Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 34

Listen to find out what to say in English when you return something to a shop.
दुकानात वस्तू परत करताना इंग्रजीत कसं बोलाल?

Session 34 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

How do I return something to a shop?

Listen to find out what to say in English when you return something to a shop.
दुकानात वस्तू परत करताना इंग्रजीत कसं बोलाल?

Listen to the audio and complete the activity

Show transcript Hide transcript

Tejali
बीबीसीच्या How do I… मध्ये तुमचं स्वागत, मी तेजाली आणि माझ्यासोबत आहे फिल.

Phil
Welcome, everyone!

Tejali
विचार करा, मस्त शॉपिंग केलं, घरी आलो आणि नंतर लक्षात आलं की ती वस्तू एवढी पण छान वाटत नाहीये, किंवा तिचा रंग तितकासा खुलून दिसत नाहीये. मग आपला हिरमोड होतो. आपण म्हणतो आता हे परत करायला लागणार. हाच आहे आजचा विषय. दुकानात वस्तू परत करताना इंग्रजी कसं बोलाल. चला ऐकू. यासाठी महत्त्वाचे शब्द: refund, exchange, आणि store credit.

Hello. I bought this here last week. Please can I return it?

Yes. Do you have the receipt?

Yes, here you are. Can I get a refund, please?

We don't give refunds – we can exchange it or give you store credit. Was anything wrong with it?

No, it was just the wrong size.

Tejali
त्यांना पैसे परत दिले नाहीत पण त्या बदल्यात दोन पर्याय दिले exchange चा किंवा store credit चा. यातलं exchange आपल्याला माहितीये, म्हणजे बदलणे. Store credit तुमचे पैसे दुकानात जमा आहेत याची पावती, त्या बदल्यात तुम्ही हवं तेव्हा वस्तू विकत घेऊ शकता. एकदा परत ऐकू या.

Hello. I bought this here last week. Please can I return it?

Yes. Do you have the receipt      -   ?

Tejali
इथे दुकानदाराने return हे क्रियापद वापरलं आणि तुमच्याकडे पावती म्हणजे ‘receipt’ आहे का हे विचारलं.

Phil
‘Please can I’ is a polite request, and it’s appropriate to use here. We follow this with other verbs as well - ‘Please can I show you this’ or ‘Please can I speak to someone about this’

Let's look at intonation – we usually use a rising, then falling intonation. - it falls on ‘this’ . Repeat after me: 

Please can I return this?

Please can I return this?

Tejali
बरोबर, आता पुढचा प्रश्न, ग्राहकाने काय विचारलं?

Can I get a refund, please?

We don't give refunds – we can exchange it or give you store credit.

Tejali
त्याने विचारलं, मला refund पैसे परत मिळतील का? पण त्या दुकानात तुम्ही वस्तू फक्त बदलून घेऊ शकता. किंवा ‘store credit’.


Phil
Yes and here we have another way of asking for something politely ‘Can I get a refund please’. We can use this to ask for anything. 

Here we have a rising intonation on the ‘please’. Listen and repeat:

Can I get a refund, please?


Can I get a refund please?

Tejali
Ok,आता हे ऐका, ग्राहकाची अडचण काय आहे?

Was anything wrong with it?

No, it was just the wrong size.

Tejali
दुकानदाराने ग्राहकाला त्याची अडचण विचारली. ग्राहक म्हणाला, याचं माप बरोबर नाहीये. ‘wrong size’ आहे. (You spoke one extra word)

Phil
We use ‘wrong’ to say that the problem was with the size. But we could use this to talk about any other aspect – so for example something could be the ‘wrong colour’.

Tejali
Wrong colour म्हणजे चुकीचा किंवा न आवडणारा रंग. दुकानात वस्तू परत करताना लोक काय काय कारण देत असतील? समजा तुम्हाला दुकातून एखादी वस्तू परत करायची आहे. कसं विचाराल दुकानदाराला.

Phil
Please can I return this?

Tejali
आता तुम्ही पावती दाखवली दुकानदाराला. तुम्हाला store credit हवंय.  How do you ask for it politely?

Phil
Can I get store credit, please?

Tejali
शाबास. आता तुमची नक्की काय अडचण आहे हे तुम्हाला सांगायचं आहे.  कसं सांगाल? तुम्हाला सांगायचा आहे कि हा रंग तेवढा खास वाटत नाहीये.

Phil
It’s the wrong colour.

Tejali
चला, दुकानात वस्तू बदलायची असेल तर इंग्रजी कसं बोलायचं ते शिकलो आपण. आज इथेच थांबू, पुन्हा भेटू पुढच्या भागात. Bye.

Learn more

1. Please can I + verb

एखाद्याला आपल्याला काहीतरी कर असं सांगायचं असेल तेव्हा ही वाक्यरचना वापरतात. 

Please can I return this?
Please can I speak to you?
Please can I speak to someone?

2. Can I get a + noun 

विनंती करताना ही वाक्यरचना वापरतात. 

Can I get a refund?
Can I get a replacement?
Can I get a discount?

3.  Wrong

एखादी वस्तू योग्य नसेल तर तिच्याबद्दल बोलताना  'wrong' वापरतात. याचा वापर खालीलप्रमाणे होतो :

Was anything wrong with it?
What's wrong with it? 

We can also use it to describe the problem.

Would you like a receipt?
Would you like a bag?
Would you like a coffee?

How do I return something to a shop?

3 Questions

Choose the correct answer.
रिकाम्या जागी योग्य शब्द भरा. 

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Have you ever taken something back to a shop? Come and tell us what you're watching Facebook group.
तुम्ही कुठली वस्तू एवढ्यात दुकानात परत केलीये? आमच्या फेसबुक पेजवर येऊन सांगा आम्हाला.

Join us for our next episode of How do I…, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
पुन्हा भेटू पुढच्या भागात.

Session Vocabulary

 • return
  परत करणे 

  receipt
  पावती 

  refund
  चुकीचं माप पैसे परत देणे/ मिळणे 

  exchange
  बदलणे 

  store credit
  दुकानात पैसे जमा असल्याची पावती