Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 28

How do I talk about things that I'm scared of?

तुम्हाला कशाची भीती वाटते ? याबद्दल इंग्रजीत कसं बोलायचं ते शिकू आज.

Session 28 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

How do I talk about things that I'm scared of?

यातल्या कुठल्या वाक्यातली भावना अधिक तीव्र आहेत?

 1. I'm scared of spiders.
 2. I'm absolutely terrified of spiders.

Listen to the audio and complete the activity

Show transcript Hide transcript

Tejali
बीबीसीच्या How do I… मध्ये तुमचं स्वागत, मी तेजाली आणि माझ्या सोबत आहे सॅम.

Sam
Hello!

Tejali
समजा भिंतीवरचा कोळी पटकन तुमच्या अंगावर पडला तर? किंवा बागेत फेरफटका मारताना अचानक साप समोर आला तर? तर पाहिलं म्हणजे आपण घाबरू. आज या घाबरण्याबद्दलच बोलणार आहोत. ही वाक्यं ऐका. 

Examples

I'm scared of spiders.

I'm really frightened of snakes.

Horror movies are scary.

I'm absolutely terrified of heights.

Tejali
ते बोलतायत त्यांच्या भितीबद्दल, त्यांच्या घाबराण्याबद्दल. आता ही वाक्य कशी वापरायची ते सॅम सांगेल. सॅम?

Sam
Let's do it! Let's start with person number one – she used the adjective 'scared' after 'I'm'.

Tejali
ती सांगतीये 'spiders' बद्दल म्हणजे कोळी. आता 'scared' आणि 'spiders' च्या मध्ये कुठला शब्द आलाय?

Example
I'm scared of spiders.

Tejali
ऐकलंत? एक छोटासा शब्द 'of'. हा शब्द नेहमी विशेषण आणि नामाच्या मध्ये येतो. हो ना सॅम?

Sam
Yes! Let's try saying the whole sentence. Repeat after me, please:

I'm scared of spiders.

Tejali
आता पुढचं ऐकू. तो सापाबद्दल सांगतोय. त्याला सापाची भीती वाटते. पण त्याने 'scared of' वापरलं नाहीये. पण मग त्याने काय म्हटलं? ऐका.

Example
I'm really frightened of snakes.

Sam
It was 'frightened of', which is another way to say 'scared of'. And like 'scared of' you need to use the verb 'to be', so 'I'm really frightened of snakes'. Let's quickly practise that. Repeat after me:

I'm really frightened of snakes.

And what does 'really' mean here?

Tejali
'Really' चा वापर 'very' म्हणजे खूप या अर्थानेही करता येतो. मला खूप भीती वाटते. यातून विशेषणाबद्दल आणखी ठासून सांगता येतं. आपण असं करू ना, आपण हे पुढचं वाक्य ऐकू. त्यात कुठले शब्द वापरलेत त्याकडे लक्ष द्या. त्या मुलाला उंचीची भीती वाटते.

Example
I'm absolutely terrified of heights.

Tejali
त्याने वापरलं 'terrified of', म्हणजे त्याला खूपच जास्त भीती वाटते. आणि त्याने ही भावना आणखी गडद करण्यासाठी 'absolutely' वापरलं... 'really' सारखंच.

Sam
Yes, and notice that, again, we have the verb 'to be' and we use 'of' before the noun. Let's practise this together:

I'm absolutely terrified of heights.

Tejali
आता शेवटची व्यक्ती काय म्हणाली ते ऐकू ती 'horror movies' बद्दल बोलतीये. Horror म्हणजे भीतीदायक. यात कुठलं विशेषण वापरलय त्याकडे लक्ष द्या.

Example
Horror movies are scary.

Sam
Did you hear it? She said 'scary', and the adjective was at the end of the sentence.

