Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 9

Listen to find out how to make a phone call in English.
Afaan Ingiliziin akkamitti bilbilli akka bilbilamu hubachuuf caqasi.

Sessions in this unit

Session 9 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

How do I make a phone call?

Wayita bilbilaan haasa’amu eenyutu wantota kanneen akka dubbatu murteessi – kan bilbilemoo kan bilbilameef?

Kan bilbile                          Kan bilbilameef             
 

 

 

 

Hello?
Hello, is Melissa there, please?
Sorry, she's not here at the moment.
Can I take a message?
It's ok. I'll call back later.
Hello, can I speak to Melissa, please?
Yes. Who’s speaking, please?
It’s Peter.

Deebiikee mirkaneeffachuuf caqasi. Ittaansuudhaan barreeffama kanaa gad jiru waliin walbira qabii ilaali.

Show transcript Hide transcript

Caalii
Yooyyaa! Gara sagantaa barnootaa How do I… tti baga nagaan dhufte! An Caaliidha. Saams naa waliin jirti.

Sam
Hello, everybody. Welcome!

Caalii
Kutaa kana keessatti, akkamitti bilbilli akka haasa’amu ilaalla. Hasawa gabaabaa namoota lama gidduutti taasfamu caqasuudhaan haa’eegallu. Hubachuuf yoo sirakkise hinyaadda’iin, gara boodaarra si gargaarra. Ammaaf, namni bilbile, Piitar, eenyuuf akka bilbileefi kan argatee isheetti haasa’u yoo ta’eef caqasiitii murteessi.

Melissa’s mother
Hello?

Peter
Hello, is Melissa there, please? It’s Peter.

Melissa’s mother

Sorry, she's not here at the moment. Can I take a message?

Peter

It's ok. I'll call back later.

Caalii
Hubattee? Piitar, Melisaa waliin dubbachuuf bilbilaa jira; garuu argaatee itti hindubbanne. Kanaaf Saam, qooqa bilbila bilbiluuf fayyadamuu dandeenyu ilaaalluu?

Sam
Good idea!

Caalii
Egaa, inni jalqaba, Melisaan mana jiraachushee baruuf Piitar haadha Melisaa, ‘Is Melissa there, please?’ jedhee gaafate.

Sam
Yes, we make this question with ‘is’, the person’s name, and ‘there’. Let’s practise it together! Repeat after me:
Is Melissa there, please?

Caalii
Ammammoo akkaataa Piitar ittiin of beeksisu haacaqasnu. ‘I’m Peter’ moo ‘It’s Peter’ jedhee?

It’s Peter.

Sam
He says ‘It’s’.

Caalii
Eeyee, kun addatti haasawa bilbilaaf kan ooludha. Wayita qaamaan of beeksifnu, ‘I’m…’ ykn ‘My name’s…’ jenna.

Sam
…But on the telephone, ‘it’s’.

Caalii
Amma, haati Melisaa maal akka jettu irradeebi’nee haa caqasnu. Waa akka godhu ni gaaffattii?

Sorry, she's not here at the moment. Can I take a message?

Caalii
Eeyee, ‘take a message’ dhaamsa fuudhuuf gaafatte. ‘Can I…’ waliin jecha gochaa kan ta'e ‘take’ fayyadamuun.

Sam
But what did Melissa’s mother say before that?

Caalii
Ah, ‘sorry’ dhiifama, ‘she’s not here’ as hinjirtu ‘at the moment’ yeroo kanatti jette.
Amma deebii Piitar irradeebine haacaqasnu. Dhaamsa ni kaa’amoo hinkaa’u?

It's ok. I'll call back later.

Caalii
Lakki, hinkeenye. ‘It’s ok’ jedhe; haala biraatiin ‘lakki, galatoomi’ akka jechuuti. Ittaansuunis booda deebi’ee akka bilbilu dubbate ‘l’ll call back later’. Himni kun ‘I’ fi ‘will’ irraa ijaarame; innis walitti ‘I’ll’ ta’ee gocha kana akka ‘call back’ ofitti aansa;

Sam
Let’s practise all together! Repeat after me:
I’ll call back later.

Now it’s time for you to have some practice!

