Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language
1

Unit 1: Listen Here

Select a unit

 1. 1 Listen Here

Session 3

Penguins have a distinctive walk, or ‘waddle’. Today we discover the scientific theory that explains why penguins waddle.
పెంగ్విన్స్‌కు ఒక విలక్షణమైన నడక ఉంటుంది. దాన్ని 'waddle' అంటారు. ఇవాళ ఈ 'waddle' కు గల కారణాలేమిటో, శాస్త్రీయ పరిశోధనలేం చెప్తున్నాయో పరిశీలిద్దాం.

Session 3 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

Why do penguins waddle?

Penguins have a distinctive walk, or ‘waddle’. Today we discover the scientific theory that explains why penguins waddle.
పెంగ్విన్స్‌కు ఒక విలక్షణమైన నడక ఉంటుంది. దాన్ని 'waddle' అంటారు. ఇవాళ ఈ 'waddle' కు గల కారణాలేమిటో, శాస్త్రీయ పరిశోధనలేం చెప్తున్నాయో పరిశీలిద్దాం.

Before you listen/Pre-listening

1) How many words can you think of that describe penguins and the way that they walk?
2) How can scientists compare animals today to animals in the past?

Listen to the audio and take the quiz.

Show transcript Hide transcript

సౌమ్య
హలో! Listen Here కార్యక్రమానికి స్వాగతం! ప్రామాణికమైన ఇంగ్లిష్ వార్తల కథనాల గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఈ కార్యక్రమం మీకోసమే! ఈ కథనాలను అర్థం చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడే భాషను మీరిక్కడ నేర్చుకోవచ్చు. నేను సౌమ్య. ఇదిగో నాతోపాటూ… 

Tom
And hello again everyone, I’m Tom. Good news for animal lovers! Today we are discussing penguins and asking the question ‘why do penguins waddle?’ 

సౌమ్య
To waddle - ఇది నడకలో ఒక పద్ధతి. కాస్త నవ్వు తెప్పించేది. చిట్టి చిట్టి పాపల నడకలను సూచించడానికి కూడా ఈ పదాన్ని వాడతాం.

Tom
Let’s listen to the first part of today’s clip from BBC Radio 4’s Today Programme

సౌమ్య
Good idea! ప్రెజెంటర్, లండన్ జూలో పెంగ్విన్‌లున్న ఆవరణ నుంచి మాట్లాడుతున్నారు. Waddle కు సంబంధించిన ఒక శాస్త్రీయ పరిశోధన గురించి చెప్తున్నారు. పెంగ్విన్ నడకను సూచించడానికి ఆవిడ ఏ యే పదాలు వాడారో జాగ్రత్తగా గమనించండి. 

Presenter
With its tiny legs and stiff, upright posture a penguin has a waddle that's more than a little ungainly. But by installing a high-tech track in London Zoo, scientists will measure every tiny movement the birds make. 

Tom
Did you hear that penguin? She mentions posture.  

సౌమ్య
Posture అంటే భంగిమ. సాధారణంగా ఈ పదాన్ని మనుషులు నిలబడ్డ తీరుని చెప్పడానికి వాడతాం.  ఇక్కడ ఆవిడ పెంగ్విన్ భంగిమ గురించి చెప్పడానికి వాడారు.  పెంగ్విన్ భంగిమ stiff - బిగుసుకుపోయి, upright - నిటారుగా ఉంటుందిట. 

Tom
And she also describes the waddle as ungainly.

సౌమ్య
Ungainly అంటే అసహ్యంగా, వికారంగా అని అర్థం. Awkward, clumsy అన్నా కూడ అవే అర్థాలు. 

Tom
The presenter actually uses a phrase before ungainly. What is it? Listen again after ‘the penguin has a waddle…

Presenter
With its tiny legs and stiff, upright posture a penguin has a waddle that's more than a little ungainly

Tom
She said that’s more than a little ungainly.

సౌమ్య
More than a little
అంటే quite - కొద్దిగాఅని అర్థం. Why doesn’t she say quite ungainly? That’s much simpler!

Tom
Well, we often say this when we want to suggest something slightly negative in a more positive manner. Plus, the rhythm sounds good. Say it with me to practice!

‘a little’
‘more than a little’
‘more than a little ungainly!’

Can you give us an example now? 

సౌమ్య
Hmm… Working with you is more than a little difficult, sometimes! ఒక ట్రాక్ వాడి శాస్త్రవేత్తలు పెంగ్విన్ కదలికలను రికార్డ్ చేస్తున్నారని ప్రెజంటర్ చెప్పారు. ఈ డాటాని ఇంతకుముందు డాటా తో పోల్చి చూస్తారట.

