Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 7

Listen to find out how to compare more than two things in English.
ብኢንግሊዝ፡ ከመይ ገይርካ ንኽልተ ነገራት ከተወዳድር ከምእትኽእል ንምፍላጽ ጽን ኢልካ ስማዕ።

Sessions in this unit

Session 7 score

0 / 4

 • 0 / 4
  Activity 1

Activity 1

How do I compare more than two things?

ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ብዛዕባ እዞም ዝስዕቡ ዓይነት መግብታት ክንዛረብ ኢና።

 • Japanese food
 • Mexican food
 • Italian food
 • English food

ብርእይቶኻ እቲ ዝበለጸን ዝተሓተን እትብሎ መግብታት ብተርታ ስርዓዮም።

ንመልስኹም ንምርግጋጽ ስምዑ። ድሒርኩም ምስዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ጽሑፍ ኣወዳድርዎ።

Show transcript Hide transcript

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ሰላም፣ እንቋዕ ናብ መደብ How do I… ብድሓን መጻእኩም። ኣነ ተክልማርያም በኪት ኢየ፡ ምሳና'ውን ሳም ኣላ።

Sam
Hello, everybody. Welcome!

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ኣብዚ መደብ'ዚ፡ ከመይ ጌርና ካብ ክልተ ንላዕሊ ነገራት ከም እነወዳድር ክንርኢ ኢና። እስከ ነዞም ሰለስተ ብዛዕባ ሓደ ነገር ዝተፈላለየ ርእየቶ ዘለዎም ሰባት ዝዛረቡዎ ንስማዕ። እንተዘይተረዲኡኩም ኣይትሻቐሉ። ዳሕራይ ክንሕግዘኩም ኢና። ሕጂ እቶም ሰባት ብዛዕባ እንታይ ይዛረቡ ምንባሮም ርእይቶኹም ሃቡ።

1. I think Japanese food is the nicest food in the world. It's definitely the tastiest.
2. Mexican food is the most delicious, in my opinion.
3. Of all the food in the world, Italian is the best! And English is the worst.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
Ah, I'm hungry now! ብዛዕባ መግቢ እዮም ዝዘራረቡ ነይሮም። ከምኡ እንድዩ ሓቀይ። ንዝተፈላለየ ዓይነት መግቢ ዓለም ርእይቶኦም ይህቡሉ ነይሮም።

Sam
Yes, they talked about Japanese, Mexican, Italian and English food. So they were taking one type of food and comparing it to many others.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
እወ! ከምቲ ኣቐዲምና 'nice' ጽቡቕ', 'tasty' ጥዑም, 'delicious' ምቁር, 'good' ጽቡቕ ከምኡ እውን 'bad' ሕማቕ ክብሃል ዝሰማዕናዮ ቅጽላት ተጠቒምና ኢና ንገልጾን ንቕይሮን።

Sam
Let's listen again to the first speaker – how does he use the words 'nice' and 'tasty'?

I think Japanese food is the nicest food in the world. It's definitely the tastiest.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
Ok፡ ከም 'nice'ጥዑም ዝኣመሰለ ብሓደ ኣሃዱ ምድማጽ(ሲላብል)ዝቐውምን ከም 'tasty' ምቁር ብኽልተ ኣሃዱ ምድማጽ ዝቐውምን ኣብ ቅድሚት 'the' አእቲና ኣብ መወዳእታ '-est' ንምልኣሎም።

Sam
Let's quickly practise! Repeat after me:
the nicest
the tastiest

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ከም 'delicious' ዝኣመሰለ ወይ ካብኡ ዝነውሕ ብኽልተ ኣፈታዊ ቅጽል ዝቐውም እንተኾይኑ እንታይ ከም ዝኸውን ደጊምና ንስማዕ።

Mexican food is the most delicious, in my opinion.

Sam
In this case, we don't change the adjective – 'delicious' stays 'delicious'.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ቅድሚ እቲ ቕጽል 'the most' ዝብል ክልተ ቃላት ንውስኸሉ።

Sam
Yes, so 'interesting' becomes 'the most interesting', 'exciting' becomes 'the most exciting', etcetera. Shall we practise the pronunciation? Repeat after me, please:
…the most delicious…
It's the most delicious food in the world.

And we just have two more to look at quickly!

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
Yes, እዚኦም ካብቲ ልሙድ ስርዓትን ሕግን ፍልይ ዝበሉ ኮይኖም ግን ከኣ ናይ ብሓቂ ኣገደስቲ እዮም። እስከ እንተዘኪርኩሞም ደጊምና ስምዓዮም። ንኸምዚ ዓይነት ስርዓት ኩሉ ግዜ 'the' ኢና ንውስኸሉ።

Italian is the best! And English is the worst.

