Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 11

Have you ever wondered why sometimes time goes fast, while sometimes it goes slowly? Well Listen Here To find out!
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿੰਦਾਂ ਪਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰੁੱਕ ਜਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਚਲੋ ਇਥੇ ਸੁਣਕੇ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

Session 11 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

Why does time seem to pass at different speeds?

Why does the weekend seem to go so quickly, while the weekdays go so slowly?
ਭਲਾਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਨ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਮਾਂ ਹੌਲੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

Before you listen/Pre-listening

Consider the following questions:

 • What activities seem to go fast for you?
 • What activities seem to go slowly?

Listen to the audio and take the quiz.

Show transcript Hide transcript

ਰਾਜਵੀਰ
Hello! Welcome to Listen Here! ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜਵੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖ਼ਬਰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

James
And I’m James – welcome back!

ਰਾਜਵੀਰ
ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਯਾਨੀ ਵਕਤ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। So James, what makes time go very slowly for you?  

James

Well, when I’m taking a very long bus journey, time goes by so slowly. How about you?

ਰਾਜਵੀਰ
ਮੇਰਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਬੀਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

James
Yes! I’ve found that too – I wonder why certain activities make time move more slowly?

ਰਾਜਵੀਰ
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰJohn McCarthy ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਿਬਨਾਨ ਕੈਦ captivityਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਗਏ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ Claudia Hammond ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ।

Presenter 
John McCarthy was a British journalist taken hostage in Lebanon, in 1986. He was held for more than five years, five long years, which passed very slowly, yet, somehow, also flashed by.

James
How strange! The presenter said that John McCarthy’s five years in prison ‘flashed by’! If something flashes by, it goes very quickly!

ਰਾਜਵੀਰ
Flash by ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਲ-ਝੱਟ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣਾ। Five years in prison is a very long time,  so it’s surprising that it flashed by! 

James
Let’s listen to that sentence again. How does the presenter say ‘was’?

Presenter
John McCarthy was a British journalist taken hostage in Lebanon, in 1986. He was held for more than five years.

James
The speaker said ‘was’ a weak form of ‘was’. He said, ‘was held’ – Repeat after me.

was

was held

ਰਾਜਵੀਰ
Let’s continue to listen. ਉਸਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ?

John McCarthy
I was in solitary confinement underground for 2 or 3 months, so no daylight. Suddenly, one would wake up one day and think, another month gone, just like *click* that.

ਰਾਜਵੀਰ
What does he mean? ‘Just like *click* that'?

James
When something happens like *click* that, it happens very quickly or immediately.

ਰਾਜਵੀਰ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੁੱਟਕੀ ਬਜਾਕੇ ‘click’ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। What verb does he use to say time moves slowly?

John McCarthy
It was extremely dull, and most of the time there was nothing going on, as indeed, often when one’s bored, time does seem to drag.
 
James
He said ‘time seems to drag’ – we can use the verb ‘drag’ when saying that time moves very slowly.

ਰਾਜਵੀਰ
Time dragsਮਤਲਬ ਵਕਤ ਦਾ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣਾ। ਖ਼ੈ ਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਿੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਲੇਖਕ Claudia Hammond ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਮਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਲਾਂ ਚ ਹੀ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੀਤਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ।

Claudia Hammond
We judge how much time has passed by how many new memories we can make within a certain time period. The more memories we’ve made that are new, the longer we assume that time was.

ਰਾਜਵੀਰ
ਅਸੀਂ ਬੀਤ ਰਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸ਼ਬਦ 'pass' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

James
Oh! I understand now! Our perception of time depends on how many new experiences we have! I wonder if there’s a way to slow time down?

ਰਾਜਵੀਰ
Slow time down ਮਤਲਬ ਵਕਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣਾ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੂਰਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ। Good question James – I wonder if there is a way to slow time down so we can make the most of the day, ਮਤਲਬ ਦਿਨ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣਾ, ਵਕਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ।

Claudia Hammond
One way of making time seem as if it was slow down for you is to fill your time with lots of new activities and to not keep doing the same things again. Now the some things you have to keep doing again and again like going to work, but any time you do get a choice, if you can spend your weekend filling it with loads of new different activities, it will go fast at the time because you’re having fun.

ਰਾਜਵੀਰ
To fill your timeਮਤਲਬ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਕਤ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾ ਕਰਨਾ।

James
Well, there you have it! If you want to make the most of your weekends, you have to try lots of new things!

ਰਾਜਵੀਰ
I’ll do that James! ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਚਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਰਹੋ। Bye! 

Language features

time passes 

the verb ‘pass’ is used with time to mean ‘time goes by’.

I love my job, so time passes really quickly.

I have a long train journey every morning, which passes really slowly

Time goes by like *click* that

In English, you can click your fingers to say time passes very quickly. 

I was so busy at work today, it went like *click* that.

- After I had a baby I adapted my bike – it now has two seats instead of one!

Time drags

The verb ‘drag’ can be used to mean that time moves slowly. 

The meeting really dragged – the speaker was not very interesting and spoke very slowly.

Time (time) flashes by

If time ‘flashes by’, this means it goes very quickly 

Our holiday in the Caribbean was fantastic! But it flashed by too quickly! 

To fill your time

‘Fill your time’ means to include lots of activities in the time you have available – this is the opposite of ‘waste time’. 

Now that she was retired, she had to find ways to fill her time.

Why does time seem to pass at different speeds?

3 Questions

Choose the correct answer.
ਸਹੀ ਜੁਆਬ ਚੁਣੋ।

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of Listen Here when we will learn more useful language and practise your listening skills.
Listen Here ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ , ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਂਗੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।

Session Vocabulary

 • captivity
  ਕੈਦ/ਗ਼ੁਲਾਮੀ

  time period
  ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ

  taken hostage
  ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣਾ