Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 12

Listen to find out how you can ask to do something in English.
 ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ  ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸੁਣੋ। 

Session 12 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

How do I make requests?

ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਵਾਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਂਗੇ?

Can I...?

Could I...?

Do you mind if I...? ਆਪਣੇ ਜੁਆਬ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਣੋ। ਫ਼ਿਰ ਲਿਖਤੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨਾਲ ਤੁਲਣਾ ਕਰੋ।

Show transcript Hide transcript

ਰਾਜਵੀਰ
ਹੈਲੋ How do I… ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਜਵੀਰ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ …।

Sam
And I'm Sam. Hello, everybody!

ਰਾਜਵੀਰ
ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗੀਏ । ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Can I sit here, please?

Could I sit here, please?

Do you mind if I sit here?

ਰਾਜਵੀਰ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ ‘sit’ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਸੈਮ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ‘ਪੁੱਛਣ’ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ।

Sam
Yes! The first speaker used the verb ‘can’. This is very common for making requests.

ਰਾਜਵੀਰ
ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਵਾਕ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। So ‘Can I…?’ not 'I can…'. Like this:

Can I sit here, please?

Sam
So you can use this to make many different requests. Like this:

Can I speak to you?

ਰਾਜਵੀਰ
ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਇਸ ਲਈ 'Can I…' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੁੱਢਲੀ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
Sam
It's often polite to say 'please' too. Now, let’s quickly practise the pronunciation together!
Repeat after me:

‘can’

‘Can I…’

‘Can I sit here, please?’

OK, great! So now let's look at another way to make a request – we also heard 'Could I…?' We can use this in the same way as 'Can I…?' but 'could' is more polite than 'can'.

ਰਾਜਵੀਰ
ਹਾਂ ਇਸੇ ਲਈ 'Can I…?' ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'Could I…?' ਵੱਧ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਨਿਮਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। Let’s practise the pronunciation of this.

Sam
'could'

‘Could I sit here, please?’

ਰਾਜਵੀਰ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ? ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਭਰਿਆ ਢੰਗ ਹੈ ?

Sam
Yes, so we also heard 'Do you mind if I…?' Let's listen again:

Do you mind if I sit here?

ਰਾਜਵੀਰ
ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 'Do you mind if I…?’ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੀ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੋਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲਹਿਜ਼ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਤਮਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Sam
Yes, let's practise that quickly:
‘Do you mind if I… ?’

…and you can follow it with any request.

ਰਾਜਵੀਰ
ਠੀਕ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ...

Do you mind if I open a window?

ਰਾਜਵੀਰ
Thanks, Sam. ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਮ ਦਾ ਜੁਆਬ ਸੁਣ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ।ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈੱਨ ਗੁਆਚ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਪੈੱਨ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੋਗੇ। ਉਧਾਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ 'borrow' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਤੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ।

Sam
Can I borrow your pen, please?

ਰਾਜਵੀਰ
Did you say the same?

ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਲਦੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਸਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ 'could' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ।

Sam
Could I go home early, please?

ਰਾਜਵੀਰ
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਉਧਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਬਦ 'mind' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

Sam
Do you mind if I borrow your phone?

Ok, so now you know how to ask to do things in English – find a friend and ask them if you can borrow something!

ਰਾਜਵੀਰ
Good idea! ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ 'How do I…' ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਨਾਲ। Bye!

Sam
Bye!

 

Learn more!

ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

Can I…?

Could I…?

Do you mind if I…?

ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਮਰਤਾ ਭਰਿਆ ਹੈ?
Can I…? ਸਭ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਤੇ  Do you mind if I…? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਮਰਤਾ ਭਰਿਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। 

ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਕ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ?

ਹਰ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਰੂਪ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।

 

How do I make requests?

3 Questions

Choose the correct answer.
ਸਹੀ ਜੁਆਬ ਚੁਣੋ। 

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

What was the last request you made someone. Was it to a friend, a boss, a family member?
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਬੌਸ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ?

Join the conversation on our Facebook group!
ਸਾਡਾ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ।

Join us for our next episode of How do I…, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
How do I…,ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫ਼ੇਰ ਜੁੜੋ। ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।

Session Vocabulary

 • borrow
  ਉਧਾਰ

  open the window
  ਖਿੜਕੀ ਖੋਲੋ

  sit
  ਬੈਠੋ