Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 3

Penguins have a distinctive walk, or ‘waddle’. Today we discover the scientific theory that explains why penguins waddle.

ਪੈਨਗੁਇਨਜ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਤੋਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ‘waddle’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੈਨਗੁਇਨਜ਼ ਵਲੋਂ ਛੋਟੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਝੂਮ ਕੇ ਚੱਲਣ ਪਿਛਲੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।

Session 3 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

Why do penguins waddle?

Penguins have a distinctive walk, or ‘waddle’. Today we discover the scientific theory that explains why penguins waddle.

ਪੈਨਗੁਇਨਜ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਤੋਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ‘waddle’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੈਨਗੁਇਨਜ਼ ਵਲੋਂ ਛੋਟੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਝੂਮਕੇ ਚੱਲਣ ਪਿਛਲੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।

Before you listen/Pre-listening

1) How many words can you think of that describe penguins and the way that they walk?

2) How can scientists compare animals today to animals in the past?

Listen to the audio and take the quiz.

Show transcript Hide transcript

ਰਾਜਵੀਰ
Hello! Welcome to Listen Here! ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜਵੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ।

Tom
And hello again everyone, I’m Tom. Good news for animal lovers! Today we are discussing penguins and asking the question ‘why do penguin waddle?'

ਰਾਜਵੀਰ
To waddle - ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਝੂਮਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨੋਰੰਜਕ ਤੋਰ ਹੈ।

Tom
Let’s listen to the first part of today’s clip from BBC Radio 4’s Today Programme! The reporter is in the zoo.

ਰਾਜਵੀਰ
Good idea! ਅੱਜ ਪੇਸ਼ਕਰਤਾ London Zoo ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਨਗੁਇਨਾਂ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਰ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਜਰਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਝੂਮਕੇ ਚੱ ਲਣ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। 

Presenter
With its tiny legs and stiff, upright posture a penguin has a waddle that's more than a little ungainly. But by installing a high-tech track in London Zoo, scientists will measure every tiny movement the birds make.

Tom
Did you hear that penguin? She mentions posture

ਰਾਜਵੀਰ
Posture ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਖੜਦੇ ਜਾਂ ਬੈਠਦੇ ਹੋ।ਉਸ ਨੇ ਪੈਨਗੁਇਨਾ ਲਈ ‘stiff’,ਮਤਲਬ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ‘upright’ਯਾਨੀ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ।

Tom
And she also describes the waddle as ‘ungainly’.

ਰਾਜਵੀਰ
Ungainly ਯਾਨੀ ਭੱਦਾ ਜਾਂ ਬਦਸੂਰਤ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ  ‘awkward’ ਅਤੇ  ‘clumsy’ ਸ਼ਬਦਾਂ  ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ।

Tom
The presenter actually uses a phrase before ‘ungainly’. But, what is it? Listen again after ‘the penguin has a waddle’…

Presenter
With its tiny legs and stiff, upright posture a penguin has a waddle that's more than a little ungainly.

Tom
She said ‘that’s more than a little ungainly’.

ਰਾਜਵੀਰ
More than a little
, ਇਥੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ‘quite’ ਭਾਵ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ। Why doesn’t she say ‘quite ungainly’? That’s much simpler!

Tom
Well, we often say this when we want to suggest something slightly negative in a more positive manner. Plus, the rhythm sounds good. Say with me to practise!

‘a little’
‘more than a little’
‘more than a little ungainly’!

Can you give us an example now?

ਰਾਜਵੀਰ
Hmm… Working with you is more than a little difficult, sometimes! ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੁਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  

Tom
We can find stones or rocks with animal remains inside them. What’s the name for these? Let’s listen again!

Presenter 
But by installing a high-tech track in London Zoo, scientists will measure every tiny movement the birds make. The researchers will then compare this data with penguin fossils.

Tom
Aha! She said penguin fossils!

ਰਾਜਵੀਰ
A fossil ਮਤਲਬ ਬਚੇ ਹੋਏ ਕੰਕਾਰ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਪੈਨਗੁਇਨਾਂ ਦਾ ‘stiff, upright posture’ ਹੈ ਅਤੇ ‘tiny legs’ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਹਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਪੈਨਗੁਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਸੁਣ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

Presenter
The researchers will then compare this data with penguin fossils. They think that the ancient birds didn't waddle and had a more horizontal posture with different leg anatomy. The scientists suspect that as modern-day penguins became better adapted to swimming, they became more clumsy on land.

Tom

So, they aren’t the same!We’ve heard how modern penguins have an upright posture. Penguins in the past were the opposite!  They had a horizontal posture.

ਰਾਜਵੀਰ
Horizontal, ਮਤਲਬ ਚਪਟਾ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਲੇਟਵਾਂ।  Which means they were lying flat!

Tom
Right! Their legs have probably adapted over time as their posture changed.

ਰਾਜਵੀਰ
To adapt ਮਤਲਬ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਢੱਲ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘adapt to’ ਦੇ ਨਾਲ  ਕਿਸੇ ‘ noun’ ਜਾਂ ‘verb‘ ਦੇ ਨਾਲ ‘-ING‘ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਪੈਨਗੁਇਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਢੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

Presenter
The scientists suspect that as modern-day penguins became better adapted to swimming, they became more clumsy on land.

Tom
So, penguins adapted to swimming. This means the anatomy,or structure, of their legs changed to become more suitable for water.

ਰਾਜਵੀਰ
And that’s why they’re clumsy, ਮਤਲਬ ਬੇਝੰਗੇ ਹਨ!

Tom
Exactly! So, have you adapted to presenting Listen Here yet?

ਰਾਜਵੀਰ
I think I’ve adapted by now! And we hope your ears are adapting to our show!
ਚਲੋ ਅੱਜ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਇਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ! ਟੌਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਹੋ!

Tom
Bye everyone! See you next time!

Language features

Listen to today’s clip in full here.

Source: Today

horizontal / upright posture

Posture relates to position. It describes someone’s position when they are standing or sitting.

- You should sit up straight at your desk! A bad posture can cause back pain.
Horizontal describes something which lies flat or level with the ground.  The opposite of horizontal is vertical. Upright is a synonym of vertical which. It’s commonly used when referring to posture.

to adapt

To adapt means ‘to change in accordance with something’.

- After I had a baby I adapted my bike – it now has two seats instead of one!


To become adapted
describes the process of changing when change is influenced by important factors.

- Otters have become adapted to cold water. They have thick fur which keeps them warm.

anatomy

Anatomy is a noun used to refer to the structure of the body.

- The anatomy of a shark is perfect for hunting in the sea. They have sharp teeth and can breathe underwater using gills.

The subject name for the study of bodily structure is also anatomy.

- I need to leave or I will be late for anatomy class!

Why do penguins waddle?

3 Questions

Choose the correct answer.
ਸਹੀ ਜੁਆਬ ਚੁਣੋ।

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of Listen Here when we will learn more useful language and practise your listening skills.
Listen Here ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ , ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਂਗੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।

Session Vocabulary

 • waddle
  ਛੋਟੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਝੂਮਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰਨਾ

  stiff

  ਸਖ਼ਤ

  upright
  ਸਿੱਧਾ

  posture
  ਬੈਠਣ ਉੱਠਣ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਅੰਦਾਜ਼

  ungainly
  ਮਾੜਾ/ਬੁਰਾ

  clumsy
  ਬੇਢੰਗਾ

  fossils
  ਜੀਵ-ਅੰਸ਼

  anatomy
  ਅੰਗ-ਵਿਗਿਆਨ

  to adapt
  ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