Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 8

Listen to find out how to talk about someone’s personality in English.
Waa’ee amala nama tokkoo, Afaan Ingiliziin akkaataa ittiin dubbattu hubachuuf caqasi.

Sessions in this unit

Session 8 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

How do I talk about someone’s personality?

Caqasuukee dura, jechoota kanatti aanan fi saanduqa Jechoota kutaa kanaa hubachuukee mirkaneeffadhu.

 1. lazy
 2. shy
 3. quiet

Sagantaa har’aa caqasiitii gaafiiwwan kanatti aanan deebisi.

• Who in the family is lazy?
• Who in the family is quiet?
• Who in the family is shy?

Deebiikee mirkaneeffachuuf caqasi. Ittaansuudhaan barreeffama kanaa gad jiru waliin walbira qabii ilaali.

Show transcript Hide transcript

Caalii
Yooyyaa! Gara sagantaa barnootaa ‘How do I…’ tti baga nagaan dhufte! An Caaliidha. Fiilis naa waliin jira.

Phil
Hello, everybody. Welcome!

Caalii
Kutaa kana keessatti, haalli amala nama tokko maal akka fakkaatu ibsuuf malawwan garagaraa fayyadamnu ilaalla. Namoonni, waa’ee amala namoota biroo wayita ibsan caqasuudhaan haa’eegallu. Waa’ee miseensota maatiisaanii wayita ibsan caqasi. Jechoota waa’ee maatii kamiin dhageessa?

What's your brother like?
He’s so friendly. but he’s a little lazy.

What’s your mother like?
She’s funny, but a little shy.

What’s your father like?
He’s too serious and so quiet.

Caalii
Maal hubattee? Haala amala namoota ibsuuf jechoonni fayyadan heddutu jiru. Gara jalqabaatti, haasaan gaggabaaboon kamiyyuu gaafii walfakkatuun eegalan; innis ‘what’s he or she like?’ kan jedhudha. ‘Is like’ amala nama tokkoo gaafachuufis ta’e dubbachuuf itti fayyadamna. Fiiliin caqasiitii gaafii kana shaakali.

Phil
Listen carefully to the pronunciation of ‘what’s’. Listen and repeat.

What’s he like?

Caalii
Baay’ee gaarii! Namni jalqabaa akkamiin akka ibsame yaadattaa? Irradeebinee haacaqasnu.

He’s so friendly, but he’s a little lazy.

Caalii
Amala nama kanaa himuuf jechoota ibsituu lamatu turani. Jalqabarratti ‘friendly’ kan michaa’uu ykn kan namatti siqu isa jedhu dhageenye. Jecha ‘friendly’ dura jiru dhageessee? Eeyyee, ‘so’ ture. Haala amala nama tokkoorratti xiyyeeffanna gochuuf jecha kana fayyadamna. Jechi ibsituun lammaffaa maal turee?

Phil
It was ‘lazy’. Did you hear the word in front of this word?

Caalii
Innis ‘a little’ kan jedhu ture. Jechoota kana jecha ibsitu yeroo baay’ee hiika gaarii hintaane/ negaativ qaban dura buusuun gahina xiqqaa ta’e qabaachuu himuuf kan itti fayyadamnuudha.

Phil
That’s right, so we can say ‘a little lazy’ and ‘a little silly’. Let’s practise saying that whole sentence. Listen and repeat.

He’s so friendly, but he’s a little lazy.

Caalii
Baay’ee gaarii! Haasaan ittaanu gaafii walfakkaatuun eegale. Caqasi.

What’s your mother like?

Caalii
Ammammoo akkaataa dubartittiin ittiin ibsamte haacaqasnu.

She’s funny, but a little shy.

Caalii
Asitti jechoota adda ta’an lama qabna ‘funny’ fi ‘shy’; egaa haalawwan amala gaariifi gadhee walitti qabsiisuuf, jecha addaa ‘but’ jedhu fayyadamna.

Phil
Yes, so I could say that you are ‘a little lazy, but so friendly’.

Caalii
Galatoomi… natti fakkaata.

Phil
Let’s practise saying whole sentence. Repeat after me.

She’s funny, but a little shy.

Caalii
Haasaan dhumaas gaafii walfakkaatu gaafate. Deebiinsaa kunooti.

He’s too serious and so quiet.

Caalii
Asittimmo jecha ‘too’ jedhu qabna. Jecha kana, wanti tokko heddu ykn irraa hafaa ta’uusaa eeruuf fayyadamna.