Tom
We can find stones or rocks with animal remains inside them. What’s the name for these? Let’s listen again! 

Presenter
But by installing a high-tech track in London Zoo, scientists will measure every tiny movement the birds make. The researchers will then compare this data with penguin fossils.

Tom
Aha! She said penguin fossils!  

సౌమ్య
Fossils అంటే శిలాజాలు. అంటే చిరకాలం కిందట నిర్జీవమైన జంతువుల, చెట్ల అవశేషాలు. అన్నట్టు ఇందాక పెంగ్విన్స్‌కి stiff, upright posture ఉంటుంది అని కదా విన్నాం. కాళ్లు కూడా చిన్నగా ఉంటాయి. మరి, పూర్వకాలంలో పెంగ్విన్స్ కూడా ఇలాగే ఉండేవా? చూద్దాం  ఏం చెప్తారో!

Presenter
The researchers will then compare this data with penguin fossils. They think that the ancient birds didn't waddle and had a more horizontal posture with different leg anatomy. The scientists suspect that as modern-day penguins became better adapted to swimming, they became more clumsy on land.

Tom
So, they aren’t the same! We’ve heard how modern penguins have an upright posture. Penguins in the past were the opposite!  They had a horizontal posture.

సౌమ్య
Horizontal అంటే అడ్డంగా ఉండడం లేదా సమాంతరం. Which means they were lying flat!

Tom
Right! Their legs have probably adapted over time as their posture changed.

సౌమ్య
To adapt అంటే రూపాంతరీకరించుకోవడం అంటే అనుకూలంగా రూపాన్ని మార్చుకోవడం. సాధారణంగా adapt to  + నామవాచకం/క్రియ-ING తో కలిపి వాడతాం. చిట్టచివరి వాక్యమేమిటో మళ్లీ విందాం. What did penguins adapt to?

Presenter
The scientists suspect that as modern-day penguins became better adapted to swimming, they became more clumsy on land.

Tom
So, penguins adapted to swimming. This means the anatomy, or structure, of their legs changed to become more suitable for water.

సౌమ్య
And that’s why they’re clumsy అంటే మొద్దులా ఉండడం, వికారంగా లేదా వికృతంగా ఉండడం!

Tom
Exactly! So, have you adapted to presenting Listen Here yet?

సౌమ్య
I think I have adapted by now! And we hope your ears are also adapting to our show!
Join us next time to listen more and learn more! Bye!

Tom
Bye everyone! See you next time!

Language features 

Listen to today’s clip in full here.

Source: Today

horizontal / upright posture

Posture relates to position. It describes someone’s position when they are standing or sitting.

 • You should sit up straight at your desk! A bad posture can cause back pain.

Horizontal describes something which lies flat or level with the ground.  The opposite of horizontal is vertical. Upright is a synonym of vertical which. It’s commonly used when referring to posture.

to adapt

To adapt means ‘to change in accordance with something’.

 • After I had a baby I adapted my bike – it now has two seats instead of one!

To become adapted describes the process of changing when change is influenced by important factors.

 • Otters have become adapted to cold water. They have thick fur which keeps them warm.

anatomy

Anatomy is a noun used to refer to the structure of the body.

 • The anatomy of a shark is perfect for hunting in the sea. They have sharp teeth and can breathe underwater using gills.

The subject name for the study of bodily structure is also anatomy.

 • I need to leave or I will be late for anatomy class!

Why do penguins waddle?

3 Questions

Choose the correct answer.
సరైన జవాబు ఎంచుకోండి.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of Listen Here! when we will learn more useful language and practise your listening skills.
Listen Here! కార్యక్రమంలో మమ్మల్ని మళ్లీ కలిసి మీకుపయోగపడే భాషను నేర్చుకోండి, మీ శ్రవణ కౌశలానికీ పదును పెట్టుకోండి.

Session Vocabulary

 • waddle
  అటూ ఇటూ ఊగుతూ చిన్న అడుగులతో నడవడం

  stiff
  బిగుసుకుపోయి/బిరుసుగా వుండడం

  upright
  నిటారుగా 

  posture
  భంగిమ

  ungainly
  అసహ్యంగా/వికారంగా

  clumsy
  మొద్దులా ఉండడం/వికారంగా ఉండడం

  fossils
  శిలాజాలు

  anatomy
  శరీర నిర్మాణ శాస్త్రము

  to adapt
  రూపాంతరీకరించుకోవడం/అనుకూలంగా మార్చుకోవడం