Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 1

Listen to find out how to introduce yourself to new people.
Akkaataa namoota haaraatti of beeksistu hubachuuf caqasi.

Session 1 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

My name is...

Listen to find out how to introduce yourself to new people.
Akkaataa namoota haaraatti of beeksistu hubachuuf caqasi.

Listen to the audio and take the quiz. Sagalee caqasiitii qormaata fudhadhu.

Show transcript Hide transcript

Ammayyuu
Akkam, barataan Afaan Ingilizii kamiyyuu isa malee baruu kan hindandeenye qooqa barbaachisoo kan siif dhiheessu, gara Essential English Conversation, baga nagaan dhufte. Ani Ammayyuudha. Kutaa kana keessatti akkaataa ittiin of ibsitu barachuuf jirta.

Namoonni lama yeroo jalqabaaf walitti dhufan akkamiin akka walitti dubbatan caqasi.

Sian
Hello, I'm Sian. What's your name?

Phil
Hi. My name's Phil. Nice to meet you.

Sian
Nice to meet you, too!

Ammayyuu
Yoo hubachuuf si rakkise, hinyaadda’iin; shaakaluuf akka sigargaaru haasawicha addaan qoodna.

Dubartiin jalqabaa ‘Hello, I’m Sian’ ‘Akkam, ani Shaan’ jette. Atis 'Hello I'm…jettee maqaakee itti aansuu dandeessa. Gaalicha caqasiitii irra deebi’i.

Hello, I'm Sian.

Ammayyuu
Itti aansuudhaan ‘what’s your name?’ maqaankee eenyu? jettee nama biraa gaafatte. Gaalicha caqasiiti irra deebi’i.

What's your name?

Ammayyuu
Kan lammata dubbate maqaasaa himuuf haala addaa fayyadame ‘my name is… ‘maqaankoo…jedhe’. Atis maqaakee himuuf, ‘I’m...’ yookiin ‘my name is…’ jettee fayyadamuu dandeessa. Gaalicha caqasii irra deebi’i.

My name's Phil.

Ammayyuu
Maqaasaa eega waamee booda Fiil itti dabalee 'nice to meet you' ’si arguukootti gammachuun qaba’ jedhe. Gaalicha caqasii irra deebi’i.

Nice to meet you.

Ammayyuu
San booda Shaan ‘nice to meet you’ ‘si arguukootti gammachuun qaba’ jechuun deebiste. Garuu dhuma gaalichaarratti waan nama sanaaf deebisuuf itti fayyadamnu ‘too’ anillee itti dabalte. Gaalicha caqasii irra deebi’i.

Nice to meet you, too.

Ammayyuu
Gaariidha- ammammo, wayita yeroo jalqabaaf namoonni gara garaa walitti dhufan maal akka jedhan isa ati jette waliin walbira qabii caqasi.

Hi, I'm Pete. What's your name?

Hi. My name's Mark. Nice to meet you.

Nice to meet you, too!

Hi, I'm Alice. What's your name?

Hi. My name's Claire. Nice to meet you.

Nice to meet you, too!

Ammayyuu
Tole, kana irra deebinee haayaallu. Himoota Afaan Ingilizii caqasiiti irra deebi’i. Hima tokko si’a tokko dhageessa.

Hello, I'm Sian. What's your name?

Hi. My name's Phil. Nice to meet you.

Nice to meet you, too!

Ammayyuu
Gaariidha! Hangam Afaan Ingilizii akka yaadattu haa ilaallu. Himoota qooqa keetiin caqasiiti Afaan Ingiliziitiin maal akka ta’an dubbadhu.

Akkam, Ani Shaan.
Hello, I’m Sian.

Maqaankee eenyu?
What’s your name?

Hayyee Maqaankoo Fiil.
Hi. My name’s Phil.

Si arguukootin gammadeera.
Nice to meet you.

Anillee si arguukootti gammachuun qaba.
Nice to meet you, too.

Ammayyuu
Gaariidha, amma haasawaa guutuu irra-deebiin caqasi.

Sian
Hello, I'm Sian. What's your name?

Phil
Hi. My name's Phil. Nice to meet you.

Sian
Nice to meet you, too!

Ammayyuu
Dansa! Amma maqaakee dubbachuufi maqaa namoota biraa Afaan Ingiliziitiin gaafachuu dandeessa. Hanga ammaatti waan baratte irra-deebi’ii yaali.

Hiriyaa tokko barbaadiitii Afaan Ingiliziitiin maqaasaa gaafachuufi maqaakee himuudhaan shaakali. Akkasumas ‘Nice to meet you!’ ‘si argachuukootti gammachuun qaba’ jechuu hindagatiin. Qophii Essential English Conversation biraan yeroo itti-aanu walitti deebina. Nagaatti!

Check what you’ve learned by putting the words in the correct order.
Jechoota tartiiba sirriin kaa’uun waan baratte hubadhu.

My name is...

3 Questions

Put the words in the correct order.
Jechoota tartiiba sirriin kaa’i.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of Essential English, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
Barnoota Essential English ittaanu kan dandeettii caqasuukee ittiin shaakaltuufi qooqa barbaachisoo barannutti walitti deebina.

Shaakala dabalataaf miseensa garee Feesbookii keenyaa ta’i!

Session Vocabulary

 • Hello.
  Hayyee.

  Hi.
  Hayyee.

  I'm _______.
  Ani…dha.

  What's your name?
  Maqaankee eenyu?

  My name's _______.
  Maqaankoo…dha.

  Nice to meet you.
  Si arguukootti gammadeera.

  Nice to meet you, too!
  Anillee si arguukootti gammadeera.