Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 13

Listen to find out how to talk about how you feel.
ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸੁਣੋ।

Session 13 score

0 / 4

 • 0 / 4
  Activity 1

Activity 1

How do I talk about how I feel?

ਭਾਵੇਂ ‘-ed’ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਆਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਕਈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਹਨ।
ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਧੁਨ ਹੈ?

relaxed
bored
excited

ਆਪਣੇ ਜੁਆਬ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਣੋ। ਫ਼ਿਰ ਲਿਖਤੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨਾਲ ਤੁਲਣਾ ਕਰੋ।

Show transcript Hide transcript

ਰਾਜਵੀਰ
ਹੈਲੋ How do I… ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਜਵੀਰ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਟੌਮ।

Tom
Hello, everybody. Welcome to today’s episode!

ਰਾਜਵੀਰ
ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਵੀ ਸਮਝ ਆਈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਜਾਣੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ?

1. I’m relaxed because I have the day off.
2. I’m bored because I don’t have anything to do.
3. I’m excited because it’s the weekend.

ਰਾਜਵੀਰ
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ? ਪਹਿਲੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ relaxed ਮਤਲਬ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ bored ਯਾਨੀ ਕੁਝ ਉਕਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੇ excited ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ।

Tom
But they also provide reasons about why they feel this way.

ਰਾਜਵੀਰ
So, Tom, are you ready to look at how we can describe our feelings?

Tom 
Yes, I am. Let’s do that!

ਰਾਜਵੀਰ
ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ‘I’m’ ਨਾਲ ਵਾਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਉਹ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਟੌਮ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਉਚਾਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ?

Tom
Of course! All the words used by the speakers to describe feelings end in the letters ‘ed’, but these have different sounds!

Listen to the first speaker.

I’m relaxed.

‘Relaxed’ ends in a ‘t’ sound. Say it with me. Relaxed. Relaxed.

ਰਾਜਵੀਰ
ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਖਰੀ ਧੁਨੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ?
I’m bored.

Tom
Did you get it? Bored ends with a ‘d’ sound. Say it with me. Bored. Bored.

ਰਾਜਵੀਰ
ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣੀਏ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਖਰੀ ਧੁਨੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ?

I’m excited.

Tom
That one was a strong sound! Excited ends with an ‘id’ sound. Say it with me. Excited. Excited.

ਰਾਜਵੀਰ
Great! ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ‘because’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ।
I’m relaxed because I have the day off.

ਰਾਜਵੀਰ
ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਲੜਕੀ ਦਾ 'day off’ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ‘relaxed’ ਉਹ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭਾਵ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ‘ing’ ਲਗਾਵਾਂਗੇ।

Tom
That’s right! A day off makes us feel relaxed. So, a day off is relaxing.
Say, again with me. Relaxing. Relaxing.

ਰਾਜਵੀਰ
Excellent! ਜ਼ਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਤੁਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਇਆ। ਵਕਤਾ ਨੇ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ?

I’m bored because it’s Monday.

ਰਾਜਵੀਰ
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ –ing ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ? Mondays are ________.

Tom
Boring. Did you get it? Say it with me again, Mondays are boring.

ਰਾਜਵੀਰ
Good job! ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਾਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ?
I’m excited because it’s the weekend.

Tom
So, the weekend makes him feel excited. How can we describe the weekend using –ING?

That’s right! Exciting! Say it with me. The weekend is exciting.

ਰਾਜਵੀਰ
Nice work! ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ – ing ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ exciting ਹੈ।

Tom
That’s right! Learning is exciting, which means that I’m excited!

ਰਾਜਵੀਰ
ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਟੌਮ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ।

Tom
Relaxed, bored and excited.

and

Relaxing, boring, exciting.

ਰਾਜਵੀਰ
ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ exciting lesson ਲਈ excited ਹੋਵੋਗੇ। See you then!

Tom
See you then everybody! Bye!

Learn more!

1. ਮਨੋਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
    ਭਾਵ ਸਾਡੀ ਮਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ‘be’ ਨਾਲ ਦਰਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ‘I feel’ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 

2. ਕੀ –ed ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ?
   ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਪ ਅੰਤ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

3.  ‘-ed’ ਅਤੇ ‘-ing’ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ?
     ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

     '-ed' ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।
     '-ing' ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। 

How do I talk about how I feel?

4 Questions

Choose the correct answer.
ਸਹੀ ਜੁਆਬ ਚੁਣੋ।

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ?
Tell us how you’re feeling (and why) on our Facebook group!


Join us for our next episode of How Do I...?, when we will learn more useful language and practise your listening skills.

How do I…,ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫ਼ੇਰ ਜੁੜੋ। ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।

Session Vocabulary

 • relaxed
  ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ

  relaxing
  ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ 

  bored
  ਉਕਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ

  boring
  ਉਕਤਾਉਣ ਵਾਲਾ/ਅਕਾਊ 

  excited
  ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ

  exciting
  ਦਿਲਚਸਪ

  weekend
  ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਆਖੀਰ/ਸ਼ਨੀ-ਐਤਵਾਰ

  day off
  ਛੁੱਟੀ

  (to have) nothing to do
  ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣਾ