Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 18

Listen to find out how to ask for directions.
Akkaataa kallattiiwwan ittii gaafattu hubachuuf caqasi.

Session 18 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

How do I get to…?

Listen to find out how to ask for detailed directions.
Akkaataa kallattiiwwan sirriitti gaafattu hubachuuf caqasi.

Listen to the audio and take the quiz. Sagalee kan caqasiitii battallee kana hojjedhu.

Show transcript Hide transcript

Caalii
Yooyyaa! Barataan Afaan Ingilizii kamiyyuu isa malee baru kan hindandeenye qooqa barbaachisoo kan isiniif dhiheessu, gara Essential English Conversation, baga nagana dhufte. Ani Caaliidha. Kutaa kana keessatti, bakkawwan magaalaakee keessa jiran akkamiin deemuu akka dandeessu akkaataa ittiin gaafattu baratta.
Akkamiin gara suupparmaarkeetii akka dhaqan ykn deeman, namoonni lama wayita walitti dudubbatan caqasi.

Phil
How do I get to the supermarket?

Sam
Turn left, go straight on, turn right. It’s on Queen Street.

Phil
Thanks!

Caalii
Hubachuuf yoo si rakkise, hinyaadda’iin; shaakaluuf akka sigargaaruuf haasawicha addaan qoodna.
Dubbataan jalqabaa, akkamiin gara ‘supermarket’ yookaan supparmaarkeetii akka dhaqu gaafate. ‘Akkamiinin gara…dhaqa’ gaafii jedhutti fayyadamuudhaan bakka dhaqu jecha ‘supparmaarkeetii’ ‘supermarket’ jedhu itti dabale. Gaalica caqasiitii irradeebi’i.

How do I get to the supermarket?

Caalii
Ittaansuudhaan dubbattuun lammataa kallattii ittiin deemu itti himte. Jalqaba gara bitaatti akka goru ‘turn left’ jetteen. Gara fuulduratti deemuu akka qabu ‘go straight on’ jchuun erga itti himte dhumarratti gara harka mirgaatti akka maquus ‘turn right’ jechuun hubachiifte. Gaalicha caqasiitii irra deebi’i.

Turn left.
Go straight on.
Turn right.

Caalii
Sana booda ‘Queen Street’ Kuwiin Istriit (Daandii Kuwiin) irratti akka argamu itti himte. ‘…irratti argama’ ‘It is on…’ maqaa dandii sanaa itti dabaluun itti himte. Gaalicha caqasiitii irradeebi’i.

It’s on Queen Street.

Caalii
Dubbataan jalqabaa, gargaarsa godhameef ‘galatoomi!’ ‘Thanks!’ jedhe. Gaalicha caqasiitii irradeebi’i.

Thanks!

Caalii
Baay’ee gaarii! Ammammoo namoonni gara garaa kallattii irra deeman addaa addaa wayita walgaggaafatan caqasuudhaan maal akka jette mirkaneeffadhu.
Petee gara baankii ‘bank’ deemuu barbaada.

How do I get to the bank?

Turn right, go straight on, turn left. It’s on Perth Road.

Thanks!

Caalii
Tole, irradeebinee haayaallu. Himoota Afaan Ingilizii caqasiitii irradeebi’i.

How do I get to the supermarket?

Turn left.

Go straight on.

Turn right.

It’s on Queen Street.

Thanks!

Caalii
Baay’ee gaarii! Afaan Ingilizii hangam dansaa akka yaadattu haa’ilaallu. Himoota afaankeetiin caqasiitii Afaan Ingiliziin maal akka ta’an himi.

Akkamiinin gara supparmaarkeetii dheemu danda’aa?
How do I get to the supermarket?

Gara bitaatti gori.
Turn left.

Gara fuulduratti deemi.
Go straight on.

Gara mirgaatti gori.
Turn right.

Ku wiin Istiriitiirratti argama.
It’s on Queen Street.

Galatoomi!
Thanks!

Caalii
Mishaa! Tole, amma Afaan Ingiliziitiin akkaataa ittiin kallattiiwwan gaafattuufi himtu beekta. Dubbataa jalqabaa kallattiiwwan gaafatuuf deebii kennuudhaan shaakali.

How do I get to the supermarket?
Thanks!

Caalii
Baay’ee gaarii, ammammoo deebiikee sirreeffachuuf haasawicha guutummaasaa irradeebi’iitii caqasi.

Phil
How do I get to the supermarket?

Sam
Turn left, go straight on, turn right. It’s on Queen Street.

Phil
Thanks!

Caalii
Hojii gaarii! Amma Afaan Ingiliziin ka llattii bakkawwan magaalaakee keessatti argamanii gaafachuus ta’e himuu ni dandeessa.Waan baratte shaakaluu hindagatiin. Hiriyaa/ koodee tokko barbaaddadhuutii Afaan Ingiliziin kallattiiwwan gaafachuufis ta’e himuun shaakali. Barnoota dabalataa Essential English Conversationiin yeroo ittaanutti walitti deebina. Nagaatti! Bye!

Check what you’ve learned by choosing the correct answer to the question.
Gaafii gaafatameef deebii sirrii ta’e filuun hanga yoonaatti maal akka baratte mirkaneeffadhu.

How do I get to...?

3 Questions

Choose the correct answer.
Deebii sirrii ta’e fili.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of Essential English, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
Barnoota Essential English ittaanu kan dandeettii caqasuukee ittiin shaakaltuufi qooqa barbaachisoo barannutti walitti deebina.

Shaakala dabalataaf miseensa garee Feesbookii keenyaa ta’i!

Session Vocabulary

 • How do I get to ______?
  Akkamiiniin gara ______ deemuu danda’aa?

  the supermarket
  supparmaarkeetii

  the bank
  baankii

  the post office
  mana poostaa

  Go straight on.
  Gara fuulduraatti deemi.

  Turn right.
  Gara mirgaatti gori

  Turn left.
  Gara bitaatti gori

  It’s on ______.
  (Innia) ______ irratti argama.

  Thanks!
  Galatoomi!