Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 14

Listen to find out how to ask people about their children.
Namoota waa’ee ijoolleesaanii akka itti gaafattu hubachuuf caqasi.

Session 14 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

Any children?

Listen to find out how to ask people about their children.
Namoota waa’ee ijoolleesaanii akka itti gaafattu hubachuuf caqasi.

Listen to the audio and take the quiz. Sagalee kan caqasiitii qorami.

Show transcript Hide transcript

Caalii
Yooyyaa!, Barataan Afaan Ingilizii kamiyyuu isa malee baru kan hindandeenye qooqa barbaachisoo kan isiniif dhiheessu, gara Essential English Conversation, baga nagana dhufte.  Ani Caalii dha. Kutaa kana keessatti, namoonnii daa’imman/ijoollee qabaachuusaanii/godhachuusaanii akka ittigaafatan baratta. Namoonni lama waa’ee daa’immansaanii wayita waliin dubbatan caqasi.

Debbie
Do you have any children?

Michael
Yes, we have a son.

Debbie
How old is he?

Michael
Our son is five.

Caalii
Hubachuuf yoo si rakkise, hinyaadda’iin; shaakaluuf akka sigargaaruuf haasawicha addaan qoodna.Jalqaba, Deebiin, ‘Daa’imman wahii godhattee? Jechuun Mikaa’eliin gaafatte’ "do you have any children?" Namni tokko daa’imman/ijoollee meeqa akka qabu wayita gaafattu, gaalee ‘do you have’ booda ‘any’ fayyadamuu qabda. Caqasiitii irradeebi’i.

Insert
Do you have any children?

Caalii
Ittaansuudhaan Mikaa’eel, Eeyee, ilma tokko qabna’ “Yes, we have a son.’ jedhe. ‘Yes, we have…’ jedhe; akkasumas ijoollee dhiiraa meeqa akka qabu ibse. Ilmaafi intala qabaachuullee dubbachuu dandeessa.

Insert
Yes, we have a son.

Caalii
Sana booda Deebiin, ‘Umriin isaa hangami?’ "How old is he?" jettee Mikaa’eel gaafatte. ‘He’ fayyedamuunshii wantichi ilma waan bakka bu’uufi. Haata’u malee, Mikaa’el ilmaafi intala qabaateera osoo ta’ee, Deebiin gaafiishii keessatti ‘they’ fayyadamti ture; akkasumas Mikaa’eel intala takka qofa qaba otoo ta’ee Deebiin gaafiishii keessatti ‘she’ fayyadamti ture. Caqasiitii irradeebi’i.

Insert
How old is he?

Caalii
Dhumarratti, Mikaa’eel, ‘Ilmi keenya umrii waggaa shanii qaba’ "Our son is five." Jedhe. Mikaa’eel umrii ilmasaatii “our son is…” jedhee akkasumas lakkoofsa umrii ilmasaa gitu itti ida’uudhaan Deebiitti hime.

Insert
Our son is five.

Caalii
Dansa -Ammammoo namoonni garagaraa daa’imman godhachuusaanii wayita walgaggaafatan caqasuudhaan maal akka jette sirreeffadhu/mirkaneeffadhu.

Do you have any children? 

Yes, we have a daughter.

How old is she?

She’s four.

Do you have any children?

Yes, we have a son.

How old is he?

He’s seven.

Caalii
Tole, irradeebinee haayaallu. Himoota Afaan Ingilizii caqasiitii irradeebi’i. Tokko tokkoosaa al tokko dhageessa.

Do you have any children?

Yes, we have a son.

How old is he?

Our son is five.

Caalii
Gaarii! Afaan Ingilizii hangam akka dansaa yaadachuukee haa’ilaallu. Himoota afaankeetii caqasiitii Afaan Ingiliziin maal akka ta’an himi.

Daa’imman wahii qabdaa/godhattee?

Do you have any children?

Eeyee, ilman qabna.

Yes, we have a son.

[Inni] Umriinsaa meeqaa/hangamii?

How old is he?

Ilmi keenya umriinsaa waggaa shan.

Our son is five.

Caalii
Misha -Tole, amma waa’ee daa’immankeetii akka itti dubbattu beekta. Deebiif deebisuudhaan shaakali.

Do you have any children? 

How old is he?

Caalii
Dansa, ammammoo deebiikee sirreeffachuuf haasawicha guutummaasaa irradeebi’iitii caqasi

Debbie
Do you have any children?

Michael
Yes, we have a son.

Debbie
How old is he?

Michael
Our son is five.

Caalii
Hojii gaarii! Amma namoota waa’ee ijoolleesaanii gaafachuus ta’e waa’ee ijoollee mataa keetii  dubbachuu dandeessa.Waan baratte shaakaluu hindagatiin. Hiriyaa/koodee tokko barbaaddadhuutii shaakali. Barnoota dabalataa Afaan Ingilizii Guyyuutiif yeroo ittaanutti walitti deebina. Nagaatti! Bye!

Check what you’ve learned by putting the words in the correct order.
Jechoota tartiiba sirrii ta’een kaa’uudhaan waan hanga yoonaatti baratte mirkaneeffadhu.

Any children?

3 Questions

Put the words in the correct order.
Jechoota tartiiba sirriin kaa’i.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of Essential English, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
Barnoota Essential English ittaanu kan dandeettii caqasuukee ittiin shaakaltuufi qooqa barbaachisoo barannutti walitti deebina.

Shaakala dabalataaf miseensa garee Feesbookii keenyaa ta’i!

Session Vocabulary

 • Do you have any children?
  Ijoollee wahii qabdaa?

  Yes, we have a son.
  Eeyee, ilma tokkon qabna.

  Yes, we have a daughter.
  Eeyee, intala tokkon qabna.

  How old is he/she?
  [Inni/Ishiin] Umriin isaa/shii meeqa?

  Our son is ______.
  Ilmi keenya ___dha.

  She’s _______.
  Ishiin____dha.