Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 7

Robots can often look like humans, but how does this make us feel? Listen on to learn great language around this topic.
રોબૉટ ઘણીવાર મનુષ્ય જેવા દેખાય છે, પરંતુ વાતથી આપણે કેવો અનુભવ થાય છે? આ વિષય સાથે સંલગ્ન મહત્ત્વની ભાષા શીખવા માટે સાંભળો.

Session 7 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

What happens when we see robots that look like us?

Robots can often look like humans, but how does this make us feel? Listen on to learn great language around this topic.
રોબૉટ ઘણીવાર મનુષ્ય જેવા દેખાય છે, પરંતુ વાતથી આપણે કેવો અનુભવ થાય છે? આ વિષય સાથે સંલગ્ન મહત્ત્વની ભાષા શીખવા માટે સાંભળો.

Before you listen/Pre-listening

Consider the following questions:
1) What image do you think of when you hear the word ‘robot’?
2) How would a robot with a human face and body make you feel?

Listen to the audio and take the quiz.

Show transcript Hide transcript

પ્રેઝન્ટર
હેલ્લો એન્ડ Welcome to Listen here! આ એક એવો કાર્યક્રમ છે જ્યાં તમે શીખશો અંગ્રેજી સમાચારોની અંદર ઉપયોગમાં લેવાતા ભાષા વિશે. હું છું રીષી.

Tom
And I’m Tom, hi everyone!

પ્રેઝન્ટર
Let me ask you a question. Do you like robots? ગુજરાતીમાં robots નો અર્થ થાય છે મનુષ્યાકૃતિ યંત્ર. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો માનવી જેવું વર્તન કરતું યંત્ર.

Tom
Robots? I suppose – think about all the robots in factories. They’re useful.

પ્રેઝન્ટર
What about if a robot looks like a friend, or a parent?

Tom
Agh, no! That’s really weird.

પ્રેઝન્ટર
I thought you might say that! Today’s clip is from BBC Radio 4’s The Why Factor. મિત્રો, વક્તા એક psychologist એટલે કે મનોવિજ્ઞાની છે અને તે રોબૉટને માનવીઓ સાથે relatable કરી શકાય કે નહીં તે વિશે ચર્ચા કરી રહી છે. ગુજરાતીમાં relatable નો અર્થ થાય છે કોઈ બાબત અથવા વસ્તુ સાથે અનુરૂપ કરવું.

Insert
The overall idea of making something relatable is a good one. But it’s when those features become almost too close for comfort that they become unsettling rather than friendly and welcoming. There is a point at which rather than liking them more you start to reject them.

Tom
She said we can find robots unsettling. When they look like us, they’re ‘too close for comfort’.

પ્રેઝન્ટર
Unsettling એટલે અસ્વસ્થ કરતી બાબત અથવા વસ્તુ. અભિવ્યક્તિ too close for comfort એવી પરિસ્થિતિનું વર્ણન કરે છે જ્યાં કોઈ વસ્તુની નજીક હોવાના કારણે તમે ચિંતા અથવા ડરનો અનુભવ કરો છો.

Tom
So, if my boss began to ask me about my love life that might be too close for comfort.

પ્રેઝન્ટર
Right!

Tom
I also like her expression, ‘there is a point at which’. This expression suggests a change in something.

પ્રેઝન્ટર
Right! આ કિસ્સામાં જે પરિવર્તનની વાત છે તે આપણાં દૃષ્ટિકોણ વિશે છે. મહિલા કહે છે કે રોબૉટમાં જ્યારે માનવીય લક્ષણિકતાઓ હોય ત્યારે તેને પસંદ કરવાની જગ્યાએ આપણે તેને નાપસંદ કરવાનું શરૂ કરી નાંખીએ છે. That’s the point at which we change our opinion, right?

Tom
Correct!

પ્રેઝન્ટર
OK. There’s a point at which we need to move on. ચાલો ફરીથી મહિલાને સાંભળીએ તો જાણીએ કે રોબૉટ આપણી લાગણીઓ પર શું અસર કરે છે.

