Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 5

Can the behaviour of chickens teach us about our own behaviour? Some studies say it can! Today we are explaining the ideas behind this theory.

ਕੀ ਮੁਰਗਿਆਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਖੋਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

Session 5 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

What can chickens teach us about productivity?

Can the behaviour of chickens teach us about our own behaviour? Some studies say it can! Today we are explaining the ideas behind this theory.

ਕੀ ਮੁਰਗਿਆਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਖੋਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

Before you listen/Pre-listening

    Consider the following questions:
1) How might chickens and humans demonstrate similar behaviour?
2) In which parts of society are humans organised into structures of command?

Listen to the audio and take the quiz.

Show transcript Hide transcript

ਰਾਜਵੀਰ
Hello! Welcome to Listen Here! ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜਵੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

Tom
I’m Tom! Hi everyone! Now, chickens are not famous for being clever. In fact, if someone is foolish in English we often call them a ‘bird brain’. However, today we’re looking at what we can learn from chickens.

ਰਾਜਵੀਰ
That’s right. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਮੁਰਗਿਆਂ ਦੀ productivity ਯਾਨੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਗੇ।

Tom
The experiment looked at two flocks of chickens – an average flock and a ‘super-flock’.

ਰਾਜਵੀਰ
A flock ਮਤਲਬ ਮੁਰਗਿਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਭਾਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘super’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਗੇਤਰ ਵਜੋਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।

Tom
We can. ‘Super’ comes from ‘superior’, meaning ‘better’. So, the ‘super-flock’ was made of chickens chosen by scientists because they were the best at producing eggs. Or, we could say ‘laying’ eggs.

ਰਾਜਵੀਰ
The Joy of 9-to-5ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਿੱਪ ਸੁਣੋ।ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਆਪਣੇ ਪਰੀਖਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘Super-chickens’ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜਿਊਂਦੇ ਬਚੇ।

Researcher

He compares the two flocks over six generations. The average flock just gets better and better and better. Egg production increases dramatically. The super-flock of super-chickens, right, at the end of six generations all but three are dead. Because the other three have killed the rest.

Tom
She said ‘all but three’, which means most of the super-flock died! That’s not very ‘super’ at all!

ਰਾਜਵੀਰ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ‘all but’ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ : I could say ‘all but one of the staff are at work today’, as Phil is not here, but everyone else is!

Tom
And, interestingly, the average flock of chickens were fine! Their egg production actually increased dramatically.

ਰਾਜਵੀਰ
Dramatically ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾਟਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ‘increase’ ਜਾਂ ‘decrease’ ਹੋਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਵਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟੀ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ‘average flock’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਿਹਾ।

Researcher
He compares the two flocks over six generations. The average flock just gets better and better and better. Egg production increases dramatically.

Tom
She says ‘it just gets better and better and better’.

ਰਾਜਵੀਰ
Just gets ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਬਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। For example, English just gets easier and easier as you practise!

Tom

Right! She also repeats an adjective to show continuing improvement over time. The adjective, which is ‘better’ is stressed. ‘And’ is unstressed. Practise saying it with me.

better

and better

Better and better

Better and better and better

ਰਾਜਵੀਰ
Thanks! So, what can we humans learn from these chickens?

Tom
Good question – here is the last section of our clip. Which part of our lives does she suggest the experiment is similar to?

Researcher
The super-flock of super-chickens, right, at the end of six generations all but three are dead. Because the other three have killed the rest. They've achieved their individual productivity by suppressing the productivity of the rest. And that's what we do at work.

Tom
So, she compares the behaviour of the chickens to our own human behaviour at work.

ਰਾਜਵੀਰ
ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮੁਰਗੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

Tom
That’s right! I think her point is that only some people can be the best, or can be bosses, or can be managers. Not everybody can be at the top of a hierarchy.

ਰਾਜਵੀਰ
Hierarchy
ਮਤਲਬ ਆਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਰਜਾਬੰਦੀ। Hierarchical structures can be too competitive! Perhaps we need to work together more naturally?

Tom

Yeah, I agree. If everyone’s competing, we might create a dog-eat-dog environment.

ਰਾਜਵੀਰ
Dog-eat-dog environment  ਮਤਲਬ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫ਼ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਤਣਾਅ ਭਰੀਆਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Is there a more positive way we can describe hierarchies?

Tom
Yes there is, and it’s about chickens! When chickens eat, we say that they ‘peck’. We use the phrase ‘pecking order’ to describe hierarchies in more informal, more positive way. Just like the average chickens in the experiment!

ਰਾਜਵੀਰ
Oh! So, are you at the top of the BBC pecking order?

Tom
No, I’m not! The editor’s at the top of the pecking order! And he won’t be very happy if our programme’s too long!

ਰਾਜਵੀਰ
That’s right! Thanks for listening everyone! Bye!

Tom
Bye! See you next time!

Language features

Listen to today’s clip in full here.
Source: The Joy of 9-to-5.

super-

Super’ is an adjective which means ‘superior’, or better. We can use as prefix to suggest a stronger, bigger or better version of something. It can be hyphenated or not, depending on the subject.

The super-chickens in the experiment were chosen due to their high levels of productivity.

Our new farming methods are very effective! We have a superabundance of food this year!

Posture relates to position. It describes someone’s position when they are standing or sitting.

- You should sit up straight at your desk! A bad posture can cause back pain.
Horizontal describes something which lies flat or level with the ground.  The opposite of horizontal is vertical. Upright is a synonym of vertical which. It’s commonly used when referring to posture.

all but [+ number]

We can say ‘all but’, plus a number, to mean ‘all except’. We often use the preposition ‘of’ to describe the group they come from.


All but two of the class did the homework. The pair who didn’t do it received detention.
 
 
We can also use all but without a preposition, although this is less common.

A: How many students did the homework?
B: All but two.

repeated adjectives

We often repeat adjectives to show a continuing trend or progression over time. These most often relate to size or quantity.

My granddaughter gets bigger and bigger every time I see her!
She’s eating more and more as she gets older!

This episode contains an example of an adjective being said three times. However, as a rule, we normally just say the adjective twice.

to just get

We use ‘just get’, plus an adjective, to mean ‘continue to become’.

As the day continues I just get more tired!

We often use this structure with repeated adjectives (see above).

I stopped watching the film; it just got worse and worse.

What can chickens teach us about productivity?

3 Questions

Choose the correct answer.
ਸਹੀ ਜੁਆਬ ਚੁਣੋ।

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of Listen Here when we will learn more useful language and practise your listening skills.
Listen Here ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ , ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਂਗੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।

Session Vocabulary

 • bird-brain
  ਉਹ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੂਰਖ ਹੋਵੇ

  flock
  ਮੁਰਗੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ

  to lay (eggs)
  ਅੰਡੇ ਦੇਣ ਲਈ 

  to increase dramatically
  ਨਾਟਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

  hierarchy
  ਆਹੁਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜਾਬੰਦੀ

  hierarchical
  ਦਰਜਾਬੰਦ

  a dog-eat-dog environment
  ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਤਾਮਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ

  a pecking order
  ਕੁਦਰਤੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