Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 8

Listen to find out how to talk about someone’s personality in English.
ጽን ኢልኩም ብምሰማዕ ከመይ ጌርኩም ብእንግሊዝኛ ብዛዕባ ናይ ሓደ ሰብ ባህሪ ምዝራብ ክትክእሉ ተኸታተሉ።

Sessions in this unit

Session 8 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

How do I talk about someone’s personality?

ቅድሚ ምስማዕኩም፡ ነዞም ዝስዕቡ ቃላት ካብዚ ሳጹን ክፍሊ መዝገበ ቃላት ከምዝተረድኣኩም ኣረጋግጹ።

1. lazy
2. shy
3. quiet

ናይ ሎሚ መድብ ብምስማዕ፣ ነዞም ዝስዕቡ ሕቶታት መልሱ።

• Who in the family is lazy?
• Who in the family is quiet?
• Who in the family is shy?

ጽን ኢልኩም ብምስማዕ፡ መልስታትኩም ገምግሙ። ካብኡ ኣብ ታሕቲ ቀሪቡ ምስ ዘሎ ጽሑፍ ኣወዳድርዎ።

Show transcript Hide transcript

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ሰላም፣ እንቋዕ ናብ መደብ How do I… ብድሓን መጻእኩም። ኣነ ተኽልማርያም በኪት ኢየ፤ ምሳና’ውን ፊል ኣሎ።

Phil
Hello, everybody. Welcome!

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ኣብዚ ክፋል እዚ፡ ዝተፈላለየ ኣገላልጻ ባህርያት ደቂ ሰባት ክንምሃር ኢና። በዞም ብዛዕባ ባህርያት ሰባት ዝገልጹ ዘሎዉ ንጀምር። ነዞም ባህርያት ኣባላት ስድራ ቤቶም ዝገልጹ ዘሎዉ ንስማዕ።

What's your brother like?
He’s so friendly, but he’s a little lazy.

What’s your mother like?
She’s funny, but a little shy.

What’s your father like?
He’s too serious and so quiet.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
እንታይ ይመስለኩም? ብዙሕ ባህርያት ሰብ ዝገልጹ ቃላት ኣለዉ። መጀመርታ ክንፈልጦ ዘሎና፡ ነፍስ ወከፍ ዝርርብ ‘what is he or she like?’ ብዝብል ሕቶ ይጅምር። ‘is like’ ዝብል ቃል ባህርያት ደቂ ሰባት ንምግላጽ ንጥቀመሉ። ንፊል ብምስማዕ ነዘን ዝስዕባ ሕቶታት ንለማመድ።

Phil
Listen carefully to the pronunciation of ‘what’s’. Listen and repeat.
What’s he like?

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ብጣዕሚ ጽቡቕ፡ እቲ ቀዳማይ ሰብ፡ ብከመይ ከም እተገልጸ ትዝክሩዶ? ደጊምና ንስማዕ።

He’s so friendly, but he’s a little lazy.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ባህርያት ናይቲ ሰብኣይ ንምግላጽ ክልተ ቃላት ኣብ ጥቕሚ ውዒለን። ቀዳመይቲ ዝሰማዕናያ ቃል ሕዉስ ‘friendly’ ትብል እያ። ቅድሚ ‘friendly’ ዝነበረት ቃል ሰሚዕኩማ’ዶ? እወ ‘so’ እያ ነራ። እዛ ቃል እዚኣ ንገለ ክፋል ባህርያት ናይ ሰብ ከነጉልሕ ምስ እንደሊ ንጥቀመላ። እታ ካልኣይቲ ገላጺት ቃል እንታይ እያ ነይራ?

Phil
It was ‘lazy’. Did you hear the word in front of this word?

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
እታ ካልኣይቲ ገላጺት ቃል ከኣ ‘a little’ እያ። እዛ ቃል እዚኣ ብዛዕባ ሓደ ሰብ ኣሉታዊ መግለጺ ንምሃብ ትጠቕመና።

Phil
That’s right, so we can say ‘a little lazy’ and ‘a little silly’. Let’s practise saying that whole sentence. Listen and repeat.
He’s so friendly, but he’s a little lazy.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ብጣዕሚ ጽቡቕ፡ እዚ ዝስዕብ ዝርርብ ብሓደ ዓይነት ሕቶ ይጅምር። ንከታተል።

What’s your mother like?

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ሕጂ እታ ሰበይቲ ብኸመይ ኣገባብ ከምዝተገልጸት ንስማዕ።

She’s funny, but a little shy.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ኣብዚ ክልተ ቃላት ‘funny’ ከምኡ’ውን ‘shy’ ኣለዋ። እዘን ቃላት እዚኣተን ኣሉታዉን ኣዎንታዉን ባህርያት ብሓደ ክንገልጽ ምስ እንደሊ ንጥቀመለን።

Phil
Yes, so I could say that you are a little lazy, but so friendly.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
የቐንየለይ. . . ከም ዝመስለኒ።

Phil
Let’s practise saying whole sentence. Repeat after me.
She’s funny, but a little shy.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ኣብ ናይ መወዳእታ ዝርርብ ሓደ ዓይነት ሕቶ ሓቲታ። መልሲ ኣብዚ ኣሎኩም።

