Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 6

Listen to find out how to talk about where you live in English.
Afaan Ingiliziin bakka jiraattu akkaataa itti dubbattu hubachuuf caqasi.

Sessions in this unit

Session 6 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

How do I talk about where I live?

Sararawwan armaan gadii, tartiiba sirrii ta’een tarreesi.

A) I live in a town called Cambridge. It's in England. How about you?

B) Where are you from?

C) I live in Glasgow. It’s a city in the West of Scotland.

Deebiisaa barreeffama ykn sagaleerraa barbaadi.

Deebiikee mirkaneeffachuuf caqasi. Ittaansuudhaan barreeffama kanaa gad jiru waliin walbira qabii ilaali.

Show transcript Hide transcript

Caalii
Yooyyaa! Gara sagantaa barnootaa How do I… tti baga nagaan dhufte! An Caaliidha. Toomillee naa waliin jira.

Tom
Hi everybody! Welcome to the programme!

Caalii
Har’a, eessa akka jiraattu himuuf qooqa si barbaachisu dhiheesina. Dubbattuu jalqabaa, Heleniifi dubbataa lammaffaa Hariin waa’ee bakka jireenyaasaanii yoo duddubatan caqasuudhaan haa’eegallu. Biyyoota kamiin himanii? Maqaan magaalaawwansaani eenyufaa’ii?
Hubachuun kan sirakkisu yoo ta’e, hinyaadda’iin, akka hubattuuf gara boodaatti sigargaarra.

Helen
Where do you live?

Harry
I live in a town called Cambridge. It’s in England. How about you?

Helen
I live in Glasgow. It’s a city in the West of Scotland.

Caalii
Hubattee? Hariin Kambirij, Inglaandirraati.

I live in a town called Cambridge. It’s in England.

Caalii
Helen Glaasgoo, Iskootilaandirraati.

I live in Glasgow. It’s a city in the West of Scotland.

Tom
OK! So let’s take a look at the language used when asking and answering the question ‘Where do you live?’

Caalii
Jechi gaafii ‘where’ jedhuun namoonni bakka isaan jiraatan ‘live’ kan ittiin gaafannuudha. Jechi ‘you’ jedhu raawwata waanta’eef, ijaarsa gaafii tolchuuf jecha ‘do’ akka gocha gargaaraatti fayyadamna.

Tom
That’s right. When both speakers answer, they begin with ‘I live in…’, then they provide more detail about the place.

Caalii
Akkasumas wayita maqaa bakkaa tokko himnu, ‘a’ ittidabaluu nu hinbarbaachisu.

I live in Glasgow.

Caalii
Bakka jiraannu yoo himannu magaalaa, ‘a town’, ganda ‘a village’, ykn magaalaa guddaa, ‘a city’ jechuu dandeenya. Asitti ‘a’ ittidabaluu nu barbaachisa.

I live in a town.
I live in Glasgow. It’s a city.

Caalii
Irradeebi’ii Harii caqasi. Himicha keessatti jechoota kamtu xiyyeeffannaa qabuu?

I live in a town called Cambridge.

Tom
In this sentence, the word ‘town’ and the name of the place, ‘Cambridge’, are stressed. Listen again.

I live in a town called Cambridge.

Tom
The first half of the sentence is unstressed and sounds like this:
‘I live in a…’
‘I live in a…’
Listen again, and then repeat.

I live in a…
I live in a town called Cambridge.

Caalii
Bakka ibsuuf, gaalee ‘in the’ jedhu, jechoota ‘North’, ‘South’, ‘East’ ykn ‘West’ jedhan dura buusuun itti fayyadamna.

It’s in the West of Scotland.

Caalii
Jecha ‘of’ jedhu, maqaa biyyaa ykn bakkaa waliin akka fayyadamnu qalbeeffadhu.

Tom
Listen again. Which words are stressed in the sentence?

It’s in the West of Scotland.

Tom
The stressed words are ‘it’s, ‘West’ and ‘Scotland’.

Caalii
Biyya otoo maqaa hindhahiin, haala gabaabaa fayyadamuu dandeenya. Akka kanaatti:

Tom
It’s in the West.

