Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Vocabulary Reference

How do I start a conversation?

What’s your name?
Maqaan kee eenyu?

My name’s…
Maqaankoo…

I’m…
Ani…

Nice to meet you.
Bagan siin walbare.

Nice to meet you, too.
Anis, bagan siin walbare.

Where are you from?
Eessarraa dhufte?

I’m from…
Ani kanan dhufe…

What do you do?
Hojiin kee maali?

I’m a...
Ani...

How do I give advice?

a diary
yaadannoo guyyuu

a headache
bowwoo mataa

take medicine
qoricha fudhu

get fit
gahumsa qabaadhu

a gym
Jiimii

How do I talk about likes and dislikes?

I like…
Nan jaalladha…

I don’t like…
Hinjaalladhu...

I love…
Nan jaaladha…

I hate…
Nan jibba…

I don’t mind…
Mufii hinqabu...

really
dhugumatti/ qabatamaatti

chocolate
chokkolaataa

coffee
buna

How do I talk about my morning routine?

wake up
irrabarraa dammaquu

get up
ciisicharraa/ sireerraa ka’uu

have a shower
shaaworii fudhachuu/ qaama dhiqachuu

have breakfast
ciree nyaachuu

at 7 o’clock
sa’aatii 7tti

How do I talk about the weather?

It's sunny.
Aduudha.

It's windy.
Qilleensaa’aadha.

It's rainy.
Roobaa.

It's raining.
Roobaa jira.

It's snowing.
Cabbii buusaa jira.

cool
qabbana

warm
ho’a

 

How do I talk about where I live?

I live in a...
Ani… keessan jiraadha.

city
magaalaa gudaa

town
magaalaa xiqqaa

village
ganda

North
Kaaba

South
Kibba

East
Baha

West
Lixa

 

How do I talk about someone's appearance?

mother
haadha/ harmee

boyfriend
jaalallee dhiiraa

pretty
bareedduu

handsome
bareedaa

long
dheeraa

short
gabaabaa

blonde
rifeensa bifa warqee ta’e

dark
gurraachawaa

blue
cuquliisa

tall
dheeraa

How do I talk about someone's personality?

What’s he/ she like?
Inni maal fakkaata/Isheen maal fakkaatti?

too
baay’ee

so
haalaan

a little
hanga xiqqoo

but
garuu

and
fi

friendly
kan michoomu

lazy
dhibaa’aa

funny
kofalchiisaa/ tataphataa

shy
salfataa/ salfattuu

serious
fuula guureessa

quiet
callisaa/ callistuu

talkative
duddubbataa

hardworking
jabaatee kan hojjetu/ tattaafataa

How do I make a phone call?

Hello?
Haloo?

Hello, is ______ there, please?
Haloo, ______ achi jiraa, maaloo?

Sorry, he/she's not here at the moment.
Dhiifama, yeroo kanatti as hinjiru/hinjirtu.

Can I take a message?
Dhaamsa fuudhuu danda’aa?

It's ok. I'll call back later.
Homa miti. Boodan deebisee bilbila.

Hello, can I speak to ______, please?
Haloo, ______’tti dubbachuu danda’aa, maaloo?

Yes. Who’s speaking, please?
Eeyee. Eenyu jedhu, maaloo?

It’s ______.
______ dha.

How do I order food and drink in a café?

a black coffee
buna gurraacha

a green tea
shaayii magariisa

a cheese sandwich
saanduwichii qimxxoo/chiisii

takeaway
kan fudhatanii deeman

have here
asitti nyaatamu/dhugamu

How do I order food and drink in a restaurant?

the soup
shoorbaa

the fish
qurxummii

with vegetables
muduraalee wajjin

the chocolate cake
keekii chokkolaataa

water
bishaan

How do I make requests? Akkamittin gaafii dhiheessaa?

borrow
ergifachuu

open the window
foddaa banuu

sit
taa’uu

How do I talk about how I feel?

relaxed
bohaaruu

relaxing
kan bohaarsisu

bored
mukaa’uu

boring
kan mukeessu

excited
gammaduu

exciting
kan gammachiisu

weekend
sanbattaa fi dilbata 

day off 
guyyaa boqonnaa

(to have) nothing to do
Waan hojjetan qabaachuu dhiisuu 

How do I book an appointment?

book
galmeesisuu/qabachuu

appointment
beellama

How about…?
...maal sitti fakkaata?

Perfect!
Dansa/misha!

See you then.
Yeroosantti walitti deebina.

How do I give opinions?

Karaoke
Bakka mata mataan dhaqanii itti weelisan

awful
Gadhee/badaa

love
jaalala/jaalachuu

fine
gaarii

opinion
yaada

personally
akka dhuunfaatti

How do I talk about my childhood hobbies?

play football
kubbaa miilaa taphachuu

watch films
fiilmiiwwan daawwachuu

listen to music
muuziqaa dhaggeeffachuu

a lot of
heddu

not… much
heddu… miti

How do I talk about future arrangements?

as usual
akkuma barametti

day off
guyyaa hojii hindeemne/boqonnaa

listen to music
muuziqaa caqasuu

cinema
sinimaa

How do I talk about future plans?

modal verb
gocha

How do I invite someone to do something?

invite
affeeruu

How do I reply to invitations?

cinema
sinimaa

That sounds lovely!
Waan jaalatamaadha!

Session Grammar

  • There is no grammar support for this series