Phil
So, I can say somebody is ‘too loud’, or ‘too old’.

Caalii
Eeyye. Dhumarratti, ‘too serious’ fi ‘so quiet’ lammeenuu kannneen gaarii hintaanedha/ negatiiviidha. Kanaafuu, yaadawwan walfakkaatan walqabsiisuuf jecha ‘and’ jedhu fayyadamuu dandeenya.

Phil
That’s right. So we can say somebody is ‘too quiet and a little lazy’.

Caalii
Baay’ee gaarii! Malawwan gaggaarii waa’ee amalawwan namootaa ittiin dubbatan baratteetta; amma yeroo itti shaakaltuudha. Akka namni tokko amala obboleessakeetii si gaafateetti yaaditii. Caqasi.

What’s your brother like?

Caalii
Obboleessikee, namootaaf garalaafessaafi gaariidha jechuu yaali. Sana booda deebiikee deebii Fiil waliin mirkaneeffadhu.

Phil
He’s friendly.

Caalii
Waan walfakkaataa jettee?
Kanbiraa haayaallu. Yeroo kanattimmoo, akka nama namoota biroo kolfisiisuutti, isa ibsi.

Phil
He’s funny.

Caalii
Deebiinkee kan Fiil wajjiin kan walsimu yoo ta’eef gaarii goote jechuudha. Otoo hinjaalatiin, yeroonsaa yeroo nuti nagaa sitti dhaamnuudha. Wanta sagantaa ha’raa keessatti baratte hiriyootakee waliin shaakaluu hindagatiin. Jechoota amaloota namootaarratti xiyyeefatan kanneen akka ‘too’, ‘so’ fi ‘a little’ jedhaman fayyadamuu yaadadhu.

Phil
Good idea! Goodbye everyone!

Caalii
Goodbye!

 

Learn more!

1. ‘Be like’ jechuun maali?

Ijaarsa kana waa’ee amala nama tokkoo gaafachuuf fayyadamna. Gaafichi kan kanaa gadiiti

• What’s he like?
• What’s she like?

2. ‘So’, ‘too’ fi ‘a little’ akkamittan fayyadamuu danda’a?

Gahina tokkorratti xiyyeeffannoo taasisuuf, ‘so’ fayyadamna. ‘Very’ waliin hiika walfakkaatu qaba.

• He is so kind.

Jecha ‘too’ jedhu, namni tokko gahina waantokkoo heddumminaan, irraa hafaa qabaachuusaa ittiin himuuf fayyadamna. ‘Too’ wayita fayyadamnu yeroo mara murtii qeeqaati ykn kan gaarii hintaane jechuudha.

• She is too lazy.

‘A little’, namni tokko gahina malurraa kan hanqate qabaachuusaa dubbachuuf fayyadamna.

• He is a little shy.

3.‘But’ fi ‘and’ hima keessatti akkamitti fayyadamuu dandeenya?

Yaadawwan garagaraa ykn walmorman lama walittifiduuf ‘but’ fayyadamna; yaadawwan walfakkaatan walittifiduuf garuu ‘and’ fayyadamna.

• He’s so friendly, but a little quiet.
• She’s so kind and funny.

Waa’ee amala nama tokkoo akkamittan dubbachuu danda’aa?

3 Questions

Choose the correct answer.
Deebii sirrii ta’e fili.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Can you describe the personality of somebody you know in English? Tell us on our Facebook group!
Amala nama beektu tokkoo afaan Ingliziin himuu ni dandeessaa? Garee Feesbookii keenyarratti nutti himi.


Join us for our next episode of How do I… when we will learn more useful language and practise your listening skills.
Qooqa daran faayida-qabeessa ta’an dabalataa kan keessatti barannuufi dandeettiiwwankee caqasuu kan ittiin shaakaltu sagantaa keenya How do I… 'n yeroo ittaanu walitti deebina.

Session Vocabulary

 • What’s he/ she like?
  Inni maal fakkaata/Isheen maal fakkaatti?

  too
  baay’ee

  so
  haalaan

  a little
  hanga xiqqoo

  but
  garuu

  and
  fi

  friendly
  kan michoomu

  lazy
  dhibaa’aa

  funny
  kofalchiisaa/ tataphataa

  shy
  salfataa/ salfattuu

  serious
  fuula guureessa

  quiet
  callisaa/ callistuu

  talkative
  duddubbataa

  hardworking
  jabaatee kan hojjetu/ tattaafataa