Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 3

Are you happy in your job? In today’s episode we will be discussing whether people enjoy going to work.
Hojiikeetti gammachuu qabdaa? Kutaa qophii har’aatiin namoonni hojiitti bobba’uusaanitti gammachuu qabaachuu isaanii mari’anna.

Session 3 score

0 / 4

 • 0 / 4
  Activity 1

Activity 1

Happy at Work

Look at the Session Vocabulary – make sure you know what these words mean:

 • survey
 • feedback
 • moody

Quiz

Who do you think are more likely to say they enjoy going to work most days? Men or women?
Listen to Sam, Kee and Ammayyuu discussing the topic of being happy at work and find out the answer

Listen to find the answers. Then check them on the transcript below.

Show transcript Hide transcript

Ammayyuu
Ashamaa! Gara English Together Afaan Ingilizii walii wajjiin mataduree tibbanaa mari’annuufi qooqa dubbachuuf si barbaachisu sii qoodnutti baga nagaan dhufte. 

Ani Ammayyuudha. Saam akkasumas Kiin na waliin jiru.

Sam
Hi, I’m Sam.

Kee
And I’m Kee.  Welcome!

Ammayyuu
Kutaa qophii torban kanaatiin namoonni gara hojii deemuusaaniitiin gammachuu isaan qaban dubbachuuf jirra. Kun yeroo hunda na ajaa’iba, keessumaa isin lameen waliin hojjachuun; kanaaf mee waan jettaniin ilaala. According to a recent survey of British adults on behalf of BBC Radio 5Live, gara hojii deemuu isaaniin gammachuu akka qaban  kan dubbatan eenyu jettee yaadda?  Dhiiramoo dubartoota? Deebiisaa boodarran kennina.  

Waa’ee gammachuu bakka hojiitti namoonni qaban hubachuuf now let’s listen to a BBC Radio 4 news item.

News insert
Are you happy in your job? That's the question? Do you enjoy going to work? Well, it may surprise you to learn, that most of us do, most of the time. Radio 5 live commissioned a survey from COMRes and that's what they found. According to the survey, nearly 80% of people say that they are proud of their work, and 68% say they enjoying working most days.

Sam
Did you hear that? Most people are happy to go to work, it’s surprising – but that’s good news, isn’t it?

Kee
Well, it’s definitely a surprise! Who are these people? I work to make money, but enjoy it, really?

Sam
You not enjoying something is no surprise, but I’m not sure this report is so surprising, either – we spend so much time at work, we should make sure that we have job satisfaction.

Ammayyuu
'Job satisfaction’ jechuun gammachuu hojii hojjetan irraa argatanidha.

Sam
Yes, that’s right - job satisfaction is how happy you are in your job.

Ammayyuu
I’ve got good job satisfaction. I love the job I do, what about you guys?

Sam
Yes, this is great – it’s so rewarding being able to make radio programmes.

Ammayyuu
Yeah, I agree. Yoo wanti tokko ‘rewarding’ ta’e gammachuu dabalataa kan argamsiisu jechuudha.  

Kee
I am happy that you two both feel that your jobs are rewarding….

Sam
Thanks…

Ammayyuu
But? 

Kee
…but, I don’t really feel the same way.  I just never feel that I’m appreciated for what I do.

Ammayyuu
You don’t feel ‘appreciated’ Waan si dinqisifatan hin seetu?  

Kee
No-one ever says thank you – they never tell us what they think about the programmes, it’s almost like they don’t notice. 

Sam
You’re right.  It’s definitely very important to be appreciated at work.

But, I’m just not sure that’s true for us here. Didn’t you hear all those things they said at our last meeting?  We got loads of feedback - I found that really motivating.

Ammayyuu
Eeyyee, dhugumatti ‘motivating’ jajjabeessaa ture. Dhugumatti yaada na ijaaru naa kennitan. Jabaadhee hojii akka itti fufu miira kan natti horeefi sagantaawwan fooyyee qaban akkan qopheessu kan naa taasisedha.

Kee
Look, what motivates me is being able to finish my work and go home and forget about it. 

