Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 24

Listen to find out how to offer to help someone in English.
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸੁਣੋ।

Session 24 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

How do I offer to help someone?

ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ

 • bags
 • books
 • an umbrella

ਆਪਣੇ ਜੁਆਬ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨਾਲ ਤੁਲਣਾ ਕਰੋ।

Show transcript Hide transcript

ਰਾਜਵੀਰ
ਹੈਲੋ How do I … ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਜਵੀਰ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸੈਮ। 

Sam
Ooph! Wow, my bags are heavy! Hi, everyone. 

ਰਾਜਵੀਰ
Did no one offer to help you with them, Sam? 

Sam
No, but that would have been very nice!

ਰਾਜਵੀਰ
ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੇਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਦਦ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੈਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੁੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸ਼ਬਦ 'carry' 'help' ਅਤੇ 'take' ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

Let me help you with those books!

Here, I'll take those.

Can I carry your books for you?

Would you like me to carry your books for you? 

ਰਾਜਵੀਰ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'books' ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਵਾਕ ਸੁਣੋ। 

Let me help you with those books! 

ਰਾਜਵੀਰ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 'let me', ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, 'ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਉ' ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

Sam
Absolutely! So, I could say 'Let me take those books!' or 'Let me carry those books!' with a very similar meaning. But it's also just very easy to say 'Let me help you!' 

ਰਾਜਵੀਰ
ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਵਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ।ਉਹਨਾਂ ਨੇ 'take' ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? 

Here, I'll take those. 

ਰਾਜਵੀਰ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕ ਦਾ ਛੋਟਾ ਰੂਪ 'I will' ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। 

Sam

Yes, we use ‘I’ll’ when we decide something just before we say it. And, like 'let me' you can use any verb after it. Let's try them together. Please repeat after me:

Let me help you with those books!

I'll help you with those books!

Let me take those.

I'll take those. 

ਰਾਜਵੀਰ
ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਇਕੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਲੋ ਫ਼ਰਕ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। 

Can I carry your books for you?

Would you like me to carry your books for you?

ਰਾਜਵੀਰ
ਠੀਕ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ'carry your books for you?' ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਨ?

Sam
Yes, one started with 'Can I…', or you could also say 'Could I…'. The pronunciation of 'can' isn't difficult, but notice that we say it very quickly so it sounds more like 'k∂n'. Let's practise – please repeat after me:

Can I…

Can I carry your books for you?

Could I carry your books for you? 

ਰਾਜਵੀਰ
ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਉਪਚਾਰਿਕ ਸੀ, ਨਹੀਂ?

Sam
Yes, it started with 'Would you like me to…'. And when we say it quickly and naturally, 'would you' sounds more like 'wudj∂'. Quick practice of pronunciation together:

Would you…

Would you like me to… 

Would you like me to carry your books for you? 

ਰਾਜਵੀਰ
Well done! ਹੁਣ ਕੁਝ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਪਿੰਗ ਬੈਗ਼ ਲੈ ਕੇ ਪੌੜ੍ਹੀਆਂ ਉਤਰਦੇ ਦੋਖੋਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਗ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ। ਆਪਣਾ ਜੁਆਬ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'take' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। 

Sam
Would you like me to take your bags for you? 

ਰਾਜਵੀਰ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋਂ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਂਓਗੇ। ਸ਼ਬਦ 'help' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੈਮ ਦਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੁਣਨਾ। 

Sam
Can I help you?

ਰਾਜਵੀਰ
Great! ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜਾ ਖੋਲਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾ ਪੁੱਛਿਆ ਦਰਵਾਜਾ ਖੋਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਹਨ 'open the door'. 

Sam
I'll open the door for you. 

ਰਾਜਵੀਰ
Well done! ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ 'Let me open the door for you!' 

Sam
Aw, that would be lovely, thank you! 

ਰਾਜਵੀਰ
Very funny. Join us next week for another episode of 'How do I…' Bye! 

Sam
Bye, everyone!

Learn more

1. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ 'let me' ਜਾਂ 'I'll…' ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਲਗਾਓ। 

Let me + verb
Let me help you with those bags! 

I'll + verb
I'll open the door!

2. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ?

ਤੁਸੀਂ 'Can I…' ਤੇ 'Could I…' ਜਾਂ 'Would you like me to…' ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਕ ਬਣਤਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਇੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਲਗਾਓ।

Can / Could I + verb…?
Can I carry your bags for you? 

Would you like me to + verb…?
Would you like me to open the door for you?

3. ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾਂ?

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 'that' (ਇੱਕ-ਵਚਨ ਨਾਂਵ ਨਾਲ) ਜਾਂ 'those' (ਬਹੁ-ਵਚਨ ਨਾਂਵ ਨਾਲ) ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

Can I carry your umbrella for you? > Can I carry that for you?
Let help you with your bags! > Let me help you with those!

How do I offer to help someone?

3 Questions

Choose the correct answer.
ਸਹੀ ਜੁਆਬ ਚੁਣੋ। 

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Come to our Facebook group to meet more learners of English like you!
ਸਾਡੇ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਗਰੁੱਪ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। 

Join us for our next episode of How do I…, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
How do I…,ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫ਼ੇਰ ਜੁੜੋ। ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।


Session Vocabulary

 • carry
  ਚੁੱਕਣਾ

  help
  ਮਦਦ 

  take (an object from someone)
  ਲੈਣਾ

  open the door
  ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ 

  books
  ਕਿਤਾਬਾਂ 

  bag
  ਬੈਗ਼ 

  umbrella
  ਛੱਤਰੀ