Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 9

Listen to find out how to respond to news.
ንሓደ ዜና ብኸመይ ክትምልሰሉ ከምእትኽእል ንምፍላጥ ጽን ኢልካ ስማዕ!

Sessions in this unit

Session 9 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

How do I respond to news?

Listen to check your answers. Then compare with the transcript below.
መልስኻ ንምፍላጥ ጽን ኢልካ ስማዕ። ካብኡ ምስዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ጽሑፍ ኣወዳዳሮ።

መልስኻ ንምፍላጥ ጽን ኢልካ ስማዕ። ካብኡ ምስዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ጽሑፍ ኣወዳዳሮ።

Show transcript Hide transcript

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
ሰላም ከመይ ትኾኑ:  እንቋዕ ናብ መደብ How do I ብደሓን መጻእኩም። ኣነ ተክለማርያም በኪት ኢየ። ምሳይ’ውን ሳም ኣላ።

Sam
Welcome, everybody! Hello.

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
ኣብዚ መደብ’ዚ፡ ከመይ ጌርና ንክልተ ዝተፈላለየ ዜና ከም እንምልስ ክንርኢ ኢና። እስከ ነቲ ኣብ መንጎ ዳቪድን ሜጋንን ዝተኻየደ ሰለስተ ዝርርብ ንስመዓዮ። እንተዘይተረዲኡኩም ኣይትሻቐሉ። ዳሕራይ ክንሕግዘኩም ኢና። ንሕጂ ነቲ ዴቪድ ዘምጸኦ ዜና ሰሚዕኩም እንታይ ዓይነት ፈተና ከም ዝወሰደ ገምግሙ።

David
I’m nervous. I'm taking my driving test this afternoon!

Megan
Good luck! Hope it goes well.

David
The driving test was terrible. I failed!

Megan
Oh, I'm sorry to hear that. Better luck next time!

David
The driving test was fine this time. I passed!

Megan
Well done. Congratulations!

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
ስለዚ ዴቪድ ናይ ምምራሕ መኪና ፈተና 'driving test' እዩ ወሲዱ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝርርብ፡ ዴቪድ ዝተፈላለየ ወረ ነይሩዎ። ስለዝኾነ ሜጋን ዝተፈላለየ ምላሽ ሂባቶ። ኣብቲ ቀዳማይ ዝርርብ ዴቪድ ንሜጋን ኣብ ዝመጽእ እዋን ፈተና ከም ዝወስድ እዩ ነጊሩዋ። ደጊምና ንስምዓዮ - ሜጋን ኣብቲ ክልተ ዘረበኣ እንታይ ዓይነት ኣበሃህላታት እያ ተጠቒማ?

Good luck! Hope it goes well.

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
ሜጋን 'Good luck! ማለት ጽቡቕ ዕድል ኢላቶ። 'Hope it goes well' ማለት ከኣ ተስፋ እገብር ጽቡቕ ክኸደልካ ወይ ክትዕወት ማለት እዩ። እታ ኣብ 'Hope it goes well' ኣብ ዝብል ሓረግ ዘላ 'it' እትብል ቃል ንንጽል ነገር እያ ትገልጽ። ዴቪድ ካብ ሓደ ንላዕሊ ፈተና እንተለዎኸ?

Sam
You would say 'they' – 'Hope they go well!'

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
ኩሉ ግዜ ኸምዚኦም ዝኣመሰሉ ኣበሃህላታት ወይ ሓረግ ክንጥቀመሎም ግድን ኣይኮነን። ከምኡ ክኸውን ይኽእል ድዩ ሳም?

Sam
Oh no, you can just say one!

Now, let's practise the pronunciation! Repeat after me:

Good luck!

Hope it goes well!

Let's listen to Megan again. This time it's bad news!

Oh, I'm sorry to hear that. Better luck next time.

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
እንደገና - ክልተ ሓረጋት ብሓንሳብ ወይ ድማ በብውልቂ ክንጥቀመሎም ንኽእል።  ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሜጋን ንዴቪድ ንዘጋጠሞ ሕማቕ ዜና ብምድንጋጽ መሊሳትሉ። መጀመርታ፡ ይቕሬታ ሕማቕ ኣጓኒፉካ ኢላቶ።

Sam
…and if you want to make this stronger, say: 'I'm so sorry to hear that!'

