Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 20

Listen to find out how to reply to invitations.
Affeerraawwaniif akkamitti deebii akka kennitu hubachuuf caqasi.

Sessions in this unit

Session 20 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

How do I reply to invitations?

Listen to find out how you can reply to invitations in English.
Affeerraawwaniif akkamitti Afaan Ingiliziitiin akkatti deebii kennitu hubachuuf caqasi.

Deebiiwwankee mirkaneeffachuuf caqasi. Ittaansuun barruu armaan gadii waliin walbira qabii ilaali.

Show transcript Hide transcript

Caalii
Yooyyaa! Gara sagantaa barnootaa How do I… tti baga nagaan dhufte! Ani Caaliidha. Saamis naa waliin jirti.

Sam
Welcome, everybody! Hello.

Caalii
Kutaa kana keessatti, affeerraa nama tokkorraa dhihaateef haalawwan garagaraa ittiin deebii laannu ilaalla. Affeerraa fiilmii 'cinema' ilaaluuf taasifameef namoonni yoo deebii laatan caqasuudhaan haa'eegallu. Hubachuuf kan si rakkisu yoo ta'e hin yaadda'iin, gara boodaarratti akka hubattuuf gargaarsa siif goona. Ammaaf namoonni kunneen affeerricha tole jedhnii fudhachuuf diduusaanii adda baafadhu.

Inserts
Would you like to come to the cinema with us on Friday?

 • I'd love to. Thank you!
 • That sounds great!
 • Amazing! I’d love that.

Caalii
Hubattee? hundisaaniyyuu affeerricha miira gaariidhaan fudhatani! Egaa Saam, qooqawwan hiriyootarraa affeerraa adda addaa ittiin fudhachuu dandeenyu kan akka isa amma dhageenyee haa'ilaalluu?

Sam
I'd love to!

Caalii
Ha ha! Very clever. Himawwan kanneen hunda keessatti, namoonni affeerricha otoo 'yes' hinjedhiin eeyee jedhaniiru, qalbeeffattee? Dubbattoota keessaa tokko ammas haacaqsnu – bakka eeyee jechuu malutti, maal dubbata laata?

That sounds great!

Caalii
Tole! Egaa 'That sounds great' jechuun 'Sun waan gaariidha' jechuudha. Akkasumas asitti bakka 'great' maq-ibsawwan biroo fayyadamuu dandeessa, akkas mitii Saam?

Sam
Definitely! You can use 'That sounds good' or 'That sounds lovely' or 'That sounds wonderful' all with a very positive meaning. Now, let's practise the pronunciation! Repeat after me:

That sounds great!

Let's listen to two other people now. Do you notice anything similar about their answers?

I'd love to. Thank you!
Amazing! I’d love that.

Caalii
Dhgeessee? Lamaanuu deebiisaanii keessatti 'I'd love' fayyadamani. 'I'd' jechoota lama – 'I' fi 'would' waliin ta'anii jecha 'love' 'jaalachuu' tiin hordofamu.

Sam
Yes! Can you also explain to our listeners what happens after 'love'?

Caalii
Eeyee! Yookaan ammo bakka 'I'd love to come' gaalee gabaabaa fayyadamuun 'I'd love to' – jechuu dandeessa; asitti jecha 'come' jedhu keessaa baasuu dandeenya jechuudha. Sababiinsaa gaafiicha keessatti itti fayyadamameera waan ta'eef irra deebi’uu hin barbaachisu…

Sam
…or you can say 'I'd love that!', which has the same meaning.
Quick practice of pronunciation - repeat after me:

I'd love to.

I'd love to come.

I'd love that.

And shall we also explain what 'amazing' means?

Caalii
'Amazing' jechuun 'ajaayibsiisaa' jechuudha; maq-ibsawwan biroo duraan maqaa dhooftee waliin haala walfakkaatuun fayyadamama, Saam: 'lovely' 'jaalatamaa', 'wonderful' 'bareedaa' ykn 'great' 'waan gaarii'.

Sam
Time to practise the pronunciation. Repeat after me: 

Amazing!

Lovely!

Wonderful!

Caalii
Thanks, Sam. Egaa malawwan kanneen hund kan ittiin affeerraa fudhatan baratteetta. Ammammoo yeroo kan itti shaakaltuudha.
Namni tokko manasaatti irbaata sii affeereera haajennu. Affeerricha, gaalee 'love' jechuun fudhachuu barbaadde. Haala sadiin danda'ama. Deebii Saam eega caqastee booda, kan ati jette waliin walbira qabii ilaali. Affeerrichaaf galateeffachuu hindagatiin.

Sam
I'd love to. Thank you!

I'd love that. Thank you!

I'd love to come. Thank you!

Caalii
Well done! Ammammoo kubbaa miilaa taphattuuf afeeramte haa jennu. Maq-ibsa posetiivii ta’een deebii laadhu – har'a maqabsawan akkana heddu dhageenyerra – maq-ibsa jedhuuf jirtu sana gaalee 'That sounds…' booda galchita. Ittaansuun Saam, kanneen deebii ta’uu danda'an muraasa yoo kennitu dhageessa.

Sam
That sounds lovely!

That sounds great!

That sounds amazing!

Caalii
Did you say the same? Akkasumas 'That sounds wonderful!' jechuus ni dandeessa turte.

Sam
Well done! I hope you get invited to do lots of fun things now!

Caalii
Eeyee! Ittiaansuun waan hara'a baratte itti fayyadamuu dandeessa! Nagaatti! Bye!

Sam
Bye, everyone!

Learn more!

1) Affeerraafi karaa sirrii ta’een wayitan deebii kennu ‘yes’ jechuun qabaa?

Lakki, yaada karoorichaa jaalachuukee himuuf 'that sounds' tti maq-ibsaa positiivii dabaluudhaan fayyadamuu dandeessa.

 • That sounds great!
 • That sounds lovely!

2) Karoorichaaf deebii tole jedhu kennuu wayita barbaaddu, akkamitti Afaan Ingiliziitiin ‘sana nan jaaladha’ jechuu ddandeenyaa?

Gaalee 'I would love that' kan yoo gabaabbatummoo  'I'd love that' ta’u, fayyadamuudhaan dubbachuu dandeenya.

 • Do you want to come to the cinema?
 • I'd love that!

3) Galee 'I'd love' yoo fayyadamnu, bakka 'that', gocha fayyadamuu dandeenyaa?

Eeyee,'I'd love' eega jennee booda 'to' fi gocha bu’raa (infiniitiiv) itti ida’uudhan fayyadamuu dandeenya.

 • I'd love to come.

Haaalicharraa kan hubatamu waan ta’eef, gochicha dhiisuudhaan 'I'd love to' qofa jechuu dandeenya.

 • I'd love to.

Affeerraawwaniif akkamittin deebii kennaa?

3 Questions

Put the words in the correct order.
Jechoota tartiiba sirrii ta’een tarreessi.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Would you like to study English with us? Join us on our Facebook  group!
Nu waliin Afaan Ingilizii qo’achuu jaalatta/feetaa? Garee Feesbuukii keenyarratti nutti makami.

Join us for our next episode of How do I…, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
Qooqa daran faayida-qabeessa ta’an dabalataa kan keessatti barannuufi dandeettii caqasuukee ittiin shaakaltu sagantaa keenya How do I… n yeroo ittaanu walitti deebina.

Session Vocabulary

 • cinema
  sinimaa

  That sounds lovely!
  Waan jaalatamaadha!