Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 21

Today we are discussing ways we can improve our memory.
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। 

Session 21 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

How can we improve our memory with a pencil?

Today we are discussing ways we can improve our memory.
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।

Before you listen/Pre-listening

Consider the following questions:
- How do you remember the things you need to do?
- What else can you do with a pencil, apart from drawing?

Listen to the audio and take the quiz.

Show transcript Hide transcript

ਰਾਜਵੀਰ
Hello! Welcome to Listen Here! ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜਵੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ  ਖ਼ਬਰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

Rob
Hi

ਰਾਜਵੀਰ
What are you doing, Rob?
 
Rob

I’m writing a to-do list.

ਰਾਜਵੀਰ
A to-do list ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ। You’re normally good at remembering what you need to do.

Rob
I’m really busy at the moment. If I don’t write things down, I forget them!

ਰਾਜਵੀਰ
ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਿੱਪ BBC Radio 4 ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  All in the Mindਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਇਕ ਰਿਸਰਚਰ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?

Insert
The researchers basically show that you get people to draw objects, or draw lists of objects, and in comparison to where you just write down the list, drawing has this really powerful impact. One of the things that happens is by drawing these particular objects that it leads to this increased contextual representation of the object in one's mind.

Rob
So, apparently drawing a list of objects is the easiest way to remember them. He says drawing lists ‘has a really powerful impact’.

ਰਾਜਵੀਰ
ਕਲਿੱਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਡਰਾਇੰਗ ਅਤੇ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ।

Insert
…and in comparison to where you just write down the list, drawing has this really powerful impact.

Rob 
He says ‘in comparison to’.

ਰਾਜਵੀਰ
ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ  ਸ਼ਬਦਾਂ ‘in comparison to’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। So, Tom, in comparison to British food, I think Indian food is much better!

Rob
Ha! Good example. We could also use ‘as opposed to’. I could say ‘drawing has a powerful impact on memory, as opposed to just writing’.

ਰਾਜਵੀਰ
Let’s continue. As opposed to writing, ਵਕਤਾ ਨੇ ਡਰਾਇੰਗ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ?

Insert
Drawing has this really powerful impact. Ah, so there's pictorial aspects, there's verbal aspects, there's many different codes which the authors talk about which lead to this increased representation. It makes a lot of intuitive sense, the idea that if you have encoded something in a greater level of detail, it's likely you are more likely to remember it.

Rob
So, he mentions that drawing provides us with a greater level of detail, which leads to increased representation of objects.

ਰਾਜਵੀਰ
Increased representation
  ਮਤਲਬ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਤਾ। Which repeated word leads to this increased representation? Listen again.

Insert
Ah, so there's pictorial aspects, there's verbal aspects, there's many different codes which the authors talk about which lead to this increased representation.

Rob
He repeated the word ‘aspects’.He said ‘pictorial aspects’ and ‘verbal aspects’.

ਰਾਜਵੀਰ
Aspects
ਮਤਲਬ  ਪਹਿਲੂ। Pictorial ਮਤਲਬ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਤੇ verbal ਮਤਲਬ  ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਹਿਲੂ।.

Rob
So, by considering different aspects of an object, such as how it looks and the words we use to describe it, our brain is more engaged and more likely to remember details.

ਰਾਜਵੀਰ
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ‘codes’ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਸ਼ਬਦ ‘code’ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

Insert
It makes a lot of intuitive sense, the idea that if you have encoded something in a greater level of detail it's likely you are more likely to remember it.

ਰਾਜਵੀਰ
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ‘encoded’ ਮਤਲਬ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਯੋਗ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

Rob
There’s another use, too! If you ‘encode’ a foreign language, it means that you know how to use it correctly.

ਰਾਜਵੀਰ
So, the grammar we teach you today will help you to encode your future speech in English!

Rob
Hopefully, yes!

ਰਾਜਵੀਰ
ਚਲੋ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਵਾਧੂ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ? ‘It makes a lot of sense’.

Insert
It makes a lot of intuitive sense, the idea that if you have encoded something in a greater level of detail it's likely that you are more likely to remember it.

Rob
He said ‘it makes a lot of intuitive sense’. ‘Intuitive’ means based on feelings rather than facts. And I agree - it does feel as if drawing things could aid memorising them.

ਰਾਜਵੀਰ
So, Tom, I’m going to use my intuition,  ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਪੂਰਵਭਾਵਨਾ, here. It feels like we are out of time!

Rob
We are! Bye everyone!

ਰਾਜਵੀਰ
ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖੇ ਨਵੇਂ ਸਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦਹੁਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। to-do list, in comparison to, as opposed to, aspect, pictorial, verbal, code, intuitive ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। See you next time! Bye!

Language features

in comparison to

In comparison to is a phrase we use to compare something against something else. After ‘to’ we use a noun or noun phrase.

 • When you look at our prices in comparison to our competitors, you’ll realise that this is a much cheaper place to shop!

A similar expression is compared to. This uses the verb form, compare, and is less formal that using the noun form of in comparison to.

 • Compared to England, Spain is really a rather hot country!

as opposed to

As opposed to is used to introduce a contrasting comparison. Other similar phrases are ‘instead of’ or ‘rather than’, although both of these are less formal than as opposed to.

 • As opposed to just voting for the same political parties each year, perhaps it’s time to broaden our minds and listen to both sides of the debate.
 • Son, I’m happy you’re taking steps to improve your future, as opposed to just lying in bed all day. 

aspect

In basic terms, an aspect is a part of something.

 • I do get tired of marking books, but I suppose that’s just one of the aspects of being a teacher.

It can also refer to the ways that something appears.

 • There’s a bright, happy aspect to this school in summertime.

Aspect can also refer to direction.

 • I just can’t think of a way out of this situation. I’ve examined it from every aspect! I’ll just have to tell the police what really happened.

How can we improve our memory with a pencil?

3 Questions

Choose the correct answer.
ਸਹੀ ਜੁਆਬ ਚੁਣੋ। 

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of Listen Here! when we will learn more useful language and practise your listening skills.
Listen Here ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ , ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਂਗੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।

Session Vocabulary

 • to-do list
  ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ

  aspect
  ਪਹਿਲੂ

  pictorial
  ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੂਪਾਂਤਰਣ

  verbal
  ਜ਼ੁਬਾਨੀ

  code
  ਕੋਡ

  intuitive
  ਅਨੁਭਵ