Insert
So, if you imagine a typical factory robot, you don’t really think of it as a person. If you then humanise that by making it more friendly, giving it, eventually, a face and hair and smiling eyes, you would expect that your liking for it would just continue to increase. But it actually doesn’t. There’s a point at which your emotional response dips off sharply and rather than it being appealing, you really don’t like it, you want it to go away.

Tom
She talks about our emotional response to robots. She says our emotional response dips off sharply when we see humanised robots.

પ્રેઝન્ટર
Humanise એટલે કોઈ વસ્તુને વધુ માનવીય અને સુસંસ્કૃત બનાવવું. Dip off એક phrasal verb છે જેનું અર્થ થાય છે પતન. It’s commonly used with the adverb, sharply.

Tom
So, when our emotions dip off, they decline sharply.

પ્રેઝન્ટર
I hope our audience numbers don’t dip off sharply! એક ધારણાં કે લાકો રોબૉટ સાથે વધુ સુપરિચિત થઈ જશે એ વિશે જણાવવા માટે મહિલાં ‘would’ નો ઉપયોગ કરે છે. Listen again, how does she pronounce ‘would’?

Insert
If you then humanise that by making it more friendly, giving it, eventually, a face and hair and smiling eyes, you would expect that your liking for it would just continue to increase.

Tom
She uses would, a short form of would. Say it with me.

‘expect’

‘would expect’

‘you would expect’

I would expect you’d like to continue?

પ્રેઝન્ટર
જતાં પહેલાં ચાલો જોઈએ કે મહિલાં કઈ રીતે વિરોધાભાસી વિચારો રજૂ કરે છે. આજે આપણે બે વાક્યો સાંભળ્યા. કયા શબ્દો વિરોધાભાસી વિચારો રજૂ કરે છે? જાણાવા સાંભળો.

Insert
There is a point at which rather than liking them more you start to reject them. There’s a point at which your emotional response dips off sharply and rather than it being appealing, you really don’t like it, you want it to go away.

Tom
She says rather than!

પ્રેઝન્ટર
Rather than વિરોધાભાસી વિચારો સૂચવે છે. Tom, rather than continuing, perhaps we should try to finish today’s show?

Tom
Well, I’d prefer to continue rather than stop, but that’s OK. All this talk about human robots is making me feel very unsettled.

પ્રેઝન્ટર
Thanks for joining us everyone!

Tom
Thanks and see you next time!

Language features

Listen to today’s clip in full here
Source: The Why Factor

too close for comfort

If something is too close for comfort, it makes us feel worried or frightened because it is very close to us. We can use this expression to describe things which are physically close to us.

 • That car nearly hit me! It was too close for comfort!

We can also use it figuratively to suggest unwanted familiarity or similarity.

 • Robots with faces scare me. They look a little too close for comfort!

a point at which

A point at which is a fixed expression which suggests an instance immediately before change. We can use this expression in different tenses by changing the form of [to be] which comes before.

 • I like working freelance, but now I’ve had a son I work full-time. There’s a point at which one needs a stable income.
 • After being with my husband for ten years, there was a point at which I wanted to be free. We are now divorced.

rather than

We use rather than to introduce a contrasting idea. It is often used with parallel structures. A parallel structure is when two things (nouns, adjectives etc.) are directly contrasted to each other.

 • Rather than going to the cinema, let’s go the restaurant.
 • I prefer drinking tea rather than coffee.

What happens when we see robots that look like us?

3 Questions

Choose the correct answer.
નીચેના સવાલોના સાચો જવાબ આપો.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of Listen Here! when we will learn more useful language and practise your listening skills.
આવાં જ બીજા રસપ્રદ ટૉપિક્ સાથે ફરીથી મળીશું Listen Here! માં, જ્યાં શીખશો સંવાદ માટે જરૂરી અને મહત્ત્વની ભાષા.

Session Vocabulary

 • robots
  મનુષ્યાકૃતિ યંત્ર

  relatable
  કોઈ બાબત અથવા વસ્તુ સાથે અનુરૂપ કરવું

  unsettling
  અસ્વસ્થ કરતી બાબત અથવા વસ્તુ

  to dip off
  પતન

  to humanise
  કોઈ વસ્તુને વધુ માનવીય અને સુસંસ્કૃત બનાવવું