Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language
1

Unit 1: English Expressions

Select a unit

 1. 1 English Expressions

Session 21

Listen to find out how to use an everyday English expression.
రోజువారీ మాటల్లో వాడే ఇంగ్లీషు పదప్రయోగాలను ఇక్కడ విని నేర్చుకోండి.

Session 21 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

A bitter pill to swallow

Listen to find out how to use an everyday English expression.
ఇంగ్లీషు పదప్రయోగాల వాడకాన్ని ఇక్కడ విని నేర్చుకోండి.

Listen to the audio and take the quiz. ఆడియో వినండి, క్విజ్ చెయ్యండి.

Show transcript Hide transcript

Presenter
హలో, బాగున్నారా English Expressions కార్యక్రమం లోకి స్వాగతం. నా పేరు కల్యాణి. కొత్త పద ప్రయోగాలూ, ఇంగ్లీష్‌లో వాటి వాడకం – ఇవన్నీ మీకిక్కడ తెలుస్తాయి.
ఇవాళ ‘A bitter pill to swallow’ మింగేందుకు ఒక చేదు మాత్ర (?) అన్న ప్రయోగాన్ని చూద్దాం! దానర్ధం ఏమయ్యుంటుందనిపిస్తోంది? ... ఇదీ అని తేల్చి చెప్పలేక పోతున్నారా ? ఊఁ...

Feifei, Robల సంభాషణ వినండి. FeiFei ఎందుకంత బాధగా ఉంది? ఆమె upset అవడానికి తగినంత కారణం ఉంటుందంటారా? Rob ఆమెను సరిగా చూసుకుంటున్నాడా?

Rob
Hi… errr, Feifei are you OK? You don't sound as cheerful as normal.

Feifei
I feel terrible today – I've got a headache, feel really tired… I think I'm developing flu. I'm going to take these paracetamol tablets.

Rob
Hold on Feifei. Are you sure you're getting flu? This hasn't got anything to do with that job promotion you didn't get?

Feifei
Of course not… well maybe a little.

Presenter
Feifei గొంతు ఎప్పటిలా హుషారుగా లేదు. తనకు fluతగిలినట్టుందని అంటోంది కాని Rob ఆమె మాటలు నమ్మేడా? No! Feifei బాధగా ఉన్నట్టుందని Robకి ఎందుకనిపించింది? విని తెలుసుకోండి.

Rob
Hmm, I know you wanted that promotion so much but Daisy got it instead didn't she?
Feifei
Exactly – and I've been working here much longer than her and I have loads more experience. It's so unfair!

Rob
I know… it's a bitter pill to swallow.

Feifei
Thanks for the advice but even if these tablets – or pills - are bitter, they'll make me feel better – now can you show me some more sympathy about my promotion please?

Rob
I was trying to Feifei! When I said 'it's a bitter pill to swallow' I really meant it's a situation that is unpleasant and difficult to accept.

Feifei
OK, I see! You're saying I'm finding Daisy's promotion hard to accept?

Rob
It's tough Feifei but that's the way things are.

Presenter
Feifei బదులు Daisy కి promotion రావడం ‘bitter pill for her to swallow’ లాగా ఉండి ఉంటుందని Rob అన్నాడు. ‘Bitter’, చేదు, ‘pill’ మాత్ర, ‘swallow’ అం టే మింగడం. మందు వేసుకుంటున్నప్పుడు, మాత్ర గనకా పరమ చేదుగా ఉందనుకోండి, మరి అది మింగడం కష్టమౌతుందిగా. We often use this expression to say that we are disappointed with an outcome or situation. ఒక సందర్భమో, పరిణామమో మనకు నిరాశ కలిగించిందనుకోండి – అలాటప్పుడు ఈ ప్రయోగాన్ని వాడతాం. FeiFeiకి promotion రాకపోవడం, చేదుమాత్ర - ‘bitter pill’, అది ఒప్పుకోడం Feifei కి కష్టంగా ఉంది కదా, ‘swallow’ అదే మరి మింగవలసి రాడం. వేరే ఫలితాన్ని ఆశించింది పాపం ఆమె. సందర్భాన్ని అది, ‘it’ అంటాం, ‘pill’ ఏకవచనమే వాడతాం గనక, ‘a’ దాని ముందుంచుతాం.

మరి కొన్ని ఉదాహరణలు వినండి.

Examples
When John found out about his wife's affair with his best friend, it was a bitter pill to swallow. It took him a long time to move on.

My younger sister finishing the race quicker than me was a bitter pill to swallow. She’s much smaller than me, so I thought I could beat her easily.

My friend and I are going to Hawaii together in the summer. She has booked the same flights as me for only half the price – it's a bitter pill to swallow!

Feifei
So 'a bitter pill to swallow' means I don't like what's happened but I will have to accept it? Hmm, I like the phrase but it doesn't make me feel any better.

Rob
You'll just have to swallow the decision Feifei! Daisy is going to be your boss now.

Feifei
Oh dear… I think my flu might be getting worse now… I'm definitely going to take these paracetamol now… Yuk, that really was bitter!

Rob
I think two tablets are enough for now Feifei. Maybe you should take tomorrow off work.

Feifei
What a great idea, Rob. See you later.

Rob
Bye!

Presenter
Daisyకి వచ్చిన promotion పాపం Feifei ప్రాణానికి ఒక ‘bitter pill to swallow’. మీ సంగతేమిటి? ఏదన్నా అంశం మీకు గాని ఒక ‘bitter pill’ ‘to swallow’ అయిందా? ఆవిషయం అంత కష్టమని ఎందుకు అనిపించింది? దాని నుంచి ఎలా బయటపడ్డారు? Join us next time for more ‘English Expressions’

Check what you’ve learned by choosing the correct answer to the question.
సరైన జవాబును గుర్తించి మీరింత వరకూ నేర్చుకున్నదానిని చెక్ చేసుకోండి.

A bitter pill to swallow

3 Questions

Choose the correct answer.
సరైన బవాబును గుర్తించండి.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of English Expressions, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
English Expressions కార్యక్రమంలో మమ్మల్ని మళ్లీ కలిసి మీకుపయోగపడే భాషను నేర్చుకోండి, మీ శ్రవణ కౌశలానికీ పదును పెట్టుకోండి.

Session Vocabulary

 • cheerful
  ఉల్లాసంగా
  headache
  తలనొప్పి
  flu
  ఫ్లూ జ్వరం
  promotion
  పదోన్నతి
  unfair
  అన్యాయం