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
ኣብቲ ካልኣይ 'Better luck next time' ብቛንቋና ኣብ ዝመጽእ ጽቡቕ ዕድል እምነየልካ ማለት እዩ። ግን ተጠንቀቑ፡ ከልቡ ዝሞቶ ሰብ ከምኡ ክትብልዎ ኣይትኽእሉን ኢኹም። ፈቲኑ ንዝፈሸለን ንዘይተዓወተን ሰብ ጥራሕ“ ኣብ መጻኢ ጽቡቕ ዕድል እምነየልካ’’ እትብሉ።

Sam
Quick practice of pronunciation – repeat after me:

I'm sorry to hear that.

Better luck next time.

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
እስከ ሕጂ ንሓደ ጽቡቕ ወረ ንዘለዎ ሰብ ዝወሃብ መልሲ ደጊምና ንስማዕ። Here's Megan።

Well done. Congratulations!

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
ኣብ ነፍሲ ወከፍ ናይ ኢንግሊዝኛ መደብና 'Well done' ዝብል ቃል ንጥቀም ኢና። ትፈልጡዎ ክትኮኑ ተስፋ ንገብር። 

ንመርዓውቲ፡ ቖልዓ ንዝወለዱን ናይ ስራሕ ዕቤት ንዝረኸቡን 'Congratulations!' ንብሎም። ኣብ ሓደ ነገር ንዝተዓወተ ግን ‘Well done’ ኢዩ እቲ ቅኑዕ ኣበሃህላ።

Sam
Absolutely! Time to practise the pronunciation. Repeat after me: 

Congratulations!

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
ሕጂ ኩሉ እቲ ንጽቡቕን ሕማቕን ወረ ዝወሃብ መልስን ዝርርብን ተማሂርኩሞ ኢኹም። ተሪፉ ዘሎ ናይ ምልምማድ ግዜ እዩ።  አዕሩኽትኻ ብዛዕባ 'lottery' ዜና ምስ ነገሩኻ እንታይ ዓይነት መልሲ ምመለስካለሎም? ድሓር ንሳም ክትሰምዕዋ ኢኹም። 

I just won the lottery! I'm so happy!

Sam
Congratulations!

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
Excellent! ሕጂ ዓርክኻ ብዛዕባ ዝጠፍኦ 'lost' ነገር ይነግረኩም ኣሎ ንበል። ኣብዚ ሓደ ሓረግ ካብ ካልእ ንላዕሊ ዝያዳ ኣገዳስን ልክዕን ምዃኑ ኣስተውዕሉ።

I lost my dog! I'm so sad.

Sam
I'm so sorry to hear that!

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
ተመሳሳሊ’ዶ ኢልኩም። Well done!

Sam
Yes, and congratulations, and good luck! Bye bye, everyone!

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
ኣብ ዝቕጽል መደብ  How do I…የራኽበና! ሰላም ቅነ!! Bye!

Learn more!

1) ከመይ ገይረ ንሰባት ኣብ መጻኢ ንጥፈታቶም ጽቡቕ ዕድል ክምነየሎም እኽእል?

ንሰባት ጽቡቕ ዕድል ንምምናይ እትጥቀመሎም ልሙዳት ኣበሃህላታት

 • Good luck! ጽቡቕ ዕድል
 • Hope it goes well! ጽቡቕ ክኽውን እትስፎ
 • ወይ እውን ‘I hope…’ጽቡቕ እትስፎ፡ ወይ ከኣ ‘Hope…’, ተስፋ ትብል። እዛ  ‘it’ ንሓደ ነገር እያ ተመልክት፡  ንኣብነት ንፈተና
 • Hope they go well! ጽቡቕ ክኽውን እትስፎ

ወይ እውን ‘I hope…’ጽቡቕ ክኸውን እትስፎ፡ ወይ ከኣ ‘Hope…’, ተስፋ ትብል። እዛ ‘they’ ንረባሕታ ወይ ብዙሕ ነገር እያ ተመልክት፡  ንኣብነት ንብዙሕ ፈተናታት

 • All the best! ሰሰናዩ እምነየልካ
 • Best of luck! ዝበለጸ ዕድል እምነየልካ

2) How do I react to people’s bad news?