He’s too serious and so quiet.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
‘Too’ ዝብል ቃል፡ ሓደ ነገር ዝዛየደ ወይ ዝበዝሐ ምዃኑ ንምሕባር ንጥቀመሉ። ስለዚ ኣሉታዊ ባህርያት ንምግላጽ ይጠቕመና።

Phil
So, I can say somebody is ‘too loud’, or ‘too old’.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ኣብ መወዳእታ ‘too serious’ ከምኡ’ውን ‘so quiet’ ዝብላ ቃላት ኣለዋና። ክልቲአን ኣሉታዊ ባህርያት ንምግላጽ ይሕግዛና። ‘and’ ብምጥቃም ድማ ከነተኣሳስረን ንኽእል።

Phil
That’s right. So we can say somebody is ‘too quiet and a little lazy’.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ብጣዕሚ ጽቡቕ፡ ሎሚ ከመይ ጌርኩም ብዛዕባ ባህርያት ደቂ ሰባት ከምትዛረቡ ተማሂርኩም ኣለኹም። ተሪፉ ዘሎ ልምምድ ምግባር እዩ። ሓደ ሰብ ሓውኹም እንታይ ከም ዝመስል ከም ዝሓተተኩም ጌርኩም ሕሰቡ። ንከታተል።

What’s your brother like?

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ሓውኹም ብሩኽን ጥዑምን ምዃኑን ንኻልእ ሰብ ንገሩ። መልስታትኩም ምስ ናይ ፊል ኣወዳድርዎ።

Phil
He’s friendly.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ተመሳሳሊ’ዶ ኢልኩም? ካልእ ከኣ ንፈትን፡ ሓውኹም መስሓቕ ምዃኑ ንገሩ።

Phil
He’s funny.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
መልስኹም ከም ናይ ፊል እንተኾይኑ፡ እንቋዕ ሓጎሰኩም። ግዜና ኣብ ምእኻሉ ስለዝኾነ ክንፋነወኩም። እንተኾነ ግን ‘too’, ‘so’, ‘a little’ ዝብላ ቃላት እንዳ ተጠቐምኩም ልምምድ ቀጽሉ።

Phil
Good idea! Goodbye everyone!

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
Goodbye!

Learn more!

1. ‘Be like’ እንታይ ማለት ኢዩ፧

ነዚ ቅጺ እዚ ንናይ ዝኾነ ሰብ ባህሪ ንምሕታት ንጥቀመሉ። እቲ ሕቶ ከኣ ከምዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ኢዩ።

• What’s he like?
• What’s she like?

2. ‘So’, ‘too’ ከምኡ እውን ‘a little’ ብኸመይ ክጥቀመሎም ይኽእል፧

‘So’ ንዝተወሰነ ዓይነት ምትኳር ንጥቀመሉ። ምስ ‘very’ ከኣ ተመሳሳሊ ትርጉም ኣለዎ።

• He is so kind.

ናይ ሓደ ሰብ ፍሉይን ዝያዳን ብቕዓትን ንምንጋር ‘too’ ንጥቀም። ‘too’ ምስ እንጥቀም መብዛሕትኡ ግዜ ነቐፌታን ኣሉታዊ ፍርድን የስምዕ።

• She is too lazy.

ሓደ ሰብ ናይ ሓደ ፍሉይ ዓይነት ብልጫ ንእስ ዝበለ እንተኾነ ‘a little’ ንጥቀም።

• He is a little shy.

3. ‘But’ ከምኡ’ውን‘and’ ኣብ ምሉእ ሓሳባት ብኸመይ ንጥቀመሎም፧

‘But’ ንኽልተ ዝተፈላለዩ ወይ ከኣ ተገራጨውቲ ሓሳባት ንምትእስሳር ንጥቀመሉ፣ ‘and’ ግን ተመሳሰልቲ ሓሳባት ንምትእስሳር ንጥቀመሉ።

• He’s so friendly, but a little quiet.
• She’s so kind and funny.

ብዛዕባ ባህርያት ሓደ ሰብ ብኸመይ ከንዛረብ ይኽእል?

3 Questions

Choose the correct answer.
ቅኑዕ መልሲ ምረጹ።

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Can you describe the personality of somebody you know in English? Tell us on our Facebook group page!
ንባህርያት ትፈልጥዎ ሰብ ከመይ ጌይርኩም ብእንግሊዘኛ ክትገልጽዎ ትኽእሉ? ኣብ ፈይስቡክና ኣካፍሉና!

Join us for our next episode of How do I… when we will learn more useful language and practise your listening skills.
ኣብ ዝቕጽል መደብ How do I…, ኣገደስቲ ናይ ኢንግሊዝኛ ዝርርብ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና’ሞ ብሰላም የራኽበና።

Session Vocabulary

 • What’s he/ she like?
  ንሱ/ ንሳ እንታይ ኢዩ ትመስል/ይመስል?

  too
  ኣዝዩ/ ምሒር/ኣመና

  so
  ስለዚ

  a little
  ቁሩብ

  but
  ግን

  and
  ከምኡ’ ውን

  friendly
  ሕዉስ

  lazy
  ሃካይ

  funny
  መስሓቅ

  shy
  ሓፋር

  serious
  ዕቱብ/ከቢድ

  quiet
  ህዱእ/ርጉእ/ስቕተኛ/ ስቅተኛ

  talkative
  ለፍላፊ

  hardworking
  ጻዕራም