Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 19

Listen to find out how to invite someone to do something.
बोलावणे करताना कुठले शब्द वापरायचे ते शिकूया.

Session 19 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

How do I invite someone to do something?

कोणाला निमंत्रण देण्यासाठी, बोलावण्यासाठी कुठले इंग्रजी शब्दप्रयोग वापरतात ते आजच्या भागात शिकूया.

तुमचं उत्तर तपासण्यासाठी हा ऑडियो ऐका.

Show transcript Hide transcript

Tejali
बीबीसीच्या ‘How do I…’ मध्ये तुमचं स्वागत, मी तेजाली आणि माझ्यासोबत आहे शान.

Sian
Hi, everybody.

Tejali
आजच्या भागात एखाद्याला आमंत्रण कसं द्यायचं ते शिकूया. ही चार वाक्यं ऐका आणि यातली कुठली व्यक्ती रात्रीच्या जेवणाचं आमंत्रण देतीये ते सांगा.

Are you free tonight?

Do you want to go to the cinema on Friday?

Would you like to come for dinner this weekend?

Why don't you come to the beach with us?

Tejali
ऐकलंत? यातली तिसरी व्यक्ती रात्रीच्या जेवणाचं निमंत्रण देतीये. 

Sian
Yes! So you can ask question 'Are you free …? and then give the day or time. So you can say 'Are you free this weekend?' Or 'Are you free tonight?...

Tejali
Great! Hopefully the person is free and you can invite them to do something.

Sian
Yes, one way to invite people is to use the verb 'want' – 'Do you want to…' But what happens to the pronunciation? Let's listen again.

Do you want to go to the cinema on Friday?

Tejali
Interesting! So 'want आणि to मिळून होतं 'wanna'.

Sian
Yes. Let's practise. Repeat after me:

‘Wanna’     

‘Do you wanna go to the cinema?'    

Tejali
Great! तर  'want to' नंतर क्रियापद येईल आणि  इथे आपण वापरणार आहोत 'go'. यासाठी आपण  'have' चा वापर -  Do you wanna have…? किंवा  'come' चा वापर  - Do you wanna come…? असंही म्हणू शकतो.

Sian
So next we heard 'would you like to…'. This is slightly more formal than 'do you want to' but it’s another useful way to make an invitation.

Tejali
हो, याचीही रचना तशीच होते 'do you want to..'.. आणि मग मूळ क्रियापद वापरायचं.

Sian     
Let's practise. Repeat after me: 

‘Would you like to…’ 

‘Would you like to come for dinner?’ 

Tejali
Great – we have one more way to invite someone, don't we? 

Sian
That's right – We can also use 'why don't you…'?  

Tejali
'Why don't you..'? ही वाक्यरचना नकारार्थी आहे पण याचा उद्देश होकारार्थी असतो, आणि बराचसा अनौपचारिक सुद्धा. आपण म्हणतो ना तू येणार नाहीस? 

Sian
And after 'why don't you..?' we just add the verb. 

Tejali
आमंत्रण देताना 'Why don't you..' असंही विचारता येईल. आपण आमंत्रण देतोय हे स्पष्ट करण्यासाठी 'come' हे क्रियापद वापरायचं. ती व्यक्ती तुमच्याकडे येणार आहे, come म्हणजे येणे. त्यासोबत 'with us'  किंवा 'with me' वापरू शकता. Let’s listen again.     

Why don't you come to the beach with us? 

Tejali
चला आता करूया सराव. तुमच्या मैत्रिणीला उद्या वेळ आहे का हे तुम्हाला विचारायचं आहे. कसं विचाराल?    

Sian
Are you free tomorrow?

Tejali
Did you say the same?
आता, तिला वेळ आहे, तर त्याला बागेत येतेस का असं विचारा. यासाठी तुम्हाला 'want' वापरायचं आहे. उच्चारावर नीट लक्ष द्या.       

Do you want to go to the park?

Tejali
Well done. तिला मात्र बागेत जायचं नाहीये. मग काय करायचं? तिला जेवायला बोलवाल दुपारी? तिला पर्याय देताना 'why' ने प्रश्नाची सुरूवात करा.   

Sian
Why don't you come for lunch? 

Tejali
Did you say the same? 

Sian
Ok, so now you can invite your friends out. Would you like to practise this? – find a friend and ask them to do something with you! 

Tejali
Good idea! पुन्हा भेटू 'How do I…'? च्या पुढच्या भागात Bye! 

Sian
Bye!

Learn more!

1) एखाद्याला वेळ आहे का हे कसं विचारायचं??

तुम्ही हे वापरू शकता :
Are you free (+ time)? 

 • Are you free later?
 • Are you free this weekend? 

2) एखाद्याला बोलावण्यासाठी कुठले शब्दप्रयोग वापरतात?

 You can say:
Do you want to (+verb)

Would you like to (+verb)

Why don't you (+verb)

3) यातले सर्वांत औपचारिक वाक्य कोणतं?

 Would चा वापर केल्यास ते जास्त औपचारिक वाटतं. याची रचना Wouldyou like to (+verb) अशी होते.

 3) The form 'Why don't you..? असंही म्हणू शकतो.

आपण बोलावतोय हे स्पष्ट करण्यासाठी'come' वापरा आणि त्यासोबत'with me' किंवा'with us' वापरा. 

 • Why don’t you go the party? (advice)
 • Why don't you come to the cinema with us on Saturday? (invitation)

 

How do I invite someone to do something?

3 Questions

Put the words in the correct order.
शब्दांचा योग्य क्रम लावा.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Imagine we are visiting your town this weekend - invite us to do something. Tell us on our Facebook group! Facebook group!
समजा आम्ही तुमच्या गावात, शहरात येणार आहोत. आम्हाला बोलावण्यासाठी कसं वाक्यं तयार कराल? ते आमच्या फेसबूक ग्रुपवर सांगा.

Join us for our next episode of How do I…, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
पुन्हा भेटू पुढच्या भागात.

Session Vocabulary

 • invite
  बोलावणे, आमंत्रण/ निमंत्रण देणे

  free
  मोकळा वेळ

  slightly
  थोडं