Caalii
Baay’ee gaarii! Sun odeeffannoo guddaadha; egaa waan hanga yoonaatti ilaalaa turre haashaakallu. Gaaficha caqasi.

Hi, where do you live?

Caalii
Akkamiin magaalaa Baaz jedhamu keessan jiraadha jette deebii laattaa?

Tom
I live in a city called Bath.

Caalii
Atis akkasuma jette? Ittifufii caqasi.

Where is that?

Caalii
Oh! Inni odeeffannoo dabalataa barbaada! Akkamiin ‘bakkichi Kibba Inglaandi keessatti argama’ jettee himtaa? Jecha ‘of’ jedhu fayyadamuu hindagatiin.

Tom
It’s in the South of England.

Caalii
Baay’ee gaariidha! Ammammoo odeeffannoo dabalataa gaafachuu dandeessa. Afaan Ingiliziin ‘Atihoo?’ jedhi.

I live in a city in the South of England. It’s called Brighton.

Caalii
Baayy’ee gaarii! Haasawa milkaa’aa ture.

Tom
Yes! Remember that you can practise today’s language with all your friends and family!

Caalii
Sirriidha! Akkasumas, kutaa barnoota qooqa si barbaachisan keessatti baratuu, sagantaa ittaanu caqasuu hindagatiin. Bye, everyone!

Tom
Bye! See you next time!

 

Learn more!

 1. Akkamiin namni tokko eessa akka jiraatu gaafachu eegalu danda’aa?
Nama tokko eessa akka jiraatu gaafachuuf, jalqab jecha gaafii ‘where’ jedhu fayyadamna. Kun waa’ee bakkaa ykn kallattii beekuu barbbduu keenya eera. Jecha ‘live’ (jiraachuu) jedhuun wayita gaafii ijaarru, jecha gargaaraa ‘do’ jedhu fayyadamu nu barbaachisa. Tartiibni jechootaa akka ittaanu ta’a:
Where do you live?

2. Akkaminan magaalaakoo ibsuuf eegalu danda’aa?
Jalqabatti, ‘I live in...’ jettee eegalta

Maqaa:
Maqaa magaalaakeetii himta. Waa’ee biyyakees dubbachuu dandeessa.
Hubadhu: ‘a’ ykn ‘the’ maqaalee fuuldura hinfayyadamnu.

I live in Glasgow, Scotland.

‘A city’ magaalaa guddaa, ‘a town’ magaalaa, ykn ‘a village’ ganda, keessa jiraanna jechuu dandeenya. Jechoota kunneen waliin, ‘a’ fayyadamuu qabna. Tartiibnisaanii guddaarraa gara xiqqaatti:

I live in a city (magaalaa guddaa).
I live in a town (magaalaa xiqqaa).
I live in a village (ganda).

3. Kallattii magaalaakootii akkamiinan ibsuu danda’a?
Bakka naannoo biraa keessatti argaman ibsuuf, jechoota akka North (Kaaba), South (Kibba), East (Baha) and West (Lixa) fayadamuu dandeenya.

It’s in the North.
I live in the North.

Jechoota kanneen bakka waliin walqabsiisnee ittifayyyadamuuf akka ittaanu jechuu qabna:

‘It’s in the’ + North/South/East/West + of + maqaa naannoo ykn biyyaa itti dabaluun.

It’s in the North of England.
It’s in the West of Scotland.

Bakkan jiraadhu akkamiinan dubbadhaa?

3 Questions

Choose the correct answer.
Deebii sirrii ta’e fili.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Answer these questions and tell us on our Facebook group!
Gaafiiwwan kanneen deebisiitii garee Feesbookii keenyarratti nutti himi.

Where are you from?
Do you live in a city, a town or a village?
Are you from the North, East, South or West of your country?

Join us for our next episode of How do I…, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
Qooqa daran faayida-qabeessa ta’an dabalataan kan keessatti barannuufi dandeettii caqasuukee kan ittiin shaakaltu sagantaa ‘How do I… ‘n yeroo ittaanu walitti deebina.

Session Vocabulary

 • I live in a...
  Ani… keessan jiraadha.

  city
  magaalaa gudaa

  town
  magaalaa xiqqaa

  village
  ganda

  North
  Kaaba

  South
  Kibba

  East
  Baha

  West
  Lixa