Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 7

Listen to find out how to talk about someone’s appearance in English.
Namni tokkoo maal akka fakkatu Afaan Ingiliziin akkaataa itti ibsamu caqasi.

Sessions in this unit

Session 7 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

How do I talk about someone's appearance?

Namoota beeknu akkamiin maal akka fakkaatan haalaan bal’ifnee ibsu dandeenyaa?
Hubachuuf kutaa hara’a kana caqasi.

Deebiikee mirkaneeffachuuf caqasi. Ittaansuudhaan barreeffama kanaa gad jiru waliin walbira qabii ilaali.

Show transcript Hide transcript

Caalii
Yooyyaa! Gara sagantaa barnootaa How do I…tti baga nagaan dhufte! An Caaliidha. Toomille naa waliin jira.

Tom
And, hi everybody! I’m Tom, welcome to today’s episode of How do I...!

Caalii
Kutaa kana keessatti, namni tokko maal akka fakkaatu ibsuuf malawwan garagaraa fayyadamnu ilaalla. Dubbattoonni lama namoota ibsuurratti argamu; haadha ‘mother’ fi jaalallee dhiiraa ‘boyfriend’. Caqasiitii gaafichaaf deebii kenni: nama kamtu rifeensa bifa-warqee yookaan ‘blonde hair’ qaba?

What does your boyfriend look like?
He's tall and has short, blonde hair.

What does your mother look like?

She's quite short and has long, dark hair.

Caalii
Hubattee? Hiriyaan-dhiiraa dubbattuu jalqabaa, ‘short blonde hair,’ qaba.

Tom
So, let’s begin today’s lesson on appearance!

Caalii
Tole! ‘Look like’ waa’ee bifa nama tokkoo dubbachaa jiraachuukeenya kan nutti himaniifi jechoota asitti barbaachisoo ta’an lamaaniidha.
Dubbattoonni akkamiin waa’ee bifa gaafatu? Jechoota ‘do’ ykn ‘does’ ni fayyadamuu?

Tom
Let’s listen again to find out!

What does your boyfriend look like?
What does your mother look like?

Caalii
Hubattee? ‘Does’ ijaarsa nama sadaffaa jecha ‘do’ fayyadamani. Ijaarsa bifa gaafii keessatti, waa’ee raawwataa ‘he’, ‘she’ ykn ‘it’ dubbannu, yeroo mara ‘does’ fayyadamna. Tom, maaloo fakkeenyaa haala gaafiicha itti sagaleessan nuujechuu dandeessaa?

Tom
Of course!
What does your mother look like?

Caalii
Hojii gaarii! Yeroo gabaabaa keessatti daran qajeelchitee ni dubbatta! Gaaficha deebisuuf, dubbattoonni ijaarsawwan ‘be’ fi ‘have’ fayyadaman. Irradeebi’ii caqasi. Ijaarsa ‘be’ kamiin fayyadamanii?

He's tall and has short, blonde hair.
She's quite short and has long, dark hair.

Tom
They say ‘he’s’ or ‘she’s’. The speakers are using the short form of ‘is’.

Caalii
Dubbattoonni haala kana keessatti ‘is’ kan ta’e ijaarsa ‘be’ erga fayyadamani booda, hanga nama waa’eesaa dubbatanii ibsu. Waa’ee umriifi dhaabbi qaama nama tokkoo dubbachuufi waa’ee nama tokkoo yaada kennuufille ittifayyadamuu dandeenya.

Tom
The first speaker says ‘he’s tall’. The second speaker says ‘she’s quite short’.

Caalii
Sirriidha. ‘Tall’ faallaa ‘short’ ti. Jechi ‘quite’ jedhu, ‘not very’ jechuudha. Wayita ‘quite short’ jennu, jechoonni ‘short’ ibsan jabina akka dhaban goona jechuudha.
That’s not all! Jecha ‘have’ jedhu, dheerinaafi halluu rifeensaa akkasumas bifa fuulaa kan akka halluu ijaa ibsuufillee ni fayyadamna.
Dubbattoonni hiriyaa-dhiiraafi haadhisaanii maal qabu ‘have’ jedhanii dubbatuu? Mee haacaqsnu.

He's tall and has short, blonde hair.
She's quite short and has long, dark hair.

Caalii
Asitti, dubbattoonni waa’ee rifeensaa dubbachuuf ‘have’ fayyadaman. Jechi ‘has’ jedhu ijaarsa ‘have’, jechoota ‘he’, ‘she’, ykn ‘it’ wajjin fayyadamnuudha. Qalbeeffadhu, ‘hair’ wajjin ‘a’ hinfayyadamnu; sababiinsaa, kana jechuun rifeensa tokko qofa ykn qeenxee jechuu waanta’eef.