Ammayyuu
Ahaa, gaaffii duratti si gaafadhe waa’ee yeroo hedduu gara hojii deemuudhaan kanneen gammachuu argatan isaan kam akka ta’aniif yeroo itti deebii kenninudha- dhiiramoo dubartoota? Deebiin isaa dubartoota.

Qorannoon akka ragaa bahutti, dubartoonni dhibbantaa 74 ta’an yeroo hedduu gara hojii deemuu isaaniitiin gammachuu akka qaban dubbatan. Gama dhiiraatiin garuu dhibbantaa 63’tu kana jedhe.    

Sam
I’m sorry you don’t enjoy coming to work, Kee. It sounds like you’re feeling quite stressed.

Ammayyuu
Yes, it does. ‘Stressed’  jechuun hojiin yeroo sammuu kee si dhiphisuudha.   

Sam
But there’s no need for you to feel stressed. They said so many positive things about you in the meeting.

Kee
Did they?

Sam
They said so many good things about you! Yes, that you can be moody at times but they also said you’re a team player and you’re a very hard worker.

Kee
Well, I suppose I do work hard.

Sam
Do you feel a little bit more appreciated now?

Kee
Uhm, a little. Look, let’s get back to work, eh?

Ammayyuu
Isa duraarraa waan amma gammaddeef natti toleera. Atihoo? Hojiinkee hangam si gammachiisa? ‘Rewarding’ gammachuu dabalataa si kennaa? Hojii keetiin job satisfaction’ gammachuu qabdaa? Appreciated dinqisifatamtee/galateeffatamtee beektaa?

Kan torban kanaa otoo hingoolabiin dura, waa’ee jechoota har’a waa’ee isaanii dubbachaa turre haa ilaallu. Hundisaanii waan namoonni bakka hojii  isaanitti dhagahamutti hidhata qabu:

‘job satisfaction’ gammachuu bakka hojiitti sitti dhagahamu; ‘rewarding’’  wayita hojiin ati hojjatte erga hojjettee booda miira gaarii si keessa uumu, ‘appreciated’ wayita namoonni kaan hojiikee baranii kabajaa kennanif; akkasumas ‘stressed ’’ immoo hojiin yeroo sammuukee si dhiphisuudha.

Waan nu waliin turteef galatoomi. English Together Afaan Ingilizii Walii Wajjiin dabalataaf  torban dhufu wal agarra. Gaariitti.

Meaning and use

Job satisfaction (noun)

When your job makes you happy.

I don’t get paid very much, but helping people gives me great job satisfaction.

I like having targets at work – meeting them gives me a lot of job satisfaction.

Rewarding (adjective)

If something is rewarding it makes you feel good.

Working with animals is really rewarding – you’ll enjoy it.

Seeing how happy I can make other people is really rewarding.

Appreciated (adjective)

If someone feels ‘appreciated’ they feel that other people are happy with their work.

My manager told me that I had done a good job – I felt really appreciated.

I’ve got to leave this job, no one ever notices what I do – I’m just not appreciated.

Stressed (adjective)

If someone feels ‘stressed’, they feel a lot of pressure or are very worried about something.

I’m really stressed about work, I’ve got lots to do, and no time to do it in.

I’m feeling really stressed, I’ve had an argument with my friend.

Happy at Work

4 Questions

Choose the correct answer.

Deebii sirrii ta’e filadhu.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Over to you!

So, what about you? Are you happy at work? What do you find rewarding? What makes you stressed? Tell us on our Facebook group.

Join us for our next episode of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.
Barnoota English Together ittaanu kan dandeettii caqasuukee ittiin shaakaltuufi qooqa barbaachisoo barannutti walitti deebina.

Session Vocabulary

 • rewarding
  jajjabeessaa

  job satisfaction
  gammachuu hojiirraa argatan

  appreciated
  dinqisifatamuu

  stressed
  dhiphachuu

  commissioned
  Hojjechiisuu

  a survey
  qo’annoo

  feedback
  deebii

  moody
  haalaan deemuu