Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 13

Listen to find out how to talk about how you feel.
तुम्हाला कसं वाटतंय याबद्दल बोलण्यासाठी आजचा ऑडीओ ऐका. 

Session 13 score

0 / 4

 • 0 / 4
  Activity 1

Activity 1

How do I talk about how I feel?

‘-ed’ चा वापर  शब्दांच्या शेवटी जरी होत असला तरीही त्याचा उच्चार वेगवेगळ्या प्रकारे होतो.
या शब्दांच्या शेवटी कसा उच्चार झाला आहे?

relaxed
bored
excited

तुमची उत्तरं तपासण्यासाठी हा ऑडीओ ऐका.

Show transcript Hide transcript

Tejali
बीबीसीच्या ‘How do I…’  मध्ये तुमचं स्वागत, आज तुमच्यासोबत आहे टॉम आणि मी तेजाली.

Tom
Hello, everybody. Welcome to today’s episode!

Tejali
आपल्याला कसं वाटत आहे, हे कशा प्रकारे सांगता येईल हे आजच्या भागात शिकूया. ही वाक्य ऐका.

1. I’m relaxed because I have the day off.
2. I’m bored because I don’t have anything to do.
3. I’m excited because it’s the weekend.

Tejali
काय लक्षात आलंय तुमच्या? पहिली व्यक्ती relaxed आहे,  म्हणजे  निवांत आहे. दुसरी म्हणाली bored, कंटाळलेली आहे, तर तिसरी excited आहे. 

Tom
But they also provide reasons about why they feel this way.

Tejali 
Tom, are you ready to look at how we can describe our feelings?

Tom
Yes, I am. Let’s do that!

Tejali
पहिल्या व्यक्तीने ‘I’m’, ने सुरूवात केली. पुढे त्याने त्याला कसं वाटतंय ते सांगितलं. टॉम, हे कसं बोलायचं ते समाजावून सांगशील?

Tom
Of course! All the words used by the speakers to describe feelings end in the letters ‘ed’, but these have different sounds!
Listen to the first speaker.  

I’m relaxed.

‘Relaxed’ ends in a ‘t’ sound. Say it with me. Relaxed. Relaxed.

Tejali
आता दुसरी व्यक्ती कसं म्हणाली ते ऐकू. शेवटचा शब्द काय होता?

I’m bored

Tom
Did you get it? Bored ends with a ‘d’ sound. Say it with me. Bored.

Tejali
आता शेवटची व्यक्ती काय म्हणाली ऐकू. काय होता शेवटचा शब्द?
I’m excited

Tom
That one was a strong sound! Excited ends with an ‘id’ sound. Say it with me. Excited.

Tejali
शाबास, बरोबर बोललात. सर्वांनी त्यांना कसं वाटतंय त्याबद्दल सांगितलं. एखाद्या परिस्थितीमुळे वाटणाऱ्या या भावना आहेत. यासाठी त्यांनी ‘because’ हा शब्द वापरला. आता हे ऐका. 

I’m relaxed because I have the day off.

Tejali

पहिल्या व्यक्तीचा आज ‘day off’ होता त्यामुळे तो ‘relaxed’ आहे, relax निवांत. काही कारणामुळे आपल्याला काही वाटत असेल, feel होत असेल तर त्या शब्दापुढे ing वापरतात.

Tom
That’s right! A day off makes us feel relaxed. So, a day off is relaxing.   
Say it again with me. Relaxing. Relaxing.

Tejali
Excellent! आता एक प्रश्न, दुसऱ्या व्यक्तीने त्याला कसं वाटतंय हे सांगताना कुठलं विशेषण वापरलं?  

I’m bored because it’s Monday.
आता आपल्याला वर्णन करताना ing चा वापर करायचाय, तर कसं म्हणाला ?
माझ्याबरोबर वाक्य पूर्ण करा Mondays are ________.

Tom

Boring. Did you get it? Say it with me again, Mondays are boring. 

Tejali
Good job! आता तिसऱ्या व्यक्तीने काय बोललेलं आठवतंय? तिला काय वाटत होतं?
I’m excited because it’s the weekend.

Tom
So, the weekend makes him feel excited. How can we describe the weekend using –ING?
   
That’s right! Exciting! Say it with me. The weekend is exciting.
 
Tejali
Nice work! लक्षात ठेवा की त्या घटनेमुळे तुम्हा काही भावना जाणवत असतील तर त्यासोबत ing वापरतात.

Tom
That’s right! Learning is exciting, which means that I’m excited!

Tejali

hmm..आणि आजचा भाग संपवण्याआधी या शब्दांचे उच्चार परत एकदा ऐकू.त्यानंतर तुम्ही म्हणा. Tom, go ahead.

Tom
Relaxed, bored and excited.
and
Relaxing, boring, exciting.

Tejali
शाबास आणि मला माहिती आहे की आपल्या पुढच्याexciting भागांसाठी तुम्ही नक्कीच excited असाल, पुन्हा भेटू How do I च्या पुढच्या भागात. Bye.

Tom
See you then everybody! Bye!

Learn more!

1. आपल्याला काय वाटतंय हे सांगण्यासाठी कुठले शब्द वापरतात? 

    आपल्याला काय वाटतंय हे सांगताना त्या शब्दांसोबत ‘be’ ची रूपं वापरतात.‘I feel ____ ’  असं आपण म्हणू शकतो.

2. भावना दर्शवणाऱ्या सर्वच शब्दांच्या शेवट –edने होतो का??

    नाही, नेहमीच नाही, पण बरेचदा होतो.

3.  ‘-ed’ आणि  ‘-ing’ यात काय फरक आहे?

    वर्णन करणाऱ्या शब्दांच्या अथवा ‘adjectives’ म्हणजे विशेषणाच्या शेवटी ‘-ed’ किंवा ‘-ing’ वापरतात.
    तुम्हाला आधीच जे वाटतंय त्याबद्दल सांगताना त्या शब्दाच्या शेवटी -ed वापरतात.
    एकाद्या परिस्थितीमुळे काही भावना निर्माण होत असेल तर त्या शब्दानंतर -ing वापरतात.

How do I talk about how I feel?

4 Questions

Choose the correct answer.
बरोबर उत्तर निवडा.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

आजचा भाग कसा वाटला आणि का हे आम्हाला फेसबुक ग्रुपवर सांगा.
Tell us how you’re feeling (and why) on our Facebook page!

Join us for our next episode of How Do I...?, when we will learn more useful language and practise your listening skills.

पुन्हा भेटू पुढच्या भागात.

Session Vocabulary

 • relaxed
  निवांत

  relaxing
  आराम करणे

  bored
  कंटाळलेला

  boring
  कंटाळवाणं

  excited
  उत्साही

  exciting
  उत्साहित

  weekend
  आठवड्याचा शेवट

  day off
  सुट्टी

  (to have) nothing to do
  काहीच काम नसणे