Tom
OK! Now, time to practise!

Caalii
Jalqaba nama daran gammade jiru kana caqasi. Waa’ee eenyuu dubbachaa jiruu?

Hey! I’m so happy! I have a new boyfriend!

Caalii
Wow! Hiriyaa dhiiraa! Afaan Ingiliziin, akkamiin ‘Hiriyaan-dhiiraakee maal fakkaata?’ jettee gaafatta?

Tom
What does your boyfriend look like? You could also say ‘what does he look like’?

Caalii
Atillee akkasuma jettee?

Tom
Great! So, now you know how to describe appearance, practise with some of your friends!

Caalii
Akkasumas daran dansaa kan ta’e kutaa How do I… torban dhufuun walitti deebinaa nagaatti. Bye!

Tom
Bye, everyone! See you next time.

Learn more!

1. Namni tokko maal akka fakkaatu akkaminan gaafadhaa?
Namni tokko maal akka fakkaatu wayita gaaffannu, gochi muummeen gaafii keessatti argamu jecha ‘like’ jedhudha. ‘Fakkaachuu’ jecha biraa wajjin ta’uudhaan ‘look like’ ijaaruuf fayyada.
Jechi ‘do’ jedhu, jecha gargaaraa ijaarsa gaafii uumuuf gargaarudha.
Wayita waa’ee ‘he’ ykn ‘she’ gaafannu, ijaarsa nama sadaffaa fayyadmna.
Tartiibni jechaa kan ittaanudha:

What does he/ she look like?

2. Akkamiinan namni tokko maal akka fakkaatu ibsuu danda’a?
Namni tokko maal akka fakkaatu ibsuuf jecha ‘be’ jedhu fayyadamna. Ijaarsi nama sadaffaa jeche ‘be’, jecha ‘is’ jedhuudha.
Waa’ee dheerina nama tokkoo dubbachuuf ‘be’ fayyadamna. Maq-ibsawwan ‘tall’ fi ‘short’, dheerina ibsuuf fayyadamna.

He is tall.

Waa’ee umriifi qaamaa nama tokkoo dubbachuuf akkasumas waa’ee nama tokkoo yaada keenya kennuuf, ‘be’ fayyadamuu dandeenya. ‘Pretty’ (bareedduu) fi ‘handsome’ (bareedaa)n maq-ibsitoota kana raawwachuuf fayyadamnuudha. Dubbartootaaf ‘pretty’, dhiiraaf ammoo ‘handsome’ fayyadamna.

She is 25 years old.
She is pretty.
He is tall and thin.

Altokko-tokko gochima ‘quite’ itti daballee fayyadamna. ‘Quite’, jecha humna maq-ibsaa xiqqeessuuf fayyadamnuudha. ‘A little bit’ ‘hanga xiqqoo tokko’ wajjin walfakkaata.

She is quite short.
He is quite tall.

3. Jecha ‘have’ jedhu nama tokko ibsuuf fayyadamuu danda’aa?
Jecha ‘have’ jedhu dheerinaafi halluu rifeensaa akkasuma bifawwan fuulaa kan akka halluu ijaa ibsuuf fayyadamna. ‘Has’ ijaarsa nama sadaffaa jecha ‘have’ ti.

He has short, blonde hair.
She has big blue eyes.

Qubee footuu ‘a’, jecha ‘hair’ jedhu wajjin akka hinfayyadamne qalbeeffadhu; sababiinsaa rifeensa tokko qofa waan ibsuuf. Akkasuma dheerina rifeensaa, halluu dura ibsina.

Akkamiinan waa’ee bifa nama dubbadhaa?

3 Questions

Choose the correct answer.
Deebii sirrii ta’e fili.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Can you describe the appearance of somebody you know in English? Tell us on our Facebook group!
Nama beektu tokko maal akka fakkaatu Afaan Ingiliziin ibsuu dandeessaa? Garee Feesbookii keenyarratti nutti himi.

Join us for our next episode of How do I…, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
Qooqa daran faayida-qabeessa ta’an dabalataan kan keessatti barannuufi dandeettii caqasuukee kan ittiin shaakaltu sagantaa ‘How do I… ‘n yeroo ittaanu walitti deebina.

Session Vocabulary

 • mother
  haadha/ harmee

  boyfriend
  jaalallee dhiiraa

  pretty
  bareedduu

  handsome
  bareedaa

  long
  dheeraa

  short
  gabaabaa

  blonde
  rifeensa bifa warqee ta’e

  dark
  gurraachawaa

  blue
  cuquliisa

  tall
  dheeraa