Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 28

Listen to find out how to ask if something is on sale in a clothing store.
Suuqii uffataa keessatti waanti tokko hir’isa gatiirra yoo jiraate hubbachuuf caqasi.

Session 28 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

Kun hir’isa gatiirra jiraa?

Listen to find out how to ask if something is on sale in a clothing store.
Suuqii uffataa keessatti waanti tokko hir’isa gatiirra yoo jiraate hubbachuuf caqasi.

Listen to the audio and take the quiz. Battallee fudhachuuf sagalee kana caqasi.

Show transcript Hide transcript

Caalii
Yooyyaa! Barataan Afaan Ingilizii kamiyyuu isa malee baru kan hindandeenye gara qooqa barbaachisoo kan isiniif dhiheessuutti baga nagana dhufte. Ani Caaliii dha. Kutaa kana keessatti, meeshaa suuqii keessaa tokko gatii hiri’isaan yoo jiraateef, akkamiin akka gaafattu qooqa si fayyadu baratta.

Namoonni lama suuqii keessatti wayita walitti dubbatan caqasi.

Shop assistant
Can I help you?

Phil
Yes, is this on sale?

Shop assistant
Yes, the sale price is £23.00.

Phil
Great, I’ll take it!

Caalii
Hubachuuf yoo si rakkise, hinyaadda’iin; shaakaluuf akka sigargaaruuf haasawicha addaan qoodna.
Jalqabaa, gargaaraan suuqichaa ‘Si gargaaruu danda’aa?’ ‘Can I help you?’ jedhee Fiiliin gaafate. Caqasiitii irradeebi’i.

Can I help you?

Caalii
Ittansuunis Fiil, ‘Kun gatii hiri’isaarra jiraa?’ ‘Is this on sale?’ jedhe. Waa’ee meeshaale hedduu gaafachuu yoo feete, bakka ‘Is this on sale?’ jettu, ‘Kunniin gatii hir’isarra jiruu?’ ‘Are these on sale?’ jetta. Caqasiitii irradeebi’i.

Yes, is this on sale?

Caalii
Gargaaraan suuqichaas ittaansee, ‘Eeyyee, gatiin hiri’isasaa...’ ‘Yes, the sale price is...’ jechuun gatii itti dabalee ittihime. Caqasiitii irradeebi’i.

Yes, the sale price is £23.00.

Caalii
Fiil meeshicha bitachuuf gammaduun, ‘Baay’ee gaarii, nan fudha’ ‘Great, I’ll take it.’ jedheen. Caqasiitii irradeebi’i.

Great, I’ll take it.

Caalii
Baay’ee gaarii – ammammoo namoonni gara garaa suuqii keessatti wayita dudubbatan caqasuudhaan maal akka jette mirkaneeffadhu.

Can I help you?

Yes, are these shoes on sale?

Yes, the sale price is £39.99.

Great, I’ll take them!

Can I help you?

Yes, is this belt on sale?

Yes, the sale price is £49.99.

Great, I’ll take it!

Caalii
Tole, irradeebinee haayaallu. Himoota Afaan Ingiliziin caqasiitii irradeebi’i. Yeroo kanatti tokkoo-tokkoosaanii al lama dhageessa.

Can I help you?
Can I help you?

Yes, is this on sale?
Yes, is this on sale?

Yes, the sale price is £23.00.
Yes, the sale price is £23.00.

Great, I’ll take it!
Great, I’ll take it!

Caalii
Baay’ee gaarii! Afaan Ingilizii hagam dansaa akka yaadattu haa’ilaallu. Himoota qooqakeetiin caqasiitii Afaan Ingilizii keessatti maal akka ta’an himi.

Si gargaaruu danda’aa?
Can I help you?

Eeyyee, kun hiri’isa gatiirra jiraa?
Yes, is this on sale?

Eeyyee, gatiinsaa £23.00dha.
Yes, the sale price is £23.00.

Baay’ee gaarii, nan fudha
Great, I’ll take it!

Caalii
Misha! Tole, meeshaan suuqii keessaa hiri’sa-gatiirra yoo jiraateef, akkamiin akka gaafattu ni beekta. Haasawicha gargaaraa suuqii wajjin shaakali. Suuqi keessatti, gatiin jaakkeetaa hiri’isa-gatiirra yoo jiraateef, gargaaraa suuqichaa gaafadhu.

Can I help you?
Yes, the sale price is £23.00.

Caalii
Baay’ee gaarii, ammammoo deebiikee sirreeffachuuf haasawicha guutummaasaa irradeebi’ii caqasi.

Shop assistant
Can I help you?

Phil
Yes, is this on sale?

Shop assistant
Yes, the sale price is £23.00.

Phil
Great, I’ll take it!

Caalii
Hojii gaarii! Amma wayita bittuuf suuqii deemtutti, wanti tokko hiri’sa-gatiirra jirachuusaa Afaan Ingiliziin gaafachuu ni dandeessa. Waan baratte shaakaluu hindagatiin. Hiriyaa tokko barbaaddadhuutii, ‘Kun hiri’sa-gatiirratti argamaa?’ ‘Is this on sale?’ jettee gaafachuudhaan shaakali. Barnoota dabalataa haasawa Afaan Ingilizii Guyyuutiin yeroo ittaanutti walitti deebina. Nagaatti! Bye!

 

Check what you’ve learned by choosing the correct answer to the question.
Gaafichaaf deebii sirrii ta’e filuudhaan waan hanga ammaatti baratte mirkaneeffadhu.

Kun hir’isa gatiirra jiraa?

3 Questions

Choose the correct answer.
Deebii sirrii ta’e fili.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of Essential English, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
Kutaa barnootaa Afaan Ingilizii Barbaachisoo, kan qooqa daran faayida-qabeessa ta’an keessatti barannuufi daandeettiiwwan dhageettiikee ittiin shaakaltutti, yeroo itaanu walitti deebina.

Shaakala dabalataaf miseensa garee Feesbookii keenyaa ta’i!

Session Vocabulary

 • Can I help you?
  Si gargaaruu danda’aa?

  Yes, is this on sale?
  Eeyyee, kun hir’isa-gariirra jiraa?

  Yes, is this ______ on sale?
  Eeyyee, ______kun hir’isa-gatiirra jiraa?

  Yes, are these ______ on sale?
  Eeyyee, ______kunneen hir’isa-gatiirra jiruu?

  Yes, the sale price is £______.
  Eeyyee, hir’isi gatiisaa £______dha.

  Great, I’ll take it!
  Misha, nan fudha!

  Great, I’ll take them!
  Misha, nan fudha!