Caalii
Eeyee, akka bilbila bilbilaa jirtuutti yaadi. Akkamitti ofbeeksiftaa? Yaadadhu, ‘I’m…’ jechuun miti! Maqaakee fayyadami, sana booda Saam maqaashii fayyadamuudhaan yoo sitti himtu dhageessa.

Sam
It’s Sam.

Caalii
Gaariidha! Amma Melisaaf bilbilaa jiraattullee ishiin sijalaa kaasaa hinjirtu. Gaafii maalii gaafatta? Boodarra Saam yoo sitti himtu dhageessa.

Sam
Is Melissa there, please?

Caalii
Good! Amma gaafii keetiif deebii caqasi.

Sorry, she's not here at the moment. Can I take a message?

Caalii
Lakki, galatoomi jechuudhaan booda deebistee akka bilbiltu himuuf maal jettee dubbatta? Inni jalqabaa ‘it’s’ kan jedhuun eegala, akkasumas inni lammaffaa ‘I’ll’ kan jedhuun jalqabu. Duubarra Saam yoo sitti himtu dhageessa.

Sam
It's ok. I'll call back later.

Caalii
Great! Egaa amma akkamiin bibila akka bilbilan ni beekta.

Sam
Yes, congratulations! Please join us next week for another episode of How do I… Bye!

Caalii
Nagaatti… Bye!

Learn more!

1. Namni tokko bilbla yoo hinkaasiin, itti dubbachuuf akkamittan gaafachuu danda’a?
Filannoowwan lamatu jira:
Is ______ there, please?
Can I speak to ______, please?

2. Gaafii kanaaf deebiiwwan lamaan kennamuu danda’an maalfa’ii?
Namni ati barbaadu yoo achi hinjiru ta’e ‘He/ She’s not here at the moment’ jechuun sitti himu.
Namni sun yoo achi jira ta’e, maqaakee akka himtuf ‘Who’s speaking?’, yookaan ‘Who’s calling?’ jechuun gaafatamta.

3. Bilbilarratti wayitan maqaakoo kennu, ‘I’m ______’ ykn ‘My name’s ______’ fayyadamuu danda’aa?
Haalawwan qaamaan ofbeeksisuurratti, kanneen sirriidha; garuu bilbilarratti ‘It’s ______’ fayyadamna.

4. Kutaa barnootaa kana keessatti gaafiiwwan ‘Can I…?’ fayyadaman lamatu jira. Hiika tokko qabuu?
Jechi ‘Can’, jecha daran faayidaa qabu yoo ta’u, hiikawwan gargaraa qabaachuu danda’a. Wanta tokko argachuuf gaafii ittiin dhiheessuuf fayyadamna, fakkeenyaaf ‘Can I speak to ______, please?’ akkasumas wanta tokko gochuuf afeeruufillee itti fayyadamna fakkeenya ‘Can I take a message?’ Akkaataan gaafiiwwan kanneen ittiin ijaarru baay’ee walfakkaata; ‘Can I...’ + gocha.

Akkamittin bilbila bilbila?

3 Questions

Choose the correct answer.
Deebii sirrii ta’e fili.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Who’s speaking, please? Join the conversation on our Facebook group!
Amala nama beektu tokkoo afaan Ingliziin himuu ni dandeessaa? Garee Feesbookii keenyarratti nutti himi.


Join us for our next episode of How do I… when we will learn more useful language and practise your listening skills.
Qooqa daran faayida-qabeessa ta’an dabalataa kan keessatti barannuufi dandeettiiwwankee caqasuu kan ittiin shaakaltu sagantaa keenya How do I… 'n yeroo ittaanu walitti deebina.

Session Vocabulary

 • Hello?
  Haloo?

  Hello, is ______ there, please?
  Haloo, ______ achi jiraa, maaloo?

  Sorry, he/she's not here at the moment.
  Dhiifama, yeroo kanatti as hinjiru/hinjirtu.

  Can I take a message?
  Dhaamsa fuudhuu danda’aa?

  It's ok. I'll call back later.
  Homa miti. Boodan deebisee bilbila.

  Hello, can I speak to ______, please?
  Haloo, ______’tti dubbachuu danda’aa, maaloo?

  Yes. Who’s speaking, please?
  Eeyee. Eenyu jedhu, maaloo?

  It’s ______.
  ______ dha.