Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 1

Listen to find out how to give someone advice in English.
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸੁਣੋ।

Session 1 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

How do I give advice?

Which is a stronger way of giving advice 'should' or 'have to'? Listen to the programme to find out and to learn other ways to give advice.
ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ 'should' ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ 'have to'? ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਸੁਣੋ।

ਆਪਣੇ ਜੁਆਬ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਣੋ। ਫ਼ਿਰ ਲਿਖਤੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨਾਲ ਤੁਲਣਾ ਕਰੋ।

Show transcript Hide transcript

ਰਾਜਵੀਰ
ਹੈਲੋ How do I… ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਜਵੀਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ...

Sian
And I'm Sian. Hello, everybody.

ਰਾਜਵੀਰ
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਈਏ। ਚਲੋ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਝ ਨਾ ਵੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਫ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾਂ ਤਹਿ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ‘diary’।

You should write a diary in English.

How about watching films in English?

You have to visit BBC Learning English.

ਰਾਜਵੀਰ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਰਗਰ ਸੁਝਾਅ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ? ਤਾਂ ਸ਼ਾਨ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਲ ਚਲੀਏ?

Sian
Yes! The first speaker used the verb ‘should’. This is very common for giving advice.

ਰਾਜਵੀਰ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ‘should’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ? ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ‘to’ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ?

Sian
Let’s listen again and find out.

You should write a diary in English.

Sian
Yes, they used the verb ‘write’ without ‘to’. So after ‘should’ you just need the verb, no ‘to’.

ਰਾਜਵੀਰ
ਤਾਂ 'should' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 'to' ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

Sian
Now, let’s quickly practise the pronunciation together! Repeat after me:

‘should’.

‘should write’

‘You should write a diary.’

Sian
OK, great! So now let's look at another way to give advice – we also heard 'how about..?'

ਰਾਜਵੀਰ
ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ‘how about’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ?

Sian
Let’s listen again and find out.

How about watching films in English?

Sian
So, they used the verb ‘watching'. So after ‘how about’ you need the verb with 'ing'.

ਰਾਜਵੀਰ
ਠੀਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ 'verb' ਦੇ ਨਾਲ 'ing' ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਹਿਜ਼ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਤਮਕ ਹੀ ਰੱਖਣਾ।

Sian
Let’s quickly practise the pronunciation together! Repeat after me:
‘How about watching films?

ਰਾਜਵੀਰ
Great – we have one more way to give advice, don't we?

Sian
That's right – 'have to'. But this is much stronger.

ਰਾਜਵੀਰ
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'have to' ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। Let's listen again:

You have to visit BBC Learning English.

ਰਾਜਵੀਰ
ਅੱਛਾ 'have to' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਿਆ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੰਮ। Shall we look at the pronunciation quickly?

Sian
Yes, so 'have' and 'to' together are pronounced /hafta/. Repeat after me:

‘hafta’.

‘You hafta visit.’

ਰਾਜਵੀਰ
Thanks, Sian. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ।

ਰਾਜਵੀਰ
ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਣੋ।

I have a really bad headache.

ਰਾਜਵੀਰ
OK, ਤਾਂ 'headache ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਰ ਦਰਦ। ਹੁਣ ਸਲਾਹ ਦਿਉ ਕਿ take ਲਉ 'some medicine' ਕੋਈ ਦਵਾਈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਿਆ 'should' ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਸ਼ਾਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ।

Sian
You should take some medicine.

ਰਾਜਵੀਰ
Did you say the same?
ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ।

I really want to get fit.

ਰਾਜਵੀਰ
OK, ਤਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ ਹੈ 'get fit'. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮ ਜਾਣ 'join a gym' ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੋਗੇ ?’ ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਤੁਲਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ।

Sian
How about joining a gym?

ਰਾਜਵੀਰ
Did you say the same?

Sian
Ok, so now you know how to give advice to your friends. I think you should practise this now – find a friend and give them some advice – nicely!

ਰਾਜਵੀਰ
Good idea! And how about joining us next week for more great episodes of How do I…? Bye!

Sian
Bye!

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦਾਂ?

ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 • You should
 • How about
 • You have to

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ 'have to' ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।

ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਲਗਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਵਿੱਚ verb ਦੀ ਪਹਿਲੀ form ਲਗਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਂ,
'how about' ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ 'the verb + ing' ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

 • You should write a diary in English.
 • You have to visit BBC Learning English
 • How about listening to music in English and learning the lyrics?

How do I give advice?

3 Questions

Choose the correct answer.

ਸਹੀ ਜੁਆਬ ਚੁਣੋ।

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

What's your best piece of advice for someone who wants to improve their English?
ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੋਗੇ?

Tell us on our Facebook group!
ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ਼ ਉੱਪਰ ਦੱਸੋ।

Join us for our next episode of How do I…, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
How do I…,ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫ਼ੇਰ ਜੁੜੋ। ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।

 

Session Vocabulary

 • song lyrics
  ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ 

  a diary
  ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ

  a headache
  ਸਿਰ-ਦਰਦ 

  take medicine
  ਦਵਾਈ ਲਓ

  get fit
  ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ 

  a gym
  ਇੱਕ ਜਿੰਮ