Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 31

Listen to find out how to ask someone what time they get up.
Namni tokko yeroo kam ciisicharraa akka ka’u akkaataa itti gaafatan hubachuuf caqasi.

Session 31 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

Yeroo kam ciisicharraa kaata?

Listen to find out how to ask someone what time they get up.
Namni tokko yeroo kam ciisicharraa akka ka’u akkaataa itti gaafatan hubachuuf caqasi.

Listen to the audio and take the quiz. Sagalee kana caqaasitii battallee hojjedhu

Show transcript Hide transcript

Caalii
Yooyyaa! Barataan Afaan Ingilizii kamiyyuu isa malee baruu kan hindandeenye qooqa barbaachisoo kan isiniif dhiheessu gara Essential English Conversation baga nagaan dhufte. Ani Caaliidha. Qaphii kana keessatti, wayita ciisichaaf gara deemtuu ‘go to bed’ akkasumas cisicharraa wayita kaatu ‘get up’ akkamitti akka dubbattu baratta.
Namoonni lama waa’ee ciisaarra yeroo ka’anii wayita walitti dubbatan caqasi.

Sian
Hi Phil, when do you get up?

Phil
I get up at six o’clock.

Sian
What time do you go to bed?

Phil
I go to bed at ten o’clock.

Caalii
Hubachuuf yoo si rakkise, hinyaadda’iin; shaakaluuf akka sigargaaruuf haasawicha addaan qoodna.
Jalqaba, Shaan Fiil ciisicharraa yoom akka ka’u ‘gets up’ gaafatte. Caqasiitii irradeebi’i.

When do you get up?

Caalii
Fiil ganama sa’aatii 12:00tti ‘six o’clock’ akka ciisicharraa ka’u daubbate. Jechi ‘o’clock’ jedhu lakkoofsa booda sa’aatii himuuf fayyadamna. Caqasiitii irradeebi’i.

I get up at six o’clock.

Caalii
Shaan ittaansuun, Fiil yoom ciisichaaf gara siree akka deemu ‘go to bed’ gaafatte. Waa’ee yeroo ilaalchisee gaafiiwwan gaafachuuf, yoom ‘when’ ykn sa’aatii kam ‘what time’ fayyadamuu dandeenya – lamaansaanii garaagarummaa hinqabni. Caqasiitii irradeebi’i.

What time do you go to bed?

Caalii
Fiil galgala keessaa sa’aatii afuritti ‘ten o’clock’ ciisichaaf gara siree akka deemu dubbate. Caqasiitii irradeebi’i.

I go to bed at ten o’clock.

Caalii
Baay’ee gaarii. Ammammoo namoonni gara garaa waa’ee yeroo itti ciisichaaf gara siree deemaniifi ciisicharraa ka’anii wayita dudubbatan caqasuudhaan maal akka jette mirkaneeffadhu.

Hi Joseph, what time do you get up?

I get up at six o’clock.

What time do you go to bed?

I go to bed at one o’clock.

Caalii
Tole, amammoo irradeebinee haailaallu. Himoota Afaan Ingilizii caqasiitii irradeebi’i. Yeroo kanatti tokkoo-tokkoosaanii al lama dhageessa.

When do you get up?
When do you get up?

I get up at six o’clock.
I get up at six o’clock.

What time do you go to bed?
What time do you go to bed?

I go to bed at ten o’clock.
I go to bed at ten o’clock.

Caalii
Baay’ee gaarii! Afaan Ingilizii hagam dansaa akka yaadattu haa’ilaallu. Himoota qooqakeetiin caqasiitii Afaan Ingilizii keessatti maal akka ta’an himi.

Yeroo kam ciisicharraa kaata?
When do you get up?

Ganama sa’aatii 12ttin ciisicharraa ka’a.
I get up at six o’clock.

Sa’aatii kam ciisichaaf gara siree deemta?
What time do you go to bed?

Galgala sa’aatii afurittin ciisichaaf gara siree deema.
I go to bed at ten o’clock.

Caalii
Misha! Tole, amma yeroo kamitti ciisichaaf gara siree akka deemtuufi ciisicharraa akka kaatu akkaataa ittiin gaafattuufi deebii laattu ni beekta. Wantota kanniin yeroo kamitti akka raawwattu wayita Shaan sigaafattu deebii laachuun shaakali.

When do you get up?
What time do you go to bed?

Caalii
Baay’ee gaarii, ammammoo deebiikee sirreeffachuuf haasawicha guutummaasaa irradeebi’ii caqasi.

Sian
Hi Phil, when do you get up?

Phil
I get up at six o’clock.

Sian
What time do you go to bed?

Phil
I go to bed at ten o’clock.

Caalii
Hojii gaarii! amma yeroo kam ciisichaaf gara siree akka deemtuufi ciisicharraa akka kaatu Afaan Ingiliziitiin namoota gaafachuu ni dandeessa. Waan baratte shaakaluu hindagatiin. Hiriyaa tokko barbaaddadhuutii yeroo kam ciisichaaf gara siree akka deemuufi ciisicharraa akka ka’u Afaan Ingiliziin gaafachuun shaakali. Barnoota dabalataa ‘haasawaa arbaachisoo Ingliziin’ English Conversation’iin yeroo ittaanutti walitti deebina. Nagaatti! Bye!

Check what you’ve learned by choosing the correct answer to the question.
Jechoota, tartiiba sirrii ta’een tarreessuun waan hanga ammaatti baratte mirkaneeffadhu.

What time do you get up?

3 Questions

Choose the correct answer.
Deebii sirrii ta’e fili.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of Essential English to learn more useful language and practise your listening skills.
Kutaa barnootaa Afaan Ingilizii Barbaachisoo, kan qooqa daran faayida-qabeessa ta’an keessatti barannuufi daandeettiiwwan dhageettiikee ittiin shaakaltutti, yeroo itaanu walitti deebina.

Shaakala dabalataaf miseensa garee Feesbookii keenyaa ta’i!

Session Vocabulary

 • When do you get up?
  Yeroo kam ciisicharraa kaata?

  I get up at ______ o’clock.
  Sa’aatii ______tiin ciisicharraa ka’a.

  What time do you go to bed?
  Yeroo kam ciisichaaf gara siree deemta?

  I go to bed at ______ o’clock.
  Sa’aatii ______ttin ciisichaaf gara siree deema.