Sam
They were 'the best' and 'the worst'.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ከም 'good' ጽቡቕን bad' ሕማቕን ስለዘይኮኑ ኣብ መወዳእታ '-est' ኣይንውስኸሎምን ኢዩ። ምኽንያቱ ከምቶም መሰረታውያን ወይ ልሙዳት ቅጽላት ስለዘይኮኑ ፍሉያት እዮም።

Sam
Repeat after me:
the best
the worst

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
Now it is time for some practice.
እንግሊዝ ንኽትመሃሩ፡ እቲ ዝሓሰረ ኣገባብ ኮይኑ ዝስምዓኩም ምረጹ፡ ብመጻሕፍቲ ጥራይ 'alone with a book' ወይ ኣብ ክፍሊ 'in class' ወይ ከኣ ብኦን ላይን 'online' ምረጹ። እቲ ቅጽል 'cheap' ሕሱር ማለት ኢዩ። መልሲ ካብ ሳም ብምስማዕ ከተወዳድርዎ ኢኹም።

Sam
Online is the cheapest way to learn English.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
Do you agree?
ሕጂ እቲ ዝያዳ ኣገዳሲ ኮይኑ ዝስመዓኩም ኣየናይ ምዃኑ ወስኑ። እቲ ቅጽል 'interesting' ዝብል ቃል እዩ። እንደገና ድሕሪ ሓጺር ዕረፍቲ ምስ ናይ ሳም ርእይቶ ከተወዳድርዎ ኢኹም።

Sam
Online with BBC Learning English is the most interesting way to learn English. Of course!

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
Good point, Sam!

Sam
Yes, because we're the best.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ መደብ How do I…! የራኽበና Bye!

Sam
Bye, everyone!

Learn more!

1 ከመይ ገይረ ብተመሳሳሊ ቅጽል ንኽል ተነገራት ከወዳድር ይኽእል?

ሓደ ወይ ክልተ ኣሃዱ ምድማጽ ንዘለዎም ቅጽላት ብቕድሚት the “ዘ” ዝብል ዓንቀጽ አእቲና ኣብ መወዳእታ '-est' ንውስኸሉ።

• subject + be + the (adjective + -est)
My mother's house is the cleanest house I know.

• adjective ending in 'e' + -st (ነቲ “ዘ” ዝብል ኣርቲክል ኣይትድገሞ 'e')
He's the nicest man I know.

• adjective ending in 'y' + -iest ('y' 'I' ንዋይ ናብ ኣይ )
She's the prettiest girl I know.

• adjective ብንጽል ቫወል (መግኣዚ ፊደል)ን ብንጽል ኮንሰናንትን ንዝውድእ ቅጽል ነቲ መወዳእታ ኮንሰናንት ድገሞ + -est
London's the biggest city in the UK.

ክልተ ኣሃዱ ምድማጽ (ሲላብል) ዘለዎም ቅጽላት 'the most' ዝብል ንውስኸሉ። ብቕድሚትን ድሕሪትን ምንም ኣይትወስኸሉ። እቲ ቕጽል ከምቲ ዝነበሮ ክኸውን ኣለዎ።

New York is the most exciting city in the world.
Mr Smith is the most interesting teacher in the school.

2. ኣብዚ ሕግታትን ኣጠቓቕማን ፍልይ ዝበለ ነገር ኣሎ’ዶ? ናይ ግድን

እዘን ሰለስተ ልሙዳት ቅጽላት ዝተፈልያ ስለዝኾና ንኣጠቓቐመአን ብዝምልከት ዘክረን ኢኻ።

good > the best (not 'the goodest')
bad > the worst (not 'the baddest’)
fun > the most fun (not 'the funnest')

ከመይ ገይረ ንኽልተ ነገራት ከወዳድር ይኽእል?

4 Questions

Choose the correct option to fill the gap.
ነዚ ክፉት ቦታ ብቕኑዕ ምርጫታት ምልኣዮ።

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Come to our Facebook group to tell us what you think 'the best' food in the world is!
ኣብዛ ዓለም፡ ዝበለጸ መግቢ ኣየናይ ምዃኑ ክትነግረና፡ ናብ ናይ ፌይስቡክ ናይ አዕሩኽ ገጽና ምጻእ።

Join us for our next episode of How do I…, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
ኣብ ዝቕጽል How do I…, መደብና ብዙሕ ጠቓሚ ቋንቋ እንመሃረሉን ናይ ምስማዕ ብቕዓትኩም ትለማመዱሉን የራኽበና።

Session Vocabulary

 • nice
  ጽቡቕ፡ ምቹእ

  tasty
  ምቁር

  delicious
  ጥዑም ምቁር

  good
  ጽቡቕ

  bad
  ሕማቕ

  cheap
  ሕሱር

  long
  ነዊሕ

  fun
  ጸወታ ሰሓቕ

  pretty
  ጽብቕቲ

  lovely
  ፍትውቲ

  interesting
  ኣገዳሲ መሳጢ

  exciting
  መሳጢ