Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 24

Listen to find out how to offer to help someone in English.
मदत करताना कुठल्या प्रकारे इंग्रजी भाषा वापरायची ते आजच्या भागात शिकू.

Session 24 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

How do I offer to help someone?

हे चार लोक कोणालातरी मदत करतायत. ते काय उचलण्यासाठी मदत करतायत?

 • bags
 • books
 • an umbrella

Listen to the audio and complete the activity

Show transcript Hide transcript

Tejali
बीबीसीच्या How do I… मध्ये तुमचं स्वागत. मी तेजाली,आणि माझ्या सोबत आहे सॅम.

Sam
Ooph! Wow, my bags are heavy! Hi, everyone.

Tejali
Did no one offer to help you with them, Sam?

Sam
No, but that would have been very nice!

Tejali
आजचा भाग आहे, मदत करताना. हे संभाषण ऐकुया? यात 'उचलणे म्हणजे 'carry',  'help' मदत आणि 'घेणे म्हणजे 'take' ही क्रियापदे वापरली आहेत

Let me help you with those books!

Here, I'll take those.

Can I carry your books for you?

Would you like me to carry your books for you?

Tejali
ऐकलंत? ती व्यक्ती पुस्तकं म्हणजे books उचलण्यासाठी मदत करत आहे. कुठले शब्द वापरलेत यात? 'Help च्या आधी कुठला शब्द वापरलाय? चला ऐकू 

Let me help you with those books!

Tejali
तो म्हणाला 'let me', म्हणजे मला करू द्या ... काय तर ‘पुस्तकं उचलू दे. म्हणजे let me  नंतर योग्य क्रियापद वापरायचं. 

Sam
Absolutely! So, I could say 'Let me take those books!' or 'Let me carry those books!' with a very similar meaning. But it's also just very easy to say 'Let me help you!'

Tejali
चला आता पुढच ऐकू. Take च्या आधी काय म्हटलंय?

Here, I'll take those.

Tejali
ऐकलंत? 'I will' चं लघुरूप इथे वापरलंय, I’ll.

Sam

Yes, we use ‘I’ll’ when we decide something just before we say it. And, like 'let me' you can use any verb after it. Let's try them together. Please repeat after me:

Let me help you with those books!

I'll help you with those books!

Let me take those.

I'll take those.

Tejali
आता इथे दोघांनी दोन प्रश्न विचारले आहेत. पण त्या प्रश्नांची रचना वेगवेगळी आहे. ऐका.

Can I carry your books for you?

Would you like me to carry your books for you? 

Tejali
दोन्ही प्रश्नांचा शेवट 'carry your books for you'ने झाला. पण सुरुवात वेगळी होती.

Sam
Yes, one started with 'Can I…', or you could also say 'Could I…'. The pronunciation of 'can' isn't difficult, but notice that we say it very quickly so it sounds more like 'k∂n'. Let's practise – please repeat after me:

Can I…

Can I carry your books for you?

Could I carry your books for you?

Tejali
Great! आणि आता पुढचा प्रश्न... तो थोडा औपचारिक होता, हो ना?

Sam
Yes, it started with 'Would you like me to…'. And when we say it quickly and naturally, 'would you' sounds more like 'wudj∂'. Quick practice of pronunciation together:

Would you…

Would you like me to…

Would you like me to carry your books for you? 

Tejali
Well done! आता सरावाची वेळ झाली. आता समजा तुम्हाला एखाद्या आजींना त्यांची पिशवी उचलायला मदत करायची आहे. मी मदत करू का असं त्यांना विचारा. आता त्या आपल्यापेक्षा मोठ्या आहेत वयाने, त्यामुळे थोडं आदराने विचारा. इथे तुम्ही 'take', हे क्रियापद वापरू शकता. कसं विचाराल? विचार करा. आणि नंतर सॅमचं उत्तरही ऐका.

Sam
Would you like me to take your bags for you?

Tejali
Great! आता तुम्हाला कोणीतरी रस्ता चुकलेलं दिसतंय. कशी मदत कराल त्याला? इथे प्रश्न थोडं वेगळ्या रीतीने विचारावा लागेल.  इथे तुम्हाला 'help', वापरता येईल. सांगा बरं.

Sam
Can I help you?

Tejali
Great! आता शेवटचा प्रश्न. एका व्यक्तीला तुम्ही दरवाजा उघडायला मदत करताय. आता प्रश्न नका विचारू open the door' वापरून मदत करा. कसं म्हणाल.

Sam
I'll open the door for you.

Tejali
Well done! 'Let me open the door for you!' असंही तुम्ही म्हणू शकता.

Sam
Aw, that would be lovely, thank you!

Tejali
Very funny. पुन्हा भेटू 'How do I…' पुढच्या भागात. Bye!

Sam
Bye, everyone!

Learn more

1.  मदत करताना इंग्रजीत कुठले शब्द वापरता येतात?

यासाठी तुम्ही  'Let me…' किंवा  'I'll…' वापरून त्यापुढे क्रियापदाच मूळ रूप वापरा.

Let me + verb

Let help you with those bags!

I'll + verb

I'll open the door!

 2. मी काही मदत करू का हे इंग्रजीत कसं विचाराल?

यासाठी 'Can I…' ' (किंवा  'Could I…') किंवा  'Would you like me to…'

Can / Could I + verb…?

Can I carry your bags for you?

Would you like me to + verb…?

Would you like me to open the door for you?

'Would you like me to…' हे औपचारिक आहे..

 3. आपण ज्याबद्दल बोलतोय त्याचा उल्लेख नेहमी करायलाच हवा का?

मदात करताना बरेचदा ती गोष्ट समोरच असते. त्यामुळे त्याबद्दल बोलताना 'that' (एकवचन) किंवा 'those' (अनेकवचन ) वापरा.

Can I carry your umbrella for you? > Can I carry that for you?

Let help you with your bags! > Let me help you with those!

How do I offer to help someone?

3 Questions

Choose the correct answer.
योग्य उत्तर निवडा.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Come and tell us on our Facebook group.
आमच्या फेसबुक पेजवर येऊन सांगा आम्हाला.

Join us for our next episode of How do I…, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
पुन्हा भेटू पुढच्या भागात.

Session Vocabulary

 • carry
  उचलणे

  help
  मदत करणे

  take (an object from someone)
  घेणे

  open the door
  दरवाजा उघडणे

  books
  पुस्तके

  bag
  पिशवी 

  umbrella
  छत्री