Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language
1

Unit 1: English Together

Select a unit

 1. 1 English Together

Session 18

In today’s episode we are talking about the issues surrounding bottled drinks and the environment.
బాబోయ్!Plastic Bottle! పర్యావరణం గురించీ, సీసాల్లో నింపి అమ్మే పానీయాల గురించీ - ఈసంచికలో మాట్లాడదాం.

Session 18 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

Plastic Bottle Panic!

In today’s episode we are talking about the issues surrounding bottled drinks and the environment.
బాబోయ్!Plastic Bottle! పర్యావరణం గురించీ, సీసాల్లో నింపి అమ్మే పానీయాల గురించీ - ఈసంచికలో మాట్లాడదాం.

Listen to the audio and take the quiz.

Show transcript Hide transcript

కల్యాణి
Hi and welcome to English Together, where we discuss a current topic and give you the language you need to talk about it. I’m XXXX, and I’m with…

Sam
Hello, I’m Sam.

Phil
Hi, I’m Phil.

కల్యాణి
In today’s programme we are going to be talking about a current topic getting a lot of attention right now - the production and disposal of plastic bottles ఉత్పాదన, నిర్మూలన – ఈరెండు విషయాల మీద చాలా చర్చ జరుగుతోంది. ఇవాల్టి ప్రశ్న ఇదీ: ఒక American NGO – పేరు - Container Recycling Institute, వారి అంచనాల ప్రకారం, U.S.A.లో రోజుకి మొత్తం ఎన్ని bottlesని ప్రజలు వాడి పారేస్తారు Is it
10 million
20 million
60 million
దీని జవాబు కార్యక్రమంలో తరువాత మీకు చెప్తాను.

Sam
Wow, those numbers are huge!

Phil
Well, there are a lot of thirsty people out there! What else are they supposed to drink?

కల్యాణి
Yes, here in [my country]… [Over 3,500 tonnes of plastic waste is generated every day in 60 major cities in the country, Lok Sabha was informed on August 4, 2015 http://indianexpress.com/article/india/india-others/more-than-3500-tonnes-of-plastic-generated-daily-in-60-cities-govt/]. What’s it like where you are in the U.K.?

Sam
Well, almost every shop in the UK sells cheap, bottled water. People drink a lot of it. Water is also much cheaper than sugared drinks, so many people think this is a good way of helping to stop obesity.

కల్యాణి
Yes, obesity – స్థూలకాయం, లావెక్కటం. And sugar can certainly cause obesity… but we still have a lot of bottles! ఉండండి, BBC current affairs programme, ఒకటి – పేరు - You and Yours, దానిలో సీసాల్లోని పానీయాలకీ – ఆరోగ్యానికీ, పర్యవరణానికీ ఉన్న సంబంధం గురించి చర్చించారు, దాని సంగ్రహం వినిపిస్తాను.

Radio presenter

This is a perfect illustration of the range of bottled water you can buy these days. I’m in a medium-sized and supermarket and I’ve just counted twenty-two different brands of bottled water on the shelves in front of me; that’s not including the supermarket’s own brand and it’s not including the various flavoured waters you can find. Supporters say the rise of bottled water is good for the economy and has manifest health benefits over sugared drinks, which have been blamed for the obesity epidemic. But environmentalists say it’s wasteful, and that most plastic bottles are never recycled.

Sam
It sounds like we might not think enough about the consequences of the bottles we use.

కల్యాణి
I agree, Sam. Consequences, పరిణామాలు. You can see a lot of these consequences here. For example, [information about plastic pollution in local place].

Sam
Yeah, you can find plastic bottles almost anywhere, now! I think that, as well as air pollution, plastic pollution is becoming a real issue!

కల్యాణి
‘Pollution’, కాలుష్యం. What do you think, Phil?

Phil
I agree that pollution is a big issue. But what are people supposed to do? I mean, I’m a big consumer of fizzy drinks. I can’t buy a bottle made of paper, can I? It would fall to pieces!

కల్యాణి
‘Fizzy drinks’ అంటే ‘sodas/నురగలు వచ్చే పానీయాలు’. Yes, but there must be other materials we can use?

Sam
Yeah! Something degradable would be better as it wouldn’t cause such a mess for so long!

కల్యాణి
Yes! Degradable అంటే సరళ రసాయనాలుగా మారి, కాలక్రమేణా భూమిలో కలిసిపోయేలా చెయ్యడం. Don’t you think it would be better to have bottles made of degradable material, Phil? Especially if people drink as many fizzy drinks as you do!

Phil
Well, I agree, it’s probably a good idea, but you’re also forgetting that people can reuse plastic, too!

కల్యాణి
‘Reuse’ వస్తువులను వాడి పారెయ్యడం కాక వాటిని తిరిగి వాడడం ద్వారా ప్రకృతిని సంరక్షించడం’. Perhaps you’re right, Phil. సరిగ్గా గుర్తుచేసావ్: ఈరోజు ప్రశ్నలో అడిగానుగా - how many plastic water bottles are thrown away daily in the U.S.A. The answer is … c) 60 million bottles!

Sam
Oh wow! I can’t believe it, that’s so depressing. It’s really bad for the environment!

కల్యాణి
Environment, పర్యావరణం! [agree and provide fact about the local environment in English]

Phil
Ok, right! I’m going to reuse this bottle! So, where’s the fizzy drinks tap?

కల్యాణి
(surpised interjection): Fizzy drinks?!

Sam
You can’t get free fizzy drinks from the tap, Phil!

Phil
What?! Why not?! That’s ridiculous! I think I’m going to the shop now to buy a nice, cold bottle of lemonade. Does anyone want anything?

Sam
Phil, wait! Think about what you’re doing!!

కల్యాణి
అబ్బబ్బా, వీళ్లిద్దరూ ఉన్నారే! సరే, Philకి చాలా దాహం వేసి ఉంటుందిలే. మీ సంగతేమిటి? మీరు మీ bottlesని తరచుగా ‘reuse’ తిరిగి నింపడమో లేక recycle చెయ్యడమో చేస్తూ ఉంటారా? Are ‘pollution’ , కాలుష్యం, ‘obesity’ స్థూలకాయం – ఇవి మీరు నివసించే చోట కూడా పెద్ద సమస్యలేనా ? మంచి ఉత్పత్తులనిపిస్తాయా లేక environment, పర్యావరణానికి సమస్యగా మారడం తప్ప plastic bottlesకి మరేం ఘనత లేదనుకుంటున్నారా? మా Facebook groupలో చేరి మీ ఆలోచనలని మాతో పంచుకోండి! We used other vocabulary to talk about the consequences (consequences) of using plastic bottles that are not degradable (degradable).
Join us next time to discuss more current topics on English Together! Bye!

Check what you’ve learned by selecting the correct answer for the question.
సరైన జవాబును గుర్తించి మీరింత వరకూ నేర్చుకున్నదానిని చెక్ చేసుకోండి.

 

Plastic Bottle Panic!

3 Questions

Choose the correct answer.
సరైన జవాబు గుర్తించండి.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode, of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.
English Together కార్యక్రమంలో మమ్మల్ని మళ్లీ కలిసి మీకుపయోగపడే భాషను నేర్చుకోండి, మీ శ్రవణ కౌశలానికీ పదును పెట్టుకోండి.

Session Vocabulary

 • obesity
  లావెక్కటం

  consequence
  పరిణామం

  fizzy drinks
  నురగలు వచ్చే పానీయాలు

  pollution
  కాలుష్యం

  degradable
  భూమిలో కలిసిపోయేలా

  reuse
  వస్తువులను తిరిగి వాడడం

  environment
  పర్యావరణం