalqaba, Lisaan, ‘Yeroo hagam hagamiin…?’ ‘How often do you…? kan jedhutti ‘play football’ dabaluun, Deeviidiin yeroo hagam hagamiin akka kubbaa miillaa taphatu gaafatte. Caqasiitii irradeebi’i.

How often do you play football?

Caalii
Ittaansuun Deviid ‘torbanitti si’a tokkoon kubbaa miilla taphadha’ ‘I play footbool once a week’ jedhe. Yoo torbanitti si’a lama taphatta ta’e, ‘twice’ gargaaramuu dandeessa. Akkasumas si sadii ykn isaa ol kan taphattu yoo ta’e jecha lakkoofsichaafi jecha ‘times’ jedhu walitti dabaluun himta; fakkeenyaaf, ‘si’a shan’ ‘five times’ jechuu dandeessa. Caqasitii irra deebi’i.

I play football once a week.

Caalii
Deeviidis ittaansuudhaan gaafii walfakkaataa deebisee ‘How about you?’ jechuun gaafate. Caqasitii irradeebi’i.

How about you?

Caalii
Lisaanis ittaansuun torbanitti si’a lama kan ta’u akka fiigdu Deeviiditti himte. Jecha ‘about’ jedhu hanga waan tokkoo dubbachuuf itti fayyadamna. Akkasumas isa ‘week’ jedu gara ‘guyyaatti’ ‘day’ ‘ji’a’ ‘month’ yookaan ‘waggaa’ ‘year’ akkasumas ‘once a day’ ‘once a month’ ykn ‘once a year’ jechuu dandeenya. Caqasitii irra deebi’i.

About twice a week.

Caalii
Baay’ee gaarii! Namoonni garagaraa yeroo hagam hagamitti waantoota tokko tokko akka godhan wayita walgaggaafatan caqasuun maal akka jette mirkaaneefadhu.

How often do you play tennis?

I play tennis twice a month. How about you?

About three times a month.

How often do you play basketball?

I play basketball twice a week. How about you?

About twice a year.

Caalii
Tole, mee irra deebinee haa yaallu. Himoota Afaan Ingilizii caqasiitii irradeebi’i. Yeroo kanatti tokkoo tokkoosaanii al lama dhageessa.

How often do you play football?
How often do you play football?

I play football once a week.
I play football once a week.

How about you?
How about you?

About twice a week.
About twice a week.

Caalii
Baay’ee gaarii! Afaan Ingilizii hagam dansaa akka yaadattu haa’ilaallu. Himoota qooqakeetiin caqasiitii Afaan Ingilizii keessatti maal akka ta’an himi.

Yeroo hagam hagamiin kubbaa miilla taphattaa?
How often do you play football?

Torbanitti si’a tokkoon kubba miilla taphadha.
I play football once a week.

Atihoo?
How about you?

Torbanitti si’a lama kan ta’uun tapadha.
About twice a week.

Caalii
Misha! Tole, amma namoonni yeroo hagam hagamitti waantoota tokko tokko akka raawwatan ni beekta. Liisaaf deebii laachuun shaakkali. Gaafii walfakkaata ‘How about you?’ jedhus deebifte gaaffachuu hindagatiin.

How often do you play football?
About twice a week.

Caalii
Baay’ee gaarii, ammammoo deebiikee sirreeffachuuf haasawicha guutuusaa irradeebi’ii caqasi.

Lisa
How often do you play football?

David
I play football once a week. How about you?

Lisa
About twice a week.

Caalii
Hojii gaarii! Amma namoonni yeroo hagam hagamiin waantoota tokko tokko akka godhan akkaata itti gaafatan beekta. Waan baratte shaakaluu hindagatiin. Hiriyaa tokko barbaaddadhuutii yeroon hagam hagamiin wantoota tokkoo tokko akka godhan gaafadhu. Barnoota dabalataa Essential English Conversation’iin yeroo ittaanutti walitti deebinaa nagaatti! Bye!

 

Check what you’ve learned by choosing the correct answer to the question.
Gaafiidhaaf deebii sirrii ta’e filuudhaan waan barattee mirkaneeffadhu.

Kubbaa miilaa yeroo hagam-hangamiitti taphattaa?

3 Questions

Choose the correct answer.
Deebii sirrii ta’e fili.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of Essential English, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
Kutaa barnootaa Afaan Ingilizii Barbaachisoo kan qooqa daran faayida-qabeessa ta’an keessatti barannuufi daandeettiiwwan dhageettiikee ittiin shaakaltutti yeroo itaanu walitti deebina.

Shaakala dabalataaf miseensa garee Feesbookii keenyaa ta’i!

Session Vocabulary

 • How often do you ______ ______?
  Yeroo hagam-hangamiitti ______?

  I ______ ______ once a week.
  Torbanitti al tokkon ______.

  About twice a week.
  Torbaanitti hang si’a lamaa.

  About twice a month.
  Ji’atti hanga si’a lamaa.

  About three times a month.
  Ji’atti hanga si’a sadiiyii.

  About twice a year.
  Waggaatti hanga si’a lamaa.

  play football
  kubbaa miilaa taphachuu

  play tennis
  teenisii taphachuu

  play basketball
  kubbaa kachoo taphachuu