Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 22

Listen to find out how to order food in a restaurant.
Akkaataa mana nyaataatti nyaata ajajatan hubachuuf caqasi.

Session 22 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

Mana nyaataatti

Listen to find out how to order food in a restaurant.
Akkaataa mana nyaataatti nyaata ajajatan hubachuuf caqasi.

Listen to the audio and take the quiz. Sagalee caqasitii battallee fudhadhu.

Show transcript Hide transcript

Caalii
Yooyyaa! Barataan Afaan Ingilizii kamiyyuu isa malee baru kan hindandeenye qooqa barbaachisoo kan isiniif dhiheessu, gara Essential English Conversation, baga nagana dhufte. Ani Caaliidha. Kutaa kana keessatti, mana nyaataa keessatti wayita nyaata ajajattu qooqa akkamii akka fayyadamtu baratta.

Wayita maamilli tokko mana nyaataatti nyaata ajajatu caqasi.

Phil
How can I help you?

Sian
Hi, can I have the meat stew? And some water to drink.

Phil
Yes, of course.

Caalii
Hubachuuf yoo si rakkise, hinyaadda’iin; shaakaluuf akka sigargaaruuf haasawicha addaan qoodna.
Keessummeessichis akkamiin si gargaaru ‘How can I help you?’ jechuun mamilatti gaafate. Kun namoonni suuqii, mana nyaataa ykn gabaatti argaman waan ati barbaaddu beekuuf jecha kan ittin sigaafataniidha. Caqasiitii irradeebi’i.

How can I help you?

Caalii
Ittaansuun maamilattiin ittoo ‘stew’ foon ‘meat’ gaafatte. Argachuu danda’aa? ‘Can I have…?’ kan jedhu fayyadamte. Caqasiisitii irradeebi’i.

Hi, can I have the meat stew?

Caalii
Akkasumas mamilattiin bishaan ‘water’ dhugan ‘drink’ gaafatte.

And some water to drink.

Caalii
Keessummeessuudhaan kan tajaajilus ‘eeyyee, sirriitti’ ‘Yes, of course’ jedhe. Caqasiitii irradeebi’i.

Yes, of course.

Caalii
Baay’ee gaarii. Ammammoo namoonni gara garaa mana nyaataatti nyaata ajajachuuf wayita walgaggaafatan caqasuudhaan maal akka jette mirkaneeffadhu.
Stefaniin ittoo muduraa ‘vegetable’ akkasumas cuunfaa ‘juice’ soorrataa jirti.

How can I help you?

Hi, can I have the vegetable stew? And some juice to drink.

Yes, of course.

Kiris qurxummii ‘fish’ fi dhugaatii lallaafaa ‘soda’ fudhachaa jira.

How can I help you?

Hi, can I have the fish? And some soda to drink.

Yes, of course.

Caalii
Tole, irradeebinee haayaallu. Himoota Afaan Ingilizii caqasiitii irradeebi’i. Tokkoo-tokkoosaanii al lama dhageessa.

How can I help you?
How can I help you?

Hi, can I have the meat stew?
Hi, can I have the meat stew?

And some water to drink.
And some water to drink.

Yes, of course.
Yes, of course.

Caalii
Baay’ee gaarii! Afaan Ingilizii hangam dansaa akka yaadattu haa ilaallu. Himoota qooqakeetii caqasiitii Afaan Ingilizii keessatti maal akka ta’an himi.

Akkamiin si gargaaru ykn maal ajajamu?
How can I help you?

Itto foonii argachuu danda’aa?
Hi, can I have the meat stew?

Akkasumas bishaan dhugamu wayii.
And some water to drink.

Eeyee, sirriitti.
Yes, of course.

Caalii
Misha. Tole egaa amma Afaan Ingiliziitiin mana nyaataatti akkammiin nyaata akka ajajattu ni beekta. Shaaniif deebii kennuudhaan akkasumas waan barbaaddu gaafachuudhaan shaakali.

How can I help you?
Yes, of course.

Caalii
Baay’ee gaarii, ammammoo deebiikee sirreeffachuuf haasawicha guutummaasaa irradeebi’iitii caqasi.

Phil
How can I help you?

Sian
Hi, can I have the meat stew? And some water to drink.

Phil
Yes, of course.

Caalii
Hojii gaariidha! Amma mana nyaataatti Afaan Ingiliziin nyaata ajajachuu ni dandeessa. Waan baratte shaakaluu hindagatiin. Hiriyaa/koodee tokko barbaaddadhuutii Afaan Ingiliziitiin nyaata gaafachuun shaakali. Barnoota dabalataa haasawa Afaan Ingilizii Guyyuutiin yeroo ittaanutti walitti deebina. Nagaatti!

Check what you’ve learned by choosing the correct answer to the question.
Gaafichaaf deebii sirrii ta’e filachuudhaan waan hanga yoonaatti baratte mirkaneeffadhu/hubadhu.

Mana nyaataatti

3 Questions

Choose the correct answer.
Deebii sirrii ta’e fili.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of Essential English, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
Kutaa barnootaa Afaan Ingilizii Barbaachisoo, kan qooqa daran faayida-qabeessa ta’an keessatti barannuufi daandeettiiwwan dhageettiikee ittiin shaakaltutti, yeroo itaanu walitti deebina.

Shaakala dabalataaf miseensa garee Feesbookii keenyaa ta’i!

Session Vocabulary

 • How can I help you?
  Akkamiin si gargaaru? Maal ajajamu?

  Hi, can I have the ______? 
  Akkami, ______ argachuu danda’aa?

  And some ______ to drink.
  Akkasumas ______ dhugamu wayii.

  Yes, of course.
  Eeyyee, sirriitti.

  chicken
  hindaanqoo/lukkuu

  lamb
  hoolaa

  vegetables
  muduraalee

  potatoes
  dinnicha/mosee

  juice
  cuunfaa

  soda
  dhugaatii lallaafaa