ሕማቕ ዜና ንዘጋጠሞም ሰባት ከመይ ገይረ እዛረቦም?

ሕማቕ ወረ ንዘጋጠሞም ሰባት ንምድዕዓስ እትጥቀመሎም ልሙዳት ኣበሃህላታት፦

 • I’m sorry to hear that. ሕማቕ ነገር ስለዘጋጠመካ ኣዚየ እሓዝን

ምድንጋጽካ ብዝበለጸ ከተዕምቖ እንተደሊኻ ቅድሚ እቲ ዘረባ ‘so’ኣዚዩ ወይ ከኣ ቅድሚ  sorry’ ይቕሬታ፡ ‘so very’ ብጣዕሚ እሓዝን ክትብል ትኽእል። እዚ ሓረግ ወይ ኣበሃህላ እዚ፡  ኣብ ዝኾነ ሕማቕ ወረ ዘጋጠመ ነገር ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ።

 • Better luck next time. ንዝመጽእ ጽቡቕ ዕድል እመነየልካ። ካልእ ኣበሃህላ ከኣ  ‘I wish you better luck next time!’  ወይ ከኣ ‘I hope you have better luck next time!’ ኣብ ዝመጽእ ግዜ ጽቡቕ ዕድል እምነየልካ ትብል።

እዚ ኣበሃህላ እዚ ንሓደ ኣብ ፈተነታቱ ዘይተዓወተ ወይ ዝተሰናኸለ ሰብ እምበር መርድእ መቕርቡ ንዝተነግረ ሰብ ጽንዓት ይሃብካ ንምባል ኣይትጥቀመሉን ኢኻ።

3) How do I react to people’s good news?

ጽቡቕ ወረ ንዘጋጠሞም ሰባት ከመይ ገይረ እዛረቦም?

ጽቡቕ ወረ ንዘጋጠሞም ሰባት ሓጎስካ ንምግላጽ እትጥቀመሎም ልሙዳት ኣበሃህላታት፦

 • Congratulations! እንቋዕ ሓጎሰካ!

እዚ ኣበሃህላ እዚ ንዝተመርዓው፡ ንዝወለዱ፡ ወይ ናይ ስራሕ ዕቤት ንዝረኸቡ ሓጎስካ ንምግላጽ እትጥቀመሎም ኣበሃህላታት እዩ። ኣብ ብዙሕ ተመሳሳሊ ናይ ሓጎስ ኩነታት ከኣ ክንግልገለሎም ትኽእል። 

 • Excellent!
 • Amazing!
 • Wonderful!
 • Well done! ንፉዕ
 • Good work! ጽቡቕ ስራሕ
 • Good job!  ጽቡቕ ዕዮ

 

እዚ ኣበሃህላ እዚ ንዓወትን ዕቤትን ሰባት ሓጎስካ ንምግላጽ እትጥቀመሎም ኣበሃህላታት እዩ።  ንዝተመርዓው ‘well done’ ክትብሎም ግን ኣየምሕርን እዩ። ግቡእ ከኣ ኣይኮነን።

ከመይ ገይረ ንሓደ ዜና ክምልሰሉ ይኽእል?

3 Questions

Choose the correct option to respond to people's news.
ንሰባት ዘጋጠሞም ወረ ምስ ሰማዕካ እትህቦ ቅኑዕ መልሲ ምረጽ።

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Do you have any news? Come and tell us on our Facebook group, and we'll respond!
ዝኾነ ዝንገር ወረ’ዶ ኣለካ ድዩ? እንተልዩካ ኣብቲ ናይ ፌይስቡክ ናይ አዕሩኽ ገጽና መጺእካ ንገረና ክንምልሰልካ ኢና።

Join us for our next episode of How do I…, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
ኣብ ዝመጽእ መደብ How do I…, ኣዚዩ ኣገዳሲ ቋንቋ ክንመሃርን ናይ ምስማዕ ልምምድን ክንገብር ስለዝኾንና ተጸምበረና።

Session Vocabulary

 • a driving test
  ፈተና ምምራሕ መኪና

  the lottery
  ሎተሪ

  lost (past simple of ‘lose’)
  ናይ “ኣጥፈአ” ወይ “ከሰረ” ሕሉፍ ቃል