Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 6

Listen to find out how to compare two things.
ከመይ ጌይርካ ክልተ ነገራት ከተወዳድር ከም እትኽእል ጽን ኢልካ ስማዕ።

Sessions in this unit

Session 6 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

How do I compare two things?

ንመልስኹም ንምርግጋጽ ስምዑ። ድሒርኩም ምስዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ጽሑፍ ኣወዳድርዎ።

Show transcript Hide transcript

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ሰላም፣ እንቋዕ ናብ መደብ How do I… ብድሓን መጻእኩም። ኣነ ተክልማርያም በኪት ኢየ፡ ምሳና’ውን ሾን ኣላ።

Sian
Hi, everybody! Welcome.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ኣብ ናይ ሎሚ መደብና፡ ከመይ ጌይርና ክልተ ነገራት ከተወዳድሩ ከም እትኽእሉ ከንርኢ ኢና። መጀመርያ ነዞም ብዛዕባ 'eating in' ኣብ ገዛ ምብላዕ ወይ 'eating out' ኣብ ደገ ምብላዕ ዝመርጹ ዘለው ሰባት ብምስማዕ ንፈልሞ። እንተዘይተረዲኢኩም ኣይትሸገሩ፤ ድሓር ክንሕግዘኩም ኢና። ንሕጂ፡ ክንደይ ሰባት ኣብ ገዛ ወይ ኣብ ደገ ክበልዑ ከም ዝመርጹን ከምኡ’ውን ምስ ኣየናይ ሓሳብ ከም ትሰማምዑን ወስኑ።

I prefer eating in because it's healthier.
Eating in because it's cheaper!
Eating out is better, but it's more expensive.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ሕራይ፡ ክልተ ካብቶም ሰባት ኣብ ገዛ ክበልዑ ይመርጹ። ምስ ዝህብዎ ሓሳባት ትሰማምዑዶ?
Sian, shall we look at the language we can use to compare two things? They all used comparative adjectives – ኣነጻጻሪ ቅጽል - didn't they?

Sian
Yes, and there are some very simple rules to help you. So first let's look at adjectives with one syllable, like 'cheap'.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ሕራይ፡ ስለዚ 'cheap' ሕሱር ማለት ኢዩ። ንሓደ ኣፍታዊ-ቅጽል (ሓደ ሲላባዊ-ቅጽል) ከመይ ጌርና ናብ ኣወዳዳሪ ቅጽል ንልውጦ? ኣብቲ ቅጽል እንታይ ክትውስኹሉ ትኽእሉ? ደጊምና ንስማዕ።

Eating in because it's cheaper!

Sian
Ok, so we add the letters 'e-r' to a one-syllable adjective. So 'cheap' becomes 'cheaper'.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ነዚ ምስ ካልኦት ኣፍታዊ-ቅጽል ክንጥቀመሉ ንኽእል 'e r' ጥራሕ ትውስኹሉ።

Sian
So cold becomes 'colder', and short becomes 'shorter'. Now let's look at 2-syllable adjectives that end with the letter 'y'. Like 'healthy'.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
Yes, so 'healthy' is ጥዑይ ማለት ኢዩ። ከመይ ጌይርኩም ኣነጻጻሪ ከም ትገብርዎ ትዝክሩዶ? ደገምኩም ስምዕዎ።

I prefer eating in because it's healthier.

Sian
So again we add 'er' but this time you have to check the spelling.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
እወ፡ ምስ ዝርዝር ፊደላት ተጠንቀቑ። ን 'y' ኣልጊስና 'ier' ንውስኸሉ። ስለዚ 'healthier' ከም 'h-e-a-l-t-h-i-e-r' ኮይና ትጸሓፍ።

Sian
And we do this with other adjectives ending in 'y'. So pretty becomes 'prettier' – with 'i-e-r' at the end.
Now, can you remember what happens with other adjectives that are longer than one syllable – for example, 'expensive'? Let's listen again to check.

It's more expensive.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ስለዚ ነቶም ክልተ ኣፍታ (ሲላባ) ወይ ዝያዳ ዘለዎም ቅጽላት ብዚምልከት ነቲ 'more' ዚብል ቃል ኣብ ቅድሚ ቅጽል ነቐምጦ፡ ነቲ ቅርጺ ናይቲ ቅጽል ግን ኣይንልውጦን።

Sian
So 'interesting' becomes 'more interesting' and 'difficult' becomes 'more difficult'. Easy, right? But careful because there are some exceptions!

