Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 15

Listen to find out how to use what we have learned in the last four lessons.
Kutaalee barnootaa afran darban keessatti waan baratte akka itti fayyadamtu hubachuuf caqasi

Session 15 score

0 / 5

 • 0 / 5
  Activity 1

Activity 1

Family: review

Listen to find out how to use the language about family from the last four lessons.
Qooqa waa’ee maatii kutaalee barnootaa arfan darban keessatti bartte akka itti fayyadamtu hubachuuf caqasi.

Listen to the audio and take the quiz. Sagalee kan caqasiitii qorami.

Show transcript Hide transcript

Caalii
Yooyyaa!, Barataan Afaan Ingilizii kamiyyuu isa malee baru kan hindandeenye qooqa barbaachisoo kan isiniif dhiheessu, gara Essential English Conversation, baga nagana dhufte. Ani Caalii dha. Jalqabarratti haasaa kutaa barnootaa arfan darban irratti xiyyeeffatan haacaqasnu.      

Jenna
How many brothers and sisters do you have?

Keith
I have a brother and two sisters.

Jenna
How many cousins do you have?

Keith
I have five cousins.

Jenna
When did you get married?

Keith
I got married in 2011.

Jenna
Do you have any children?

Keith
Yes, we have a son and a daughter.

Caalii
Hangam yadachu dandeesse? Battalee kana hojjachuun haa’ilaallu. Deebii sirrii dhagahuukeetiin dura, maal akka jettu itti yaaduuf yeroo qabda. Tole gaafii jalqabaa- Akkamiin ‘Obbolaa dhiiraa fi obbolaa durbaa meeqa qabda?’ jettee gaafatta?

How many brothers and sisters do you have?

Caalii
Gaarii! ‘Obboleessa hangafaa fi obboleettii quxisuun qaba’ Jechuu  ni dandeessaa?

I have a brother and two sisters.

Caalii
Ittaansuun, ‘Durbiiwwan meeqa qabda?’ jechuu yaali.

How many cousins do you have? 

Caalii
Ammammoo ‘Durbiiwwan shaniin qaba.’ jedhi.

I have five cousins.

Caalii
‘Eessuma/abbeerra, adaadaa/Indoo fi ilma obboleessaa/obboleetti/soddaa’ jechuullee ni dandeessaa?

Uncle, aunt, nephew. 

Caalii
Misha! Ittaansuun ‘Yoom gaahila godhatte?’ jedhii gaafachuu yaali.

When did you get married?

Caalii
Amma ‘Bara 2011 keessan gaahila godhadhe’ jedhi.

I got married in 2011.

Caalii
Guyyoota gara garaa akka ittiin ibsan yaadattaa? Akkamiin ‘1996’ fi ‘2005’ jenna?

1996, 2005

Caalii
Ittaansuun ‘ijoollee wahii godhattee?’ jedhi.

Do you have any children?

Caalii
Akkasumas dhumarratti, ‘Ilmaa fi intala qabna’ jedhi.

Yes, we have a son and a daughter.

Caalii
Mishaa. Amma haasicha sarara tokko tokkoon caqasiitii kanneen caqaste sana irra deebitee jechuun shaakali.

How many brothers and sisters do you have?

I have a brother and two sisters.

How many cousins do you have?

I have five cousins.

When did you get married?

I got married in 2011.

Do you have any children?

Yes, we have a son and a daughter.

Caalii
Mishaa- Tole, amma yeroo haasicha guutummaatti shaakalaniidha. Deebiikee ofiikeetii Jennaatti deebisun shaakali.

Jenna
How many brothers and sisters do you have?

Jenna
How many cousins do you have?

Jenna
When did you get married?

Jenna
Do you have any children?

Caalii
Misha, amma hagam akka yaadattu hubachuuf, haasicha guutummaatti irra deebi’ii caqasi.

Jenna
How many brothers and sisters do you have?

Keith
I have a brother and two sisters.

Jenna
How many cousins do you have?

Keith
I have five cousins.

Jenna
When did you get married?

Keith
I got married in 2011.

Jenna
Do you have any children?

Keith
Yes, we have a son and a daughter.

Caalii
Baay’ee gaarii! Amma wayita namoota quunnamtu, namootatti waa’ee maatiikeetii obboleewwan dhiiraa/durbaa, durbbiwwan meeqa akka qabdhu akkamiin akka himtu beekta. Yoom gaahila akka godhattee fi daa’imman meeqa akka qabdu namootatti himuus dandeesseetta. Barnoota dabalataa Afaan Ingilizii Guyyuun yeroo ittaanutti walitti deebina. Nagaatti! 

Check what you’ve learned by choosing the correct answer to the question.
Gaafiidhaaf deebii sirrii ta’e filachuun waan hanga yoonaatti baratte mirkaneeffadhu.

Family: Review

5 Questions

Choose the correct answer.
Deebii sirrii ta’e fili

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of Essential English, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
Barnoota Essential English ittaanu kan dandeettii caqasuukee ittiin shaakaltuufi qooqa barbaachisoo barannutti walitti deebina.

Shaakala dabalataaf miseensa garee Feesbookii keenyaa ta’i!

Session Vocabulary

 • How many ______ do you have?
   ___meeqa qabda?

  I have ______ ______.
   ______n qaba.

  When did you get married?
  Yoom gaahila godhatte?

  I got married in ______.
  Bara____keessan gaahila godhadhe.

  Do you have any children?
  Ijoollee/daa’imman wahii qabdaa?

  Yes, we have a son and a daughter.
  Eeyee, ilmaa fi intalan qabna.