Tejali
आपल्याल्या ज्याबद्दल भीती वाटते, त्याबद्दल बोलताना 'scary' वापरतात. जसं की 'horror movies'. अशा प्रकारची वाक्यरचना करताना ज्याबद्दल भीती वाटते त्याने सुरुवात करायची आणि मग 'to be'चं योग्य रूप वापरून पुढे scary वापरायचं. 

Sam
Yes, so let's quickly practise the pronunciation.

Horror movies are scary.

Tejali
Thanks, Sam. चला आता सराव करू. समजा तुम्हाला कोळ्याची भीती वाटते. आठवतंय कसं सांगायचं ते बरं 

Sam
I'm scared of spiders.

I'm frightened of spiders.

Tejali
शाबास! आता समजा तुम्हाला सापांची खूपच जास्त भीती वाटते इथे तुम्हाला वापरायचंय काय, साप म्हणजे 'snakes'. 

Sam
I'm absolutely terrified of snakes.

Tejali
Good! आता तुम्हाला सांगायचं आहे 'horror movies’, भयपटांबद्दल. योग्य विशेषण काय आठवतंय ना

Sam
Horror movies are scary.

Tejali
Do you agree, Sam?

Sam
Actually, yes! I'm not scared of anything else, but I think horror films are very scary!

Tejali
And I'm terrified of lizards. बहुतेक मी आता थांबवते कार्यक्रम कारण तिथे भिंतीवर मला एक पाल दिसतीये.  पुन्हा भेटूया पुढच्या भागात. Bye.

Learn more

1)  भीतीबद्दल बोलताना कुठले शब्द वापरतात?
What are the common words for talking about fears?
भितीबद्दल बोलताना ही विशेषणं वापतात.

 • scared
 • frightened 

आणखी एक शब्द आहे 'afraid'. आणि आपल्याला खूप भीती वाटते हे सांगण्यासाठी त्या शब्दाच्या आधी 'very' किंवा'really' वापरतात.

For example: 

 • I'm very scared.
 • I'm really frightened.

अजूनच जास्त भीती वाटते असं सांगण्यासाठी  'terrified'. हे विशेषण वापरतात. आणि हे आणखी ठासून सांगण्यासाठी  याच्या आधी 'absolutely' वापरतात

 • I'm absolutely terrified.

2)  हे शब्द वाक्यात कसे वापरायचे?

वाक्यरचना अशी करा :

Subject + verb 'to be' + adjective

उदाहरणार्थ :

 • I'm scared.
 • She's frightened.
 • We're terrified.

ज्या गोष्टीची भीती वाटते त्याबद्दल सांगताना वाक्यरचना अशी करा:

Subject + verb 'to be' + adjective + of + noun

 • I'm scared of spiders.
 • She's frightened of heights.
 • We're terrified of snakes.

3) 'Scared' आणि'scary' मध्ये काय फरक आहे?

We use 'scared' म्हणजे घाबरणे, भीती वाटणे. ही भावना आहे. तर  'scary' म्हणजे भीतीदायक, घाबरवणारं.

 • I'm scared of horror film.
 • Horror films are scary.

जेव्हा आपल्याला भीती वाटते तेव्हा आपण 'scared' असतो म्हणजे  तर ज्या गोष्टीची भीती वाटत्ते त्याबद्दल बोलताना 'scary' वापरतात. ही वस्तू असते.

How do I talk about things that I'm scared of?

3 Questions

Complete the gaps in these sentences.
रिकाम्या जागी योग्य शब्द भरा.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

WWhat are you scared of? Come and tell us on our Facebook group.

तुम्हाला कशाची भीती वाटते आमच्या फेसबुक पेजवर येऊन सांगा आम्हाला.

Join us for our next episode of How do I…, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
पुन्हा भेटू पुढच्या भागात.

Session Vocabulary

 • spiders
  कोळी

  snakes
  साप

  horror movies
  भयपट

  heights
  उंची 

  really
  खरंच

  absolutely
  नक्कीच