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
Oh yes, 'exceptions' ካብ ልሙድ ወጻኢ ማለት ኢዩ። ንኣብነት፥ ሓደ ነገር ዝያዳ ጽቡቅ ኢዩ ክንብል እንተደሊና፡ 'gooder' ኣይንብል ኢና። እንታይ ከም ንብል ትዝክርወዶ?
ደጊምኩም ስምዑ።

Eating out is better.

Sian
So, if we want to say that something is 'more good' we say 'it's better'. And if we want to say that something is 'more bad', we use 'it's worse'.
Let's practise those. Repeat after me:
better
worse

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ሕጂ እዋን ልምምድ ኢዩ። ሕጂ፡ ብኢንተርነት መጽናዕቲን 'studying online' ኣብ ክላስ መጽናዕትን 'studying in class' ከተወዳድርዎ ደሊኩም ንበል። ብኸመይ ናይ ኢንተርነት መጽናዕቲ ቀሊል ኢዩ ትብሉ። ድሓር ንኽትወዳደርዎ ናይ ሾን መልሲ ክትሰምዑ ኢኹም።

Sian
Studying online is easier.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ተመሳሳሊዶ ኢልኩም? ሕጂ ኣብ ክላስ ምስትምሃር ዝያዳ ክቡር እዩ በሉ።

Sian
Studying in class is more expensive.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ተመሳሳሊዶ ኢልኩም?

Sian
Well done! Hopefully you are enjoying studying online with us!

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
And your English is getting better every day. See you next time.

Sian
Bye!

Learn more!

1) ከመይ ጌይርና ንሓደ ኣሃዱኣዊ ዝምድማጹ ቅጽል ናብ መነጻጸሪ ቅጽል ንቕይሮ? ኣብቲ መወዳእታ 'er' ንውስኸሉ።

• Eating in is cheaper than eating out.
• He is taller than me.

ብሓደ ቫወልን ብሓደ ኮንሶናንትን ንዝውድኡ ቅጽላት፡ ኣብ ፊደላት ከይትስሕትን ኣብ ኣጠቓቕማ ከይትጋገን ተጠንቀቕ

• It's hotter today than yesterday.
• You look thinner today.

2) ካብ ክልተ ንላዕሊ ኣሃዱ ዝምድማጾም ቅጽላትከ እንታይ ንገብር?

ከም ልሙድ ብ 'ዋይ' ንዝውድኡ ቅጽላት ነቲ 'ዋይ' ኣሊና ኣብ ክንድኡ 'ኣይ-ኢ-ኣር' ንምልኣሉ።

• Eating at home is healthier.
• This film is funnier than the last one.

ኣብ ካልእ ቅጽላት ግን ነቲ ቓል 'more' ዝብል ቃል ኣብ ቅድሚኡ ንገብረሉ።

• Eating out is more expensive.

3) ፍልይ ዝበለ ስርዓትን ሕግን ዝጥቀሙ ቅጽላትከ ኣለው'ዶ?

እወ ፍልዩነታት ግን ኣሎ። እቲ ቐንዲ ክትዝክሮ ዘሎካ ፍሉይነት ንኣብነት፡ 'good'ዝብል 'better',ይኸውን። እቲ 'bad' ከኣ 'worse' ይኸውን። ከምኡ እውን 'far' ከኣ 'further' ይኸውን።

• My English is getting worse!

ከመይ ጌይረ ክልተ ነገራት ከወዳድር ዝኽእል?

3 Questions

Complete the gaps in these sentences.
ኣብዚ ምሉእ ሓሳብ ዝጎደለ ቦታ ምላእ።

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Can you compare your country and the UK? Tell us on our Facebook group!
ንሃገርካን ዓባይ ብሪጣንያን ከተወዳድረን’ዶ ምኸኣልካ? በጃኻ ኣብቲ ናይ ፈይስ ቡክ ናይ አዕሩኽ ገጻት መጺእካ ኣካፍለና።

Join us for our next episode of How do I…, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
ኣብ ዝቕጽል How do I…, መደብና ብዙሕ ጠቓሚ ቋንቋ እንመሃረሉን ናይ ምስማዕ ብቕዓትኩም ትለማመዱሉን የራኽበና።

Session Vocabulary

 • cheap
  ሕሱር

  expensive
  ክቡር

  healthy
  ጥዑይ

  clean
  ጽሩይ

  thin